Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘бланка’

Договор за гражданско дружество

Снимка: Julish Annon Гражданското дружество е форма на доброволно обединение на две и повече лица за постигането на стопанска цел с общи средства и усилия. Договорът може да се сключва както от граждани, така и от юридически лица. Заради общия интерес, общите цели, законът нарича лицата, които сключват договора съдружници. Задължително целта, за която договорът […]

Коментирайте

Примерен устав на сдружение с нестостопанска цел

Снимка: Damon Duncan У С Т А В на СДРУЖЕНИЕ”………………..” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование………., наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). (2) Сдружение с нестопанска цел – е отделно от членовете си и отговаря за […]

Коментирайте

Договор за влог в публичен склад

ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за за влог в публичен склад между: 1. …………………………………………………………………………….. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………. представляван от ………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ВЛОГОДАТЕЛ и 2. ………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………………….. представляван от …………………………………………………………………………………………. и наричан накратко ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО: I. […]

Коментирайте

Договор за сътрудничество и съвместна дейност

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ Днес, ………….2006 г. в гр. ………………… се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност между: фирма ………………………………………………………………………., представлявана от ………………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………….., от една страна и фирма ……………………………………………………………………….., представлявана от ………………………………………………………………………………………… с търговски адрес …………………………………………………………………………, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: Чл. 1. Като […]

Коментирайте

Договор за продажба

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за продажба между: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ……………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ПРОДАВАЧ и 2. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………………………………………………………… и наричан накратко КУПУВАЧ. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии