Какви са правата на съсобственик, лишен от ползването на съсобствената вещ

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Какви са правата на...

Често срещана ситуация е една съсобствена вещ – движима или недвижима да бъде ползвана само от един съсобственик, а останалите да нямат достъп до вещта. В такава ситуация попаднала и Албена. Тя се явява съсобственик, заедно със сестра си, на апартамент в София,  с площ от около 80 кв. Въпреки, че Албена е съсобственик в имота, той изцяло се ползва от нейната сестра, която не я допуска до имота.

В този случай Албена има право , на основание чл. 31, ал. 2 от ЗС  да претендира обезщетение за ползването на общия имот, от което ползване се оказва лишена.

Въпросът е обаче от кой момент се дължи обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС и за какъв период от време

В закона е предвидено, че обезщетението за ползване се дължи от момента на писменото поискване. Това означава, че Албена трябва да отправи писмено изявление, съдържащо покана за плащане на обезщетението. Обезщетението е в размер на наемната цена на имота, съобразно притежаваната от Албена квота от правото на собственост в общата вещ. Размерът на обезщетението обаче не трябва задължително да се посочва в поканата за плащане.

Как трябва да се оформи поканата за заплащане на обезщетение

Поканата за заплащане на обезщетение може да бъде оформена в писмен вид и изпратена до съсобственика на имота под формата на писмо с обратна разписка или пък съсобственикът, който ползва имота да удостовери, че е уведомен за същата, отразявайки този факт в самата покана. Последното обаче мъчно може да се постигне. Ето защо, с  цел доказване на факта, че поканата за заплащане на обезщетение е получена от ползващият съсобственик, е най-добре  това изявление да бъде оформено и връчено чрез нотариална покана.

Може ли поканата за заплащане на обезщетение да касае минал период от време.

Този въпрос има изключите но практическо приложение.  От значение е дали Албена може днес да реши да изпрати покана за заплащане на обезщетение за ползването на съсобствения имот, от което се оказва лишена, за предходен период от време –  период, предшестващ датата на поканата. Може ли Албена да пише до сестра си днес, последната да й заплати обезщетение за периода 2013 – 21018 година и това нейно искане да е основателно?  Другата възможност е Албена да изпрати писмено уведомление до сестра си, с което да претендира да й заплаща обезщетение от датата на получаване на писменото уведомление за в бъдеще.

Отговорът на така поставеният въпрос е, че обезщетение за ползването на имот, от което един съсобственик се оказва лишен, се дължи само за период, следващ поканата за заплащане на обезщетение. Приема се, че само след като съсобственикът, който ползва имота е узнал за желанието на другия съсобственик да ползва имота, съответно да получава обезщетение,  за него възниква задължението за заплащане на това обезщетение.

Освен това получавайки поканата, ползващият съсобственик може да предложи на този, който не ползва имота да го ползва и по този начин да се освободи от задължението за заплащане на обезщетение.

Албена има право да търси обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишена само за период, следващ  получаването на поканата за заплащане на обезщетение от страна на ползващият съсобственик.

Много е възможно сестрата на Албена дълги години преди получаване на поканата за заплащане на обезщетение, да е ползвала самостоятелно имота и да не е допускала Албена до имота. Въпреки това тя няма да дължи никакво обезщетение на Албена, защото последната не е поискала заплащане на обезщетение.

Въпросите, свързани със съсобственост по отношение на даден недвижим имот често са предмет на конфликти между роднини и създават доста неразбирателства. Обикновено всички тези спорове се прекратяват едва с подялбата на имота, извършена по доброволен или съдебен ред. В общия случай разрешаването на подобни спорове трае в продължение на години. Още при възникването на ситуация, при която само един от съсобствениците ползва общия имот, другият съсобственик има интерес да отправи писмено изявление за заплащане на обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен и  на което ползване има право, съобразно притежаваната от него квота в общата вещ.

Необходимо ли е през годините  да се отправят последващи покани за заплащане на обезщетение, за да не се погаси по давност вземането за обезщетение

Веднъж отправена подобна покана, тя разпростира действието си докато трае съсобствеността. Това означава, че не е необходимо лишеният от ползването на имота съсобственик да изпраща последваща покана за заплащането на обезщетение, без значение колко години са изминали от първоначално изпратената покана. Дори да са изминали повече от пет години от получаването на  поканата, за нов следващ период, нова покана не трябва да се изпраща.

Тук става въпрос за пет годишен период, защото вземането за обезщетение за ползването на имот, от което един съсобственик е лишен, се погасява с петгодишна давност.

При всички случаи на възникнала съсобственост по отношение на даден недвижим имот, ако той се ползва само от един от съсобствениците, останалите имат интерес в най-кратък срок да изпратят покана за заплащане на обезщетение. Как ще се развият впоследствие взаимоотношенията между страните, дали ще се стигне до делба на имота или не, всичко това подлежи на допълнително разрешение, но обезщетението за ползване се дължи само след получаване на писмено изявление за заплащането на такова. Обезщетение се дължи само за период следващ датата на получаване на писменото уведомление за заплащане на обезщетение, не и за предхождащ, преди датата на получаването на уведомлението период.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.