Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са правата на платилия дълга солидарен длъжник, при повече от един солидарни длъжници?

При мен днес дойде г-жа О. със следния въпрос:

Беше поръчител по договор за банков кредит на своя позната. Последната беше преустановила плащанията по кредита и служител на банката се беше свързал с г-жа О. и я беше поканил да плаща неиздължените вноски по кредита. Понеже г-жа О. се страхуваше да й бъде наложен запор върху заплатата, беше платила вече няколко вноски по кредита. Нейната позната, която беше теглила кредита не разполагаше с никакви средства или имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение и г-жа О. си даваше сметка, че няма никакъв смисъл да търси парите си по принудителен ред от своята позната.

Особеното в случая беше, че освен г-жа О. по договора за кредит, беше поръчителствал още един човек,  срещу когото обаче банката нямаше никакви претенции до момента, а търсеше всички дължими суми само от г-жа О. Г-жа О. не можеше да разбере защо така постъпват от банката и идваше за съвет. Тя считаше за напълно несправедливо само тя да плаща дълга, при положение, че имаше и друг поръчител. Освен това тя знаеше, че другият поръчител е платежоспособен и за него ще е много по-лесно да плаща дълга, отколкото за нея. Тя работеше на две места, за да може да се издържа.

Какво можеше да направи г-жа О. при положение, че имаше и друг поръчител по договора за банков кредит, но само тя плащаше задълженията?

В чл. 127 от ЗЗД е записано, че платилият солидарен длъжник, каквато е г-жа О., може да предяви иск срещу другите солидарни длъжници /какъвто е другият поръчител по договора за кредит/, ако е платил повече от своята част от дълга.

Какво означава горната разпоредба и какви въпроси възникват?

Всеки солидарен длъжник отговаря пред кредитора за изплащане на пълния размер на дълга и съответно кредиторът може да търси всичко, което му се дължи от кой да е солидарен длъжник. Във вътрешните си отношения обаче солидарните длъжници отговарят разделно. Това означава, че ако по един договор за кредит са поръчителствали двама солидарни длъжници, кредиторът може да търси пълния размер на дължимата сума от всеки солидарен длъжник, но помежду си всеки от солидарните длъжници отговаря за половината от дълга.

Ако единият от солидарните длъжници е изплатил повече от това, което следва да изплати /в случая повече от половината от дълга, тъй като поръчителите са двама/, той може да претендира от другия солидарен длъжник да му плати, това, което е дал в повече.

Тук обаче възниква въпросът дали, за да може да иска от другия солидарен длъжник да му възстанови платеното в повече, платилият солидарен длъжник трябва да е платил повече от половината от всичко дължимо /всички неизплатени задължения по договора за банков кредит/, или е достатъчно да е платил например една цяла вноска по кредита.

Въпросът е от изключително важен, защото съвсем не е без значение дали поръчителят трябва да плати повече от половината от целия неизплатен кредит, за да може да насочи претенцията си към другия солидарен длъжник, за възстановяване на надплатеното в повече от половината  от общия дълг, или е достатъчно да плати дадена вноска по кредита, за да има възможност да търси половината от вноската от другия поръчител.

Както за всички е ясно, съвсем не е едно и също дали ще можеш  да получиш сега една сума или едва след години  да търсиш възстановяване на надплатеното. Втората опция крие редица рискове. Като се започне от възможна неплатежоспособност на другия солидарен длъжник и се стигне до погасяване на дълга по давност. До погасяване на дълга по давност може да се стигне, тъй като задължението за заплащане на вноските по банков кредит се погасява с изтичането петгодишна давност, считано от датата на падежа на конкретната вноска. При дългосрочните кредити, платилият солидарен длъжник рискува другият солидарен длъжник да направи възражение за давност относно вноските, които първият е платил, ако изчака да изплати целия дълг и след това да насочи претенцията си към другия солидарен длъжник за възстановяване на припадащата му се част от дълга. Освен това изобщо не е без значение дали ще платиш половината от целия дълг сега или същата тази сума ще платиш за двойно по-дълъг период.

В случаите, при които има повече от един солидарен длъжник /поръчител по договор за банков кредит и само един от тях плати коя да е вноска по банковия кредит, той има право да получи  от останалите солидарни длъжници това, което е надплатил в повече от своята част от конкретната вноска по кредита.

Така при двама солидарни длъжници, ако единият плати една цяла вноска по договор за кредит, може да иска от другия солидарен длъжник да му заплати половината от  вноската, която е платил. Не е необходимо да плати  целия дълг, за да може да търси от другия длъжник половината, която е надплатил.

В случая на г-жа О. , тя може да търси веднага, след заплащането на всяка вноска по кредита половината от вноската, защото именно половината тя е надплатила, от другия солидарен длъжник.

Ако не успее да се разбере доброволно с другия солидарен длъжник да й възстанови надплатеното от нея, тя може да предяви претенциите си по съдебен ред. Може да изчака да плати няколко вноски по кредита и след това да предяви по съдебен ред иск за възстановяване на половината от платените от нея вноски. Може обаче да води дело срещу другия солидарен длъжник за всяка вноска, която е платила в пълен размер и да претендира другият солидарен длъжник да й плати половината от съответната вноска.

Като получи горната информация, г-жа О. се поуспокои, защото разбра, че има начин още към момента на плащането на всяка вноска по кредита да търси половината от парите от другия солидарен длъжник, без да се налага да изплати целия дълг към банката, за да може да търси възстановяване на половината част от дълга  от другия солидарен длъжник.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.