Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са правата ни, ако се окажем осъдени,  без да сме разбрали, че е имало дело

Преди няколко дни при мен дойде г-жа Т. със следния казус:

Беше получила неприсъствено съдебно решение, с което беше осъдена да заплати определена сума пари на едно лице. За това, че се е водело дело срещу нея тя разбира едва с получаване на осъдителното решение, без преди това да е получавала каквото и да било известие във връзка с образуваното срещу нея дело. Не беше получила нито искова молба, нито съобщение за насрочване на делото за разглеждане в открито заседание.

Налагаше се да се извърши справка по делото, по което вече имаше постановенo решение, за да се установи как и защо се е стигнало чак до постановяване на решение, без преди това г-жа Т. да е разбрала по какъвто и да било начин за образуваното срещу нея производство.

Ако се установеше, че е налице нарушение на процедурата по връчване на книжата по делото, тогава имаше какво да се направи, за да бъдат защитени интересите й.

След извършване на справка по делото, се установи, че действително е налице нарушение на процедурата по връчване на книжата по делото, което беше довело до факта, че потърпевшата не беше узнала за воденото срещу нея дело.

Оказа се, че исковата молба е връчена на  адрес, на който г-жа Т. нито живее, нито има адресна регистрация, при това на човек, когото не познава.

Впоследствие съобщението за насрочване на делото за разглеждане в открито заседание беше приложено по делото като редовно връчено, на основание чл. 41, ал. 2 ГПК, което означава, че на същия адрес, на който по-рано е била връчена исковата молба, г-жа Т. не е била намерена, нито е било намерено лице, което да се съгласи да получи книжата и да й ги предаде, но съдът е приел, че при положение, че исковата молба вече е била връчена на този адрес, г-жа Т. е напуснала адреса, без да уведоми за това съдът и е приложил съобщението към делото, така все едно действително е връчено.

Предвид нередовната процедура по връчване на съобщенията по делото, г-жа Т. изобщо не беше узнала за образуваното срещу нея дело, съответно не беше взела никакви мерки, за да защити интересите си.

Не беше се явила и на делото и срещу нея беше постановено неприсъствено решение, като тя беше осъдена да заплати претендираната сума, без съдът много, много да проверява дали въпросната сума се дължи и без г-жа Т. да е направила каквито и да било възражения срещу предявения иск, просто защото изобщо не е разбрала, че е съдена.

Същевременно неприсъственото решение не може да се обжалва, а подлежи на отмяна в едномесечен срок от узнаването за него.

Г-жа Т. беше много възмутена от правораздавателната система. Стресирана и притеснена от това, че се е оказала осъдена, без да разбере за воденото срещу нея дело.

Какви са нейните права в конкретния случай?

Г-жа Т. може да предприеме две неща, които не са свързани помежду си. Едното е свързано с това да защити интересите си срещу постановеното срещу нея неприсъствено решение. Другото е свързано с това да получи компенсация за преживения от нея стрес и негативни емоции във връзка с това, че се е оказала осъдена, без да разбере.

На първо място, в едномесечен срок от узнаването за постановеното срещу нея неприсъствено решение, г-жа Т. може да иска отмяна на решението от въззивния съда, на основание чл. 240 ГПК поради нарушение на процедурата по връчването на съобщенията и книжата по делото, довело до факта, че тя не е узнала за образуваното срещу нея дело и не е могла да се защити. При уважаване на тази молба за отмяна, делото ще се върне за преразглеждане от първоинстанционния съд. В случая е налице нарушение на процедурата по връчване на исковата молба, тъй като връчването е извършено на адрес, различен от този, на който се води нейният настоящ или постоянен адрес. Налице е нарушение на процедурата по връчване на исковата молба, тъй като книжата са получени от лице, което не е измежду кръга от лицата, на които може да се връчва съобщение. Съобщение на лице, различно от адресата може да се връчи само ако това лице бъде намерено на настоящия/постоянния адрес на адресата и което лице живее на същия адрес, на който живее и адресата. В случая връчването е извършено на лице, което не живее на адреса на г-жа Т.

Тъй като връчването на исковата молба е нередовно извършено, нередовно е и последващото връчване, извършено на основание чл. 41 ГПК чрез прилагане на съобщенията по делото.

При уважаване на молбата за отмяна на постановеното неприсъствено решение, делото следва да бъде върнато за преразглеждане от съда, който е постановил неприсъственото решение.

Другата възможност, която има г-жа Т. е да предяви иск за обезщетение за неимуществени  вреди, претърпени от нея в резултат на неправомерното връчване на съобщенията по делото, което е довело до постановяване на неприсъствено решение, тъй като г-жа Т. не е могла да узнае за делото, водено срещу нея и да предприеме действие за защита на интересите си.

В случая вината за нередовното връчване на книжата по делото е на призовкаря, който не е изпълнил надлежно задълженията си по връчване на книжата. Призовкарят е извършил връчването на адрес, различен от настоящия/постоянния адрес на г-жа Т. и то на лице,  на което няма право да връчва книжата, тъй като това лице не е измежду лицата, различни от адресата, на които по закон могат да бъдат връчвани съобщения. Тъй като призвокарят не си е свършил работата, както трябва се е стигнало до там, че г-жа Т. изобщо не е разбрала, че срещу нея се води дело. Понеже не е разбрала, че срещу нея се води дело, съответно не е предприела никакви действия, за да защити интересите си и е била осъдена да плати определена сума, без да може да направи каквито и да било възражения срещу претенциите на ищеца.

Узнавайки за постановеното срещу нея решение, г-жа Т. е преживяла изключителен стрес. Изпитала е чувство на неудовлетвореност срещу съдебната система.

Именно за тези нейни негативно емоции и преживян стрес, тя може да претендира обезщетение от призовкаря, защото те са пряка и непосредствена последица от неговото неправомерно поведение, изразяващо се в нередовно връчване на книжата по делото. За това какъв е изходът от съдебния спор, г-жа Т. не може да има имуществени претенции срещу призовкаря, доколкото тези вреди не са пряка и непосредствена последица от неправомерното връчване на съобщенията по делото.

За това, че г-жа Т. не е доволна от изхода на делото,  поради факта, че не е била редовно уведомена за делото и съответно не е могла да направи своите възражения срещу предявения иск, тя може да иска отмяна на постановеното неприсъствено решение от по-горестоящия съд  и връщане на делото за преразглеждане.

За претърпените обаче негативни емоции във връзка с факта, че не е узнала, че е съдена, г-жа Т. може да има имуществени претенции срещу призовкаря, който не си е свършил надлежно работата. За своите неправомерни действия и бездействия, той отговаря по реда на чл. 45 и сл. от ЗЗД.

Г-жа Т.  взе решение да предприемем и двете действия –  да предявим молба за отмяна на постановеното срещу нея неприсъствено решение, както и да  претендираме обезщетение от призовкаря за претърпения от г-жа Т.  неимуществени вреди, изразяващи се в преживения от нея стрес и негативни емоции във връзка с това, че срещу нея е постановено съдебно решение, без тя да е узнала, че е съдена, поради неправомерното поведение на призовкаря.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.