Какви са правата на купувач по публична продан, който се оказва, че е купил имот, който не е собственост на длъжника?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви са правата на...

Петър е длъжник по изпълнително дело. ЧСИ продал негов имот – земеделска земя, за да може от получената цена на публичната продан да бъде удовлетворено вземането на взискателя по изпълнителното дело. Впоследствие се явило едно трето лице- Христо, който твърдял, че имотът е негова собственост, а не на длъжника Петър и заплашвал, че ще предяви иск срещу купувача на публичната продан, за да го отстрани от имота. Тъй като публичната продан е деривативен способ за придобиване на собственост, то ако се окаже, че длъжникът, чийто имот е продаден, не е бил собственик на имота, то и купувачът на публичната продан не може да придобие собствеността по отношение на имота.

Купувачът на публичната продан се оказал в много неприятна ситуация. Във всеки един момент той можел да се окаже отстранен от имота и тази несигурност все повече го изнервяла. Консултирал се с различни юристи, специалисти в дадената област и отговорът на всичките бил, че действителният собственик на имота е Христо и че ако се стигне до съд, най-вероятно последният ще докаже, че е собственик на имота, защото разполагал с необорими документи, които установявали неговите права.

Откъде купувачът на публичната продан можел да предполага, че купува имот, който не е собственост на длъжника. Купувачът по време на публичната продан изобщо не се и съмнявал, че може да има някакви проблеми относно собствеността. Той вече бил платил цената и нямал никаква вина за това, че имотът не се оказал собственост на длъжника. Той се доверил на съдебния изпълнител, който следвало да установи дали длъжникът е действителен собственик на имота, едва след което да насочи принудителното изпълнение срещу този имот.

След като купувачът по публичната продан разнищил случая, се оказало, че по това изпълнително дело работел помощник на частния съдебен изпълнител, който все още нямал много опит в професията и поради недоглеждане допуснал толкова сериозна грешка, че се стигнало до продажба на чужд имот за погасяване дълга на длъжника по изпълнителното дело.

Какви правата на купувача по публичната продан? Как да защити интересите си?

Купувачът може да ангажира имуществената отговорност на съдебния изпълнител за това, че му е продал чужд имот. Независимо, че по изпълнителното дело е работел помощник на съдебния изпълнител, то имуществената отговорност и на двамата – и на съдебния изпълнител, и на неговия помощник е солидарна, което означава, че и от двамата може да се търси пълния размер на обезщетението за вреди от неправомерните действия на помощник съдебния изпълнител, в следствие на които действия се е стигнало да увреждане на интересите на купувача, като с плащането на сумата само от страна на един от двамата се обезщетява напълно купувача за причинените му вреди. Имуществената отговорност на съдебния изпълнител и на неговия помощник е солидарна, за разлика от дисциплинарната, която винаги е лична и която в случая може да се търси само от помощника на съдебния изпълнител.

За купувача обаче е по-важно да бъдат репарирани имуществените вреди, които е понесъл от покупката на имот, който се е оказал, че не е собственост на длъжника по изпълнителното дело, а на трето лице. За целта той може да предяви иск срещу съдебния изпълнител и негови помощник, при условията на солидарна отговорност, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗЧСИ. Купувачът по публичната продан може да предяви иск за вреди директно срещу ЧСИ и в това, а не в предходно производство, съдът следва да прецени дали имотът е бил собственост на длъжника или на трето лице. Ако в хода на производството, се установи, че действително имотът е бил собственост на трето лице, а не на длъжника, то искът за причинените имуществени вреди на купувача от публичната продан следва да бъде уважен.

Тъй като съдебните изпълнители имат застраховка за евентуални вреди, които биха могли да причинят на трети лице при и по повод изпълнение на служебните им ангажименти, по тези дела участват и съответните застрахователи и при уважаване на исковете, плащат застрахователите.

За никой купувач, участвал на публична продан няма гаранция, че няма да се окаже в подобна ситуация, закупувайки имот, който впоследствие се оказва, че не е бил собственост на длъжника, но в подобен случай може да ангажира директно отговорността на съдебния изпълнител за това, без преди това да е водено дело за установяване кой е действителния собственик на спорния имота

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.