Казус в кантората

Днес при мен дойде г-жа С. със следния проблем: Съпругът й, който починал преди три месеца, бил съдружник в ООД. След неговата смърт дружествения му дял в ООД – то се наследил от законните му наследници –  съпругата му и двете им непълнолетни дела. Сега г-жа С. имаше проблеми с останалите двама съдружници във фирмата, които нито искали да я приемат за съдружник, нито се съгласявали да  изплатят адекватна цена за наследения дружествен дял. Г-жа С. питаше как да защити интересите- своите и на децата си.

В случая беше необходимо да се види на първо място актуалния дружествен договор на ООД-то, какъвто трябва да има обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписвания по партида на дружеството. В дружествения договор фигурираше клауза, която предвиждаше, че наследниците на съдружник, става автоматично съдружници, стига да са дееспособни.

Какво  си последиците за г-жа С. от така предвидената клауза и може ли тя да се приеме за действителна?

Приемането на нов съдружник в дружество с ограничена отговорност става по писмена молба  на кандидата и съгласие на съдружниците в ООД – то. Няма пречка обаче, предварително, още в учредителния акт да се предвиди възможност наследник на съдружник да стане съдружник в дружеството. Подобна клауза представлява предварително съгласие на съдружниците за приемане за съдружник – наследник на починал съдружник. Разбира се, необходимо е наследникът да е заявил желание за приемането му като съдружник, защото той може и да не иска това и без негово съгласие не може да стане съдружник в дружеството. Необходимо е още този съдружник да е дееспособен, което означава, че трябва да е навършил пълнолетие и да не е поставен под запрещение.

Предвид уговорката в учредителния акт на дружеството за предварително съгласие за приемане на съдружник – наследник на починал съдружник, в случая пред г-жа С. стояха две възможности: ако поиска, да подаде молба до дружеството за приемането й като съдружник и в този случай щеше да се счита за съдружник в дружеството, предвид предварителното даденото съгласие на съдружниците в този смисъл или да не направи това. Що се отнася до непълнолетните й деца, тъй като те са недеепособни, не могат, към момента, да бъдат приети за съдружници в дружеството.

Като имаше горната информация, г-жа С. реши да проведе нова среща с останалите съдружници, за да види какво би било тяхното насрещно предложение при тази правна и фактическа обстановка и тогава да реши как да постъпи.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.