Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес при мен дойде г-жа С. със следния проблем:

Съпругът ѝ, който починал преди три месеца, бил съдружник в ООД. След неговата смърт дружествения му дял в ООД – то се наследил от законните му наследници –  съпругата му и двете им непълнолетни дела. Сега г-жа С. имаше проблеми с останалите двама съдружници във фирмата, които нито искали да я приемат за съдружник, нито се съгласявали да изплатят адекватна цена за наследения дружествен дял. Г-жа С. питаше как да защити интересите – своите и на децата си.

В случая беше необходимо да се види на първо място актуалния дружествен договор на ООД-то, какъвто трябва да има обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписвания по партида на дружеството. В дружествения договор фигурираше клауза, която предвиждаше, че наследниците на съдружник, става автоматично съдружници, стига да са дееспособни.

Какво си последиците за г-жа С. от така предвидената клауза и може ли тя да се приеме за действителна?

Приемането на нов съдружник в дружество с ограничена отговорност става по писмена молба на кандидата и съгласие на съдружниците в ООД – то. Няма пречка обаче, предварително, още в учредителния акт да се предвиди възможност наследник на съдружник да стане съдружник в дружеството. Подобна клауза представлява предварително съгласие на съдружниците за приемане за съдружник – наследник на починал съдружник.

Разбира се, необходимо е наследникът да е заявил желание за приемането му като съдружник, защото той може и да не иска това и без негово съгласие не може да стане съдружник в дружеството. Необходимо е още този съдружник да е дееспособен, което означава, че трябва да е навършил пълнолетие и да не е поставен под запрещение.

Предвид уговорката в учредителния акт на дружеството за предварително съгласие за приемане на съдружник – наследник на починал съдружник, в случая пред г-жа С. стояха две възможности: ако поиска, да подаде молба до дружеството за приемането ѝ като съдружник и в този случай щеше да се счита за съдружник в дружеството, предвид предварителното даденото съгласие на съдружниците в този смисъл или да не направи това. Що се отнася до непълнолетните ѝ деца, тъй като те са недеепособни, не могат, към момента, да бъдат приети за съдружници в дружеството.

Като имаше горната информация, г-жа С. реши да проведе нова среща с останалите съдружници, за да види какво би било тяхното насрещно предложение при тази правна и фактическа обстановка и тогава да реши как да постъпи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.