Как Костов спечелил дело с банка

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Как Костов спечелил дело...

Костов теглил кредит. Не могъл да плаща задълженията си, тъй като банката постепенно започнала да увеличава лихвата и вместо да плаща сумата от 438 лева месечно, се налагало да плаща сумата от 615 лева, която била непосилна за него.  След като не могъл да изплати две –три вноски по кредита, банката предложила на Костова да сключат анекс към договора, с който да предоговорят условията по кредита, така че известно време Костов да погасява само лихвите, а освен това удължили срока на договора.

Няколко месеца Костов успявал да се справи  с новия погасителен план, по който трябвало да се издължи на банката, но след това доходите му намалели и той вече не бил в състояние да плаща задълженията ни.

След известен период от време банката завела дело срещу Костов, за да си търси вземанията си. Позовавала се на сключения анекс с Костов и на базата на този анекс търсела просрочените задължения и тези с ненастъпил падеж като твърдяла, че е направила задълженията си по кредита предсрочно изискуеми като е изпратила уведомление до Костов,  в която се заявявало, че банката счита задълженията с ненастъпил падеж за предсрочно изискуеми.

Костов спечелил делото, а искът на банката бил отхвърлен. Как и защо станало това?

В първоначално сключения договор между Костов и банката, банката била въвела клаузи, които й давали възможност едностранно да промени лихвения процент, без на Костов да му ставало ясно  по какви правила точно се определяло това изменение на лихвата, което разбира се  всеки път било в посока увеличаване на лихвата, а не на намаляването й. Тази клауза била неравноправна клауза, тъй като Костов бил потребител, а банката- търговец, който по занятие се занимава с предоставяне на банкови кредити. Банката била по-силната икономически страна, а клаузата, съгласно която се изменял лихвения процент била неясно формулирана в договора, поради което като неравноправна клауза се оказала нищожна.

Банката обаче не претендирала вземането си към Костов на базата на първоначално сключения договор, а на базата на последващия анекс към този договор. Решаващият съд обаче се произнесъл в смисъл, че при положение, че анексът  към договора преурежда отношения, които са възникнали въз основа на договор, в които има неравноправни клаузи, които са нищожни, то и последващият анекс се явява нищожен и като такъв не обвързва страните.

Освен това съдът преценил, че банката не е направила задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, въпреки, че банката била изпратила уведомление до Костов за настъпила предсрочна изискуемост и въпреки че Костов бил получил това уведомление.

Защо съдът преценил, че банката не е упражнила валидно правото си да направи задълженията предсрочно изискуеми, въпреки изпращането и получаването на уведомление в подобен смисъл?

Съдът преценил, че това е така, тъй като банката отново се позовавала на сключения с Костов анекс към първоначалния договор за кредит, който обаче бил нищожен, поради което нямало как  на  базата на този анекс да възникнат права и задължения за страните,  освен това обаче начинът, по който банката формулирала изявлението си, че счита задълженията за предсрочно изискуеми не бил правилен. Банката не посочила по пера конкретните задължения, които били просрочени- главница, лихва за забава, наказателна лихва, неустойка, а посочила някаква обща сума, която считала, че й се дължи, без тази сума да бъде конкретизирана и без съответно Костов да може да се защити срещу всяка отделна претенция на банката. Освен това, в писмото на банката се съдържало изявление, че предсрочната изискуемост била настъпила към някакъв по-ранен момент и с писмото просто банката уведомявала Костова, че предсрочната изискуемост била вече настъпила и то към по-ранна дата, което също е неправилно. Предсрочната изискуемост настъпва към момента, в който уведомлението на банката за предсрочната изискуемост достигне до длъжника. Именно от този момент може да се счита, че задълженията с ненастъпил падеж са станали предсрочно изискуеми, а не в някакъв по-ранен момент, по усмотрение на банката, понеже длъжникът бил изпаднал в забава по отношение на дължими погасителни вноски.

Костов спечелил делото, защото банката се позовала на анекс, който обаче бил нищожен, понеже бил сключен въз основа на договор за банков кредит, който съдържал неравноправни клаузи, в случая – относно възможността банката да определя едностранно, по неясен за потребителя начин, размера на лихвения процент и понеже банката не обявила надлежно предсрочната изискуемост на задълженията по кредита.

Дали и Вие ако сте длъжник, който е в невъзможност да плаща задълженията си към банката, бихте могли да се освободите от дълга?

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.