Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са ползите от това да имаш трафопост в имота?

Днес при мен дойде г-н Х. със следния въпрос:

Живееше в къща с двор в квартал на София. В двора му имало трафопост, който представлявал масивна постройка, висока над три метра. От и към постройката преминавали много кабели под високо напрежение. Г-н Х. беше купил къщата преди няколко години, заедно с намиращия се в нея трафопост. Той не искаше този трафопост в двора си, понеже се притесняваше от всичките тези кабели, по които тече ток, а и самата постройка в двора му пречи да ползва същия, така както би искал.

Беше подал молба до електроразпределителното дружество да премести трафопоста, но на практика му бяха отказали. Искаха около 30 000 лева само за проучване дали е възможно трафопостът технически да бъде изместен.

Сега г-н Х. се интересуваше дали има възможност ако не друго, поне да получи някакво обезщетение за това, че търпи трафопоста в имота си.

Дали и кога се дължи обезщетение от електроразпределителното дружество?

В случаи като горния зависи от това към мой момент е изграден трафопостът в имота и чия собственост се явява той.

За да стане ясно при какви случаи и за какво се дължи обезщетение, първо трябва да се вземе предвид какво се разбира под „трафопост“. Трафопостът представлява сградата и намиращите се в нея съоръжения. Съоръженията са собственост на електроразпределителното дружество, тъй като само тези дружества притежават лицензия, която им дава право да притежават и експлоатират тези съоръжения. Сградата на трафопоста обаче може да бъде както собственост на енергийното дружество, така и собственост на други лица. Освен това трафопостът може да се намира в чужд имот – както в случая – трафопостът се намира в двора на г-н Х.

Ако трафопостът е бил изграден до 16.07.1999год., той се явява изграден при действието на Закона за електростопанството, по силата, на който сградите на трафопостовете са били собственост на енергийните дружества, с малки изключения /Трудови производствени кооперация също са могли да придобият право на собственост върху постройката/ и обезщетение за ползването на самата сграда не се дължи.

Ако трафопостът е била изграден до 16.07.1999год., когато трафопостът се намира в чужд имот, за да може служители и машини на енергийното дружество да преминават през имота, за да поддържат трафопоста, е необходимо в полза на дружеството да има учреден сервитут. Този сервитут може да бъде възмезден или безвъзмезден.

При действието на Закона за електростопанството сервитутът е безвъзмезден.

Случаят на г-н. Х. е именно такъв

Трафопостът съставляваше търпим строеж, което означава, че е бил изграден най – късно до април 1987 год., т.е. по време на действие а Закона за електростопанството, поради което възникналите сервитутни права в полза на енергийното дружество са възникнали безвъзмездно и няма основание да се претендира обезщетение.

По сега действащия закон за Енергетиката сервитутното право възниква едва след еднократно заплащане на обезщетение на собствениците на имота, които трябва да търпят сервитутното право на енергийното дружество. За да имат право на обезщетение собствениците на земята, трафопостът следва да е изграден след 16.07.1999год.

Ако трафопостът е изграден след 16.07.1997 год., няма пречка той да е собственост на лица, различни от енергийното дружество. В този случай собственикът на сградата на трафопоста има право на обезщетение за ползването на собствената му сграда за нуждите на енергийното дружество. Той е длъжен да предостави достъп през собствения си имот на служители и машини на енергийното дружество във връзка с поддръжката и обслужването на трафопоста, но това право не е безвъзмездно. Ако енергийното дружество откаже доброволно плащане на обезщетението за ползването на сградата на трафопоста, то собственикът на сградата може да претендира обезщетение за това.

В хипотезата, при която собственикът на сградата на един трафопост се оказва лишен от ползването и, може да претендира и друг вид обезщетение, наред с обезщетението за ползване, ако сградата на трафопоста му се използва доставка на електрическа енергия и до трети лица, различни от собственика на постройката.

Защо това е така?

Собствениците на сградата на трафопоста са длъжни да предоставят своите помещения за ползване на енергийните дружества за доставка на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика на постройката. Това предоставяне за ползване обаче не е безвъзмездно. Енергийните дружества дължат на собствените на сградите на трафопоста за достъпа, който предоставят до своите обекти за доставка на електрическа енергия на трети лица, като отношенията между енергийните дружества и собствениците на сградата на трафопоста следва да се уредят с договор по силата на чл. 117, ал. 8, ЗЕ. При липса на сключен такъв договор, а обикновено договори няма, собствениците на трафопоста могат да търсят обезщетение в размер на цената, която биха получили, ако беше налице такъв договор. Това обезщетение лежи на плоскостта на неоснователното обогатяване.

Материята, свързана със собствеността и ползването на трафопостовете е доста комплексирана, но ако притежавате трафопост или има такъв, находящ се във вашия имот е добре да разберете дали би могло да се окаже, че подобна постройка, всъщност може да бъде източник на пасивен доход за вас и да се превърне от нещо нежелано, в източник на доходи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.