Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Първи казус – осъден да заплати на кредитор определена парични суми

Г-жа В. беше уговорила час за консултация във връзка с Решение, по силата, на което беше осъдена да заплати на кредитор определени парични суми

Решението беше от ноември 2017 год., току-що влязло в сила.

Задълженията по решението се дължаха и нямаше какво да направи, за да отпаднат същите. За да се избегне начисляването на допълнителни такси и разноски във връзка със събиране на дълга по принудителен ред, тя можеше да плати доброволно дължимата сума, като в случая това тя можеше да направи по банков път, тъй като банковата сметка на кредитора е известна.

Интересното обаче, в случая е, че делото беше започнало още през 2012 год. и едва сега, в края на 2017 г. беше приключило на първа инстанция, и същевременно делото не беше сложно нито от правна, нито от фактическа страна. Производството пред първа инстанция се беше проточило прекалено дълго.

Независимо от неблагоприятния изход от делото за г-жа В., тя може да претендира обезщетение за забавено правосъдие. Обезщетението се дължи поради това, че съдът твърде дълго се е забавил с разглеждането на делото и с постановяване на решението. Всички действия по делото са се случвали твърде бавно, а написването на решението е отнело години. Ето поради тази забава на правосъдието, г-жа В. може да претендира обезщетение от Държавата. Максималният размер, на обезщетението, което г-жа В. може да търси е 10 000 лева.

Втори казус – събиране на задължения по кредит чрез образувано изпълнително дело

Друг случай от днес е свързан със задължения на г-н М. по банков кредит, за събирането, на които е образувано изпълнително дело

Изпълнителното дело е образувано през 2009 год. за събиране на лихвоносни задължения в размер на около 5000 лева. От 2009 год. и до момента върху заплатата на г-н М. е наложен запор и ежемесечно се удържат суми от трудовото му възнаграждение, като сумите през годините варират в размер между 100 и 150 лева. Г-н М. знае, че дължи и не оспорва този факт.

Когато обаче наскоро решил да узнае докъде е стигнал с изплащането на дълга, от банката му отговорили, че има близо 4000 лева – главница още да доплаща. Тази информация шокирала г-н М. и той недоумявал как се случва това.

В случая е необходимо е да се изиска от съдебния изпълнител удостоверение, от което да е видно кои задължения са погасявани през годините чрез удържаните от г-н М. пари по принудителен ред.

Правилният ред за погасяване на дълга е следният: първо да се погасят разноските по изпълнителното дело, след това да се погаси лихвата, която е посочена като конкретна сума в изпълнителния лист, след което се погасява главницата. След главницата започва да се погасява и обезщетението за забава в размер на законната лихва /това е сумата, за която в изпълнителния лист пише, че се дължи законна лихва, считано от еди коя си дата до окончателното плащане/.

Като се погаси първо главницата, ще престане да се начислява обезщетението за забава, крайният размер на което е определим към датата на погасяване на главницата. След погасяване на главницата, следва да се пристъпи към погасяване на обезщетението за забава, в размер на законната лихва (вижте за как се изчислява тук).

Какво обаче се случва обикновено: 

След погасяване на таксите и разноските по изпълнението, и след погасяване на лихвата, фиксирана с цифри по изпълнителния лист, съдебният изпълнител, вместо главницата, започва да погасява с парите на длъжника, обезщетението за забава.

Ако погасяването на дълга се извършва по този начин и същевременно дългът е значителен, а удръжките невисоки, до погасяване на главницата на практика не се стига. Постъпилите от длъжника средства отиват за погасяване на обезщетението за забава и въпреки, че длъжникът плаща с години, дългът му като главница остава все същият.

Ако след като получим документ от съдебния изпълнител, се установи, че в случая е погасявано обезщетението за забава преди главницата, то, ако г-н М. желае, може да бъде ангажирана отговорността на съдебния изпълнител за причинените на г-н. М. вреди от неправилния начин, по които е погасяван дълга чрез удържаните от него по принудителен ред средства.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.