Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

1. Г-н Т. е получил писмо от Топлофикация, с което се претендира за заплащане от него сумата в размер на 16 235 лева…

Писмото съставлява бланка, в която на ръка е нанесен адресата, абонатния номер и претендираната сума за заплащане.

Г-н Т. е водел дело срещу Топлофикация за установяване недължимост на погасени по давност задължения за начислена топлинна енергия. С влязло в сила решение е установено, че г-н Т. не дължи на Топлофикация сумата от 10 284 лева – част от претендираната по-горе сума за заплащане, а остатъкът в размер на 5 951 е заплатен доброволно по банков път.

Въпреки факта, че сумата от 16 235 лева, поради изложените по-горе факти, Топлофикация продължава да търси същата сума за заплащане, изпращайки писмо до адресата в този смисъл, което съставлява покана за плащане.

Г-н Т. е изключително ядосан. Той не може да си обясни защо от Топлофикация продължават да го търсят, при положение, че между него и Топлофикация има влязло в сила съдебно решение, с което окончателно е решен в негова пола въпросът дали дължи определена сума и при положение, че е платил остатъка от дълга, който не може да отпадне към момента по давност. Освен това от дружеството продължават да го безпокоят и по телефона, а идват и служители да звънят на вратата на жилището му и продължават да настояват, че сумата от 16 235 лева се дължи и трябва да бъде платена.

В случая г-н Т. търпи неимуществени вреди, изразяващи се в преживения от него стрес и безпокойство от това, че от Топлофикация неправомерно го третират като неизправен длъжник и му причиняват неудобство като продължават да изискват плащане на недължима сума. Поради това неправомерно поведение на служителите на топлофикационното дружество, г-н Т. може да претендира обезщетение за неимуществени вреди в реален размер от около 2000 лева.

2. Малко по-късно, след г-н Т., дойде Боян, който имаше следния проблем:

Когато бил на 15 години придобил недвижим имот чрез покупко-продажба със съгласието на своята майка. Продавачът си е запазил правото на ползване по отношение на имота и Боян искаше да разбере какви права има по отношение на този имота.

В хода на разговора стана ясно, че Продавачът е близък на майка му и че Боян и майка му са в изострени отношения.

Тъй като продавачът си беше запазил правото на ползване по отношение на имота, то Боян се явява собственик на имота, но реално няма право да полза същия. Ползвателят е този, който може да ползва имота, както лично, така и чрез трети лица като го отдава за ползване, възмездно и безвъзмездно.

Боян може да иска по съдебен ред да бъде прекратено вещното право на ползване на ползвателя по отношение на имота, но само при наличието на определени законови предпоставки за това и те са следните: ако ползвателят не плаща данъци за имота или не го застрахова, или ако имотът не е добре стопанисван и има опасност от рушене. Що се отнася до застраховката, собственикът на имота, трябва да посочи срещу какви точно рискове иска да бъде застрахован имота от ползвателя.

Друга хипотеза, при която може да се стигне до погасяване на правото на ползване по отношение на даден имот е тази, при която ползвателят не упражнява правото си на ползване повече от 5 години. Прекратяването на правото на ползването при всички случаи става по съдебен ред.

В случая на Боян нито една от горните хипотезите не намираше приложение.

По-обезпокоителното за Боян беше, че майка му заплашила, че ще развали договора за покупко-продажба, който беше сключен още през 2005 година.

Има ли тя такава правна възможност?

Отговорът на този въпрос е положителен. Договорът може да бъде обявен за недействителен, но само от страна на Продавача, ако той докаже, че плащане на цената не е имало, поради което покупко-продажбата е симулативна. Да докаже това, продавачът може, ако разполага с обратно писмо, изходящо от купувача, в което пише, че по договора няма плащане на продажната цена.

Тъй като Боян е бил непълнолетен към датата на сделката, то това писмо трябва да изхожда от него и да е преподписано от майка му. Разбира се, Боян няма спомен какво е подписвал когато е бил на петнадесет годишен. Майка му приказва нещо за някакво писмо. Така че за Боян рискът договорът да бъде обявен за симулативен и като такъв за нищожен съществува. Ако на 15 години е подписвал подобно писмо.

Какво може да направи Боян, за да защити максимално интересите си?

Може, да продаде имота на трето лице. Ако продаде имота на трето лице, преди да има вписана искова молба за прогласяване симулацията на сделката, правата на третото лице – купувач се запазват и сделката би била напълно действителна.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.