Какво е значението на изпращането и на получаването на уведомление за развалянето на договор

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Какво е значението на...

Петър и Тодор сключили предварителен договор за покупко-продажба преди почти пет години, по силата,  на който Петър се задължил да продаде правото на собственост на Тодор на свой собствен недвижим имот, съставляващ къща във вилната част на град Своге, без да уговарят срок, до изтичането, на който да сключат окончателен договор.  При сключването на договора Купувачът заплатил на Продавача сумата от 2000 лева –  задатък по договора.

Годините минавали, но страните все не се наканвали да уговорят ден и час при нотариус в района за оформяне на сделката  в окончателна форма. Купувачът неведнъж търсил Продавача през годините, за да се разберат кога да отидат при нотариуса, но все изниквало нещо по-важно и сключването на договора се отлагало за по-нататък.

С течение на времето Купувачът загубил интерес към имота, а и му омръзнало все да търси Продавача, а последният все да отклонява поканите по за изповядване на сделката в нотариална форма, Ето защо Купувачът решил да даде последна възможност  на Продавача да му продаде имота, във връзка с което му изпратил нотариална покана, в която пишело, че в случай, че окончателен договор не бъде сключен до посочен в поканата срок, Купувачът ще счита договора за развален и ще претендира връщането на платената, при сключването на договора сума, в двоен размер.

 

До изтичане на посочения в нотариалната покана срок, окончателен договор не бил сключен, нито пък Продавачът Петър върнал на Купувача получената сума при сключването на договора, още по-малко пък в двоен размер. Тодор решил да търси правата си по съдебен ред и завел иск срещу Петър за заплащане на сумата от 4000 лева – съставляваща двойния размер на сумата от 2000 лева, платена при подписването на договора. В хода на производството Петър заявил, че претенцията на Тодор за заплащане на сумата от 4000 лева поради разваляне на договора, поради неизпълнение на задължението на Петър да прехвърли правото на собственост по отношение на имота, е неоснователна, тъй като правото да се развали  договора се погасявало с изтичането на петгодишна давност  – в случая от датата на неговото сключване / в договора не бил посочен срок за сключването на окончателен договор, в който случай петгодишната давност щеше да тече именно от този момент/,  а той бил получил нотариалната покана за развалянето на договора след изтичането на този срок, поради което  правото да бъде развален договора вече било погасено по давност, а оттам и нямало основание за връщане на получената от Петър сума при сключването на договора, в двоен размер.

 

Спорът между страните се концентрирал върху  това дали правото на Купувача да развали предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот се е погасило по давност, при положение, че Купувачът отправил нотариалната покана за развалянето на договора преди изтичане на пет години от датата на неговото сключване, но поканата е получена от насрещната страна по договора – Продавача след изтичането на тази петгодишна давност.

 

Купувачът е в правото си да твърди, че е настъпило развалянето на договора. Вярно е, че нотариалната покана, с която Купувачът уведомява Продавача, че ще счита договора за развален, е получена от Продавача след изтичане на петгодишна давност от датата на сключването на договора, обаче меродавен е моментът не на получаване на поканата от страна на лицето, до което е адресирана, а датата на изпращане на поканата. За правото от значение е кога Купувачът е представил нотариалната покана, в която се съдържа изявление за развалянето на договора на нотариуса, който да връчи нотариалната покана. Ако поканата е представена на нотариуса до изтичане на петгодишна давност, то се счита, че изявлението за развалянето на договора е направено в срок, без значение, че нотариалната покана е получена от лицето, до което  е адресирана след изтичането на давността.

 

ъщото се отнася и когато изявлението за развалянето на договор е извършено чрез писмо, връчено с обратна разписка. Ако пощенското клеймо, удостоверяващо датата, на която писмото е подадено в пощенската станция от подателя, е преди изтичане на петгодишната давност, то развалянето на договора е настъпило, независимо от факта, че писмото е достигнало до своя адресат след изтичането на петгодишната давност,  до изтичането, на която договорът може да бъде развален.

 

Горните изводи са  житейски логични. От страната зависи кога и дали ще изпрати уведомление  за развалянето на договора. Извън възможностите на страната обаче е да контролира кога уведомлението ще достигне до адресата, за които е предназначено.

 

В случая на Петър и Тодор, Тодор е успял да упражни правото си да развали предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот като е изпратил уведомление за развалянето на договора до изтичане на петгодишна давност. Фактът, че нотариусът е успял да връчи  нотариалната покана  до изтичането на  давността за развалянето на договора, е без значение по отношение на настъпилото разваляне на договора, при положение, че Тодор е представил пред нотариуса нотариалната покана за развалянето на договора до изтичане на давността за развалянето на договора. В нотариалните покани се удостоверяват две дати: датата, на която подателят е депозиран нотариалната покана при нотариуса и датата, на която нотариалната покана е връчена на нейния получател

 

Същото щеше да бъде положението, ако вместо чрез нотариална покана , Тодор беше връчил на Петър писмо с обратна разписка за развалянето на договора, стига писмото да е изпратено по пощата до изтичане на петгодишната давност за развалянето на договора, без значение, че Петър е получил писмото след този момент.

 

Предвид изложеното следва да се приеме, че Тодор надлежно е развалил  предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, изпращайки писмено уведомление за развалянето на договора до насрещната неизправна страна до изтичане на петгодишната давност, предвидена от законодателя за развалянето на договор и има право да получи заплатения задатък при сключването на предварителния договор в двоен размер.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.