Има ли право на обезщетение заченатото, но неродено дете за претърпените вреди от смъртта на своя баща, настъпила в резултат на виновно причинено ПТП?

За съжаление в живота се случват и такива неща. Случи се на моя позната, която беше бременна в четвъртия месец от бременността когато бащата на нероденото ѝ дете почина в резултат на пътно транспортно произшествие. Случилото се, моята позната преживя изключително тежко по разбираеми причини, но благодарение на бога детето се роди здраво и жизнеспособно.

След раждането майката се обърна към застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на водача, по чиято вина беше настъпило ПТП, в резултат, на което бащата на детето ѝ беше починал, претендирайки, в качеството си на законен представител на детето си, обезщетение за претърпените от детето имуществени и неимуществени вреди от смъртта на неговия баща. Направи опит доброволно да реши въпроса и затова се обърна директно към застрахователя по „Гражданска отговорност“, тъй като за последния се знае, че е платежоспособен и разполага със средства, от които да плати претендираното обезщетение. Застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност“ отговаря наред с причинителя на вредата, ако се установи, че последният виновно е причинил ПТП и докато прекият причинител на увреждането може и да се окаже неплатежоспособен, при застрахователя такъв риск не съществува или поне е сведен до минимум, поради което майката предпочете да насочи претенцията си директно към застрахователя.

За съжаление обаче застрахователят не беше склонен да съдейства за доброволното уреждане на въпроса. Застрахователят възрази, че смъртта на родителя е настъпила преди раждането на детето, поради което на роденото впоследствие дете, не следва да се заплати обезщетение. Вредите, които детето търпяло били настъпили след смъртта на родителя /понеже детето се родило след смъртта на родителя/ и като бъдещи вреди не подлежали на обезщетяване.

Невъзможността спорът да бъде уреден по доброволен ред принуди моята позната да предяви иск срещу застрахователя за присъждане на обезщетение за претърпените от детето ѝ имуществени и неимуществени вреди в резултата на смъртта на неговия баща, настъпила при ПТП.

В хода на делото се установи по безспорен начин от събраните доказателства, че водачът на другото МПС – не това, в което е пътувал починалият, е виновен за настъпването на произшествието, поради което има основание да бъде ангажираната отговорността на виновния причинител на вредата и следователно има и основание да се ангажира отговорността на застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“, отговарящ имуществено наред с прекия причинител на вредата.

Сега спорът се концентрираше върху това дали подлежат на обезщетение вредите, които детето търпи, при положение, че то не е било родено към датата на смъртта на неговия баща. Или казано на юридически език дали подлежат в случая на обезщетение бъдещи вреди. По този въпрос още Върховният съд в свое Решение от 19.03. 1962 год. по гр. Д. 176/1961, IV Г.О е имал възможност да се произнесе като е приел за правилно, че заченатото, но неродено по време на настъпване на вредоносния резултат дете, веднага след раждането си започва да търпи имуществени и неимуществени вреди от това, че вследствие на противоправно и виновно поведение на едно лице или на особени свойства на вещта, неговият баща е починал и го е лишил от бащина закрила и издръжка в своя живот. Поради това, приема Върховният съд, макар и да са бъдещи от гледна точка на настъпването на вредоносния резултат, тези вреди подлежат на обезщетяване, тъй като са пряка и непосредствена последица от непозволеното увреждане и след раждането на детето, то има право на обезщетение за тях.

Макар и цитираното решение да е постановено през 1962 год., то не е загубило своето правно значение и въз основа на него се позовава и днес ВКС в свое решение по уеднаквяване на съдебната практика.

Заченатото, но неродено към датата на смъртта на своя родител дете, има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди в резултат на смъртта на своя родител, когато тя е причинена виновно и противоправно. Моментът, от който детето има право на това обезщетение е моментът на раждането на детето, защото именно оттогава то става носител на права и задължения, а не от момента на настъпване на смъртта на неговия родител. От момента на раждането на детето може да се претендира и обезщетение за забава върху дължимото обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди, а не от момента на смъртта на починалия.

Неимуществените вреди, които детето търпи от смъртта на своя родител, настъпила при виновно причинено ПТП от трето лице се изразява в липсата на обич и морална подкрепа от своя баща, които детето никога няма да получи.

Имуществените вреди се изразяват в невъзможността детето да получи издръжка от своя баща, на която иначе до определена възраст детето е можело да разчита.

Като общо правило обезщетение за причинените вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането имат най-близките на пострадалия, които поради биологични родствени връзки или житейски създадени такива действително търпят имуществени или неимуществени вреди от неговата загуба. В кръга на тези лица влизат и децата на починалия, които всъщност, в най-голяма степен търпят вреди от такъв характер. Въпреки че не е уредено изрично от закона, правото на обезщетение принадлежи както на децата, които са били родени и живи към момента на смъртта на родителя, така и на заченатите, но все още неродени към този момент негови деца. Предпоставка да бъде присъдено обезщетение на дете, което не е родено, към момента на смъртта на своя родител, е детето да бъде родено живо и жизнеспособно.

Въз основа на изложените по-горе аргументи съд, осъди застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на причинителя на ПТП да заплати на детето чрез неговата майка, в качеството ѝ на законен представител на детето обезщетение за имуществените и неимуществените вреди от смъртта на неговия баща, причинена от виновно поведение на застрахования водач на МПС по застраховка „гражданска отговорност“ независимо от обстоятелството, че смъртта на бащата беше настъпила преди раждането на детето.

Житейските проблеми са толкова многообразни и знанието за тях може да ни помогне да се справим с тях или поне с по-голямата част от тях, а също и да ни посочи най-прекия път за разрешаването им.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.