Важи ли пълномощното?

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Важи ли пълномощното?
palnomoshtno

Каквито правни действия човек може да извърши лично, същите може да извърши и чрез пълномощник. Пълномощното има действие до изтичането на определен срок, ако е ограничено със срок, до оттеглянето му или до смъртта на упълномощителя, ако той е физическо лице.

Кога се дава пълномощие?

Пълномощното обикновено се дава, когато човек не може или е затруднен лично да извърши определени правни действия. 

Често причина за извършване на упълномощаването са разстоянията. Така например, ако едно лице има обичайно местопребиваване в чужбина и иска да продаде свой собствен недвижим имот в България, за да не се наложи личното му явяване за сделката, може да упълномощи друг да продаде имота от негово име. Даването на пълномощно, би спестила на упълномощителя и време, и разходи във връзка с личното му явяване за сделката.

Ако упълномощителят живее в чужбина, най-логично е, на мястото, където живее да извърши упълномощаването и да изпрати самото пълномощно на пълномощника, който да извърши правното действие от името и за сметка на упълномощителя.

Законодателството на различните страни обаче е различно и е възможно в една страна за извършването на определени правни действия пълномощното да трябва да съответства на едни критерии, а в друга държава за същото правно действие, изискванията за формата на пълномощното да са различни.

Така например, според българското законодателство, за да упълномощиш някого да продаде собствения ти имот, е необходимо в пълномощното да са изписани всичките имена на упълномощителя /собствено, бащино и фамилно/ фамилни, както и да е положен подпис от страна на упълномощителя.

Необходимо е още да е нотариално удостоверен подписа и съдържанието на пълномощното. Тези изисквания за редовността на пълномощното са въведени в слизането на сега действащия ГПК в сила, а именно, считано от 01.03. 2008 год.

Трябва ли пълномощието в чужбина?

В чужбина обаче, съобразно действащото тамошно законодателство, е напълно възможно да не е необходимо пълномощното за извършване на разпоредителна сделка да отговаря на същите критерии, които изисква българското законодателство.

Така например има страни, където е достатъчно упълномощителят да е изписал само фамилията си и да е положил подписа си, за да е валидно пълномощното. Възможно е да не е необходимо да се заверява и съдържанието, и подписа на пълномощното.

Важи ли пълномощието в чужбина?

Поставя се въпросът дали заверено пълномощно в чужбина, което отговаря на критериите за упълномощаване, съобразно законодателството на страната, в което е извършено, но не съответства на изискванията на българското законодателство, може да се ползва в България.

Например отива упълномощителят при действащ нотариус в чужбина и заверява пълномощно, съобразно изискванията на местното законодателство за заверка на пълномощно за продажба на недвижим имот, находящ се на територията на Република България. Нотариусът изисква от упълномощителя само да се подпише пълномощното и да изпише своята фамилия, без да го кара да изпише всичките си имена и заверява само подписа на упълномощителя, но не и съдържанието на пълномощното. С такова пълномощно имотът в България може да се продаде и сделката ще е напълно валидна, независимо, че по нашето законодателство има и допълнителни изисквания за валидността на пълномощното /изписване на всичките имена на упълномощителя и заверка и на съдържанието на пълномощното/. Пълномощното е валидно и въз основа на него може да се извърши съответното правно действие, за което пълномощното е дадено, тъй като то отговаря на изискванията на законодателството на страната, в която е извършено.

По-различно обаче стои въпросът ако пълномощното бъде заверено от български консул.

В този случай, независимо, че пълномощното е заверено извън територията на Република България, то пълномощното следва да отговаря на изискванията на българското законодателство. В разглеждания случай, пълномощно за продажба на недвижим имот, заверено пред български консул трябва да съдържа всичките имена на упълномощителя и неговия подпис, а също така и да е заверен както подписа, така и съдържанието на пълномощното. Т.е. пълномощно, заверено от български консул в чужбина трябва да съответства на изискванията за форма на пълномощното, установена съобразно българското законодателство.

Дали е валидно едно пълномощно и дали са спазени изискванията на закона при съставянето му е от изключително важно значение, защото окаже ли се, че са нарушение тези изисквания, то пълномощното не е валидно и с него не може да се извърши правното действие, за което упълномощителят е оправомощил пълномощник, а ако все пак действието бъде извършено, то няма да е валидно.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.