Кой има право на обезщетение за вреди от некачествено строителство?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Кой има право на...

В случай че в рамките на законоустановените гаранционни срокове, настъпят вреди от некачествено строителство, право да търсят обезщетение имат собствениците на имотите. Всеки собственик има право да търси обезщетение за вредите, които търпи, без значение дали има сключен договор със строителя или не. Няма причина собственикът да се безпокои, че не може да търси отговорност от строителя понеже, не е придобил имота от него, а от трето лице. И в двата случая, собственикът има право на обезщетение, защото той – крайният купувач е този, който търпи вредите в резултат на некачественото строителство.

Гаранционните срокове, в които може да се реализира отговорността на строителя за лошо изпълнение на строителните работи започват да текат от въвеждане на сградата в експлоатация.

Строител може да бъде едновременно и инвеститор на строежа. Не е задължително строителят да има свои работници, които да са извършили строителните работи некачествено, за да може да бъде ангажирана отговорността на строителя за вреди. Строителят ще отговаря и в случаите, когато е възложил на друга форма – подизпълнител извършването на строежа или на части от него. И в този случай строителят – инвеститор не може да се освободи от отговорност за вредите от некачественото строителство с възражението, че работниците на подизпълнителя, инвеститорът не е в трудови правоотношения.

Обстоятелството дали едно лице се явява строител на даден обект подлежи на доказване с всички доказателствени средства. От значение са актовете за държавно приемане или налагане на санкции във връзка с осъщественото строителство. Професионалният на строителя притежаването на техническа правоспособност не са необходими законови предпоставки, за да бъде реализираната отговорността на строителя за некачествено строителство.

Основното, което трябва да се има предвид е, че право на обезщетение за претърпените вреди, проявили се в рамките на гаранционните срокове, в резултат на некачествено строителство имат всички собственици на имоти, които са построени некачествено, без значение дали имат сключен договор със строителя или са придобил имота от трето лице. Отговорност може да се търси и от този строител, който едновременно се явява и инвеститор на обекта. И в случаите, когато строителят е изпълнил строежа изцяло или отчасти чрез възлагане на строителни работи на подизпълнител, строителят-инвеститор отговаря за некачествената работа, извършена от работници на подизпълнителя, въпреки, че не е в никакви трудови отношения с тях.

Гаранционните срокове текат от въвеждането на обекта в експлоатация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.