Съседът ми пречи

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Съседът ми пречи

Особени са междусъседските отношения. От една страна, необходимо е да се проявява някаква търпимост, защото живеем един до друг, от друга страна нашите права биха могли да бъдат неоснователно засегнати от неправомерни действие на съседите ни.

Къде тогава е границата и в кои случаи бихме могли да защитим правата си, ако считаме, че те са накърнени?

Всеки собственик на недвижим имот може да защити правата си срещу въздействия на трети лица, включително и на съседи, с които се ограничава или затруднява упражняването на правото на собственост в пълен обем. Потърпевшият може да иска преустановяване на вредното въздействие върху имота, премахване на последиците от нарушението, или на неговия източник и ако не сте постигне доброволно уреждане на спора, потърпевшият може да се обърне към съда за неговото разрешаване. Искът е по чл. 109 от Закона за собствеността.

Ще се спра на някои често срещани житейски ситуации и възможностите за търсене на защита по съдебен ред в тези случаи.

1.Съседът построи незаконна постройка. Мога ли да го осъдя да я премахне и трябва ли да доказвам, че постройката действително ми пречи или е достатъчно да се установи, че строителството е незаконно?

Ето и отговорът на така поставения въпрос: От значение е дали строежът е извършен в нарушение на установените в благоустройствените закони строителни правила и норми или е извършен без строителни книжа.

Когато един незаконен строеж е извършен в нарушение на установените с благоустройствените закони строителни правила и норми, обезпечаващи нормалното ползване на имотите, не е нужно ищецът по иск по чл. 109 ЗС да доказва с какво точно му пречи незаконният строеж. Това в така, тъй като преценката за това кога един строеж смущава нормалното ползване на съседния имот е направена от законодателя.

Когато обаче незаконността на строежа се изразява в липса на необходимите строителни книжа за извършването му, в тежест на ищеца по иск по чл.109 ЗС е да докаже с какво конкретно този строеж му пречи да упражнява правото си на собственост.

2. Мога ли да осъдя съсед в сграда в режим на етажна собственост, в която притежавам имот, по реда на чл.109 ЗС, когато съседът е преустроил обща част или я ползва не според нейното предназначение?

Това може да стане. Когато нарушителят е извършил преустройството или ползва обща част в сграда в режим на етажна собственост не според нейното предназначение и без съгласието на останалите етажни съсобственици, нарушителят може да бъде осъден да преустанови неправомерното си действие или да премахне последиците от нарушението.

В случай обаче, че първоначално съгласие за преустройство, съответно за ползване на обща част не според предназначението ѝ е било дадено, а впоследствие някой от имотите в сградата е режим на етажна собственост е бил прехвърлен на трето лице, това трето лице не може да иска премахването на преустройството или преустановяване на ползването на общата част, което не се извършва според предназначението с мотива, че съгласието е дадено от негов праводател, а не лично от него.

3. Може ли един етажен съсобственик да предяви иск срещу друг етажен съсобственик и да иска от него да прекрати неоснователните действия, с които му пречи да упражни правото си на собственост по отношение на общите части на сградата или е необходимо да се вземе решение на Общото събрание на етажните собственици за предявяването на такъв иск?

Няма законова пречка един етажен собственик да предяви срещу друг етажен собственик иск по чл. 109 от ЗС и да иска от него да прекрати неоснователните действия, с които му пречи да упражни правото си на собственост върху общите части на сградата. Предявяването на иска е действие по обикновено управление и не е нужно съгласие на останалите собственици за предявяването му.

4. Мога ли да осъдя съсед по реда на чл. 109 ЗС, ако отглежда животни в апартамента си и с това причинява неудобство като например извънреден шум, влошаване на хигиената в общите части на сградата и други подобни?

Отглеждането на животни в сгради в режим на етажна собственост е дейност, която е допустима при спазване на нормативно установени правила. При нарушение на тези нормативни правила, собственикът, който не може да ползва пълноценно имота си в резултат на неправомерни действия може да защити правата си по административен ред или направо чрез иск по чл. 109 от ЗС.

Търсената по реда на чл. 109 от ЗС защита обаче трябва да съответства на нарушението като се свежда до искане за преустановяване само на онези действия или състояния, в които се състои неправомерното въздействие върху правото на собственост на ищеца, без да се нарушава правната сфера на нарушителя и да се ограничават необосновано неговите права.

5. Мога ли да осъдя съсед да преустанови действия, с които ме принуждава да търпя психически дискомфорт в моя имот?

Отговорът на този въпрос е отрицателен.

Искът по чл. 109 ЗС по своя характер е вещен иск, който е насочен към защита на правото на собственост от неоснователни действия, които пряко или косвено пречат, смущават или ограничават правото на собственика да ползва имота съобразно неговото предназначение. Този иск е недопустим като способ за защита срещу неоснователни действия, с които се засягат или застрашават други имуществени или неимуществени права, различни от правото на собственост.

При конфликтни ситуации със съседи, най-добре е да се направи всичко възможно да се разберем доброволно, тъй като искаме или не, се виждаме ежедневно. Когато обаче се окаже, че разбирателство не може да се постигне, добре е да знаем какви са ни правата.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.