Как могат да бъдат защитени авторските и сродните на автроските права

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Как могат да бъдат...

Носител на авторско право или на право, сродно на авторското, чиито права са били накърнени, може да се защити срещу нарушения, ако от нарушението са произлезли вреди като предяви иск срещу нарушителя за заплащане на обезщетение на основание чл. 94 от ЗАПСП.

За да бъде уважен един такъв иск, е необходимо по делото да бъде доказано, от страна на ищеца, че съществува нарушение на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Такова нарушение е налице във всички случаи, при които обектът на авторски и сродни права се използва без съгласие на носителя на правото и без законът да допуска използването независимо от волята на последния.

Носителят на авторско право и на право сродно на авторското, чиито права са били накърнение може да търси плащане на обезщетение от нарушителя, за да бъдат поправени негативните последици от нарушението.

Обезщетението включва всички вреди, пряка и непосредствена последица от нарушението.

Класификация на различните видове вреди:

Те са имуществени или неимуществени, е от значение за определяне размера на дължимото обезщетение с оглед правилото, предвидено в ЗАПСП, че съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото, като взема предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и реализираните от нарушителя приходи.

В самата искова молба не е необходимо да се разграничават вредите на имуществени и неимуществени.

Достатъчно е само да бъде посочено, че са произлезли вреди от нарушението, както и да е посочен размерът на обезщетението, което се търси като глобална сума, а също и да е заплатена съответната държавна такса. Не е необходимо да се конкретизира по размер имуществените отделно от неимуществените вреди.

Какво е действителното изражение на вредите и какъв е техният характер?

Имуществен или неимуществен, е въпрос от значение за доказването на иска и за определяне на справедливия размер на обезщетението, който следва да се присъди на увредения носител на нарушеното право.

В подкрепа на горния извод се явява разпоредбата на чл. 94а, ал. 1 от ЗАПСП, съгласно която при липса на достатъчно данни за размера на иска, ищецът може да иска като обезщетение парична сума от петстотин до сто хиляди лева или равностойността на предмета на нарушението при съобразяване и на получените вследствие на нарушението приходи.

Тъй като предмет на иска по чл. 94, ал. 1 от ЗАПСП е самото обезщетение, ищецът не е ограничен във възможността до приключване на съдебното дирене пред първата инстанция да изменя фактическите си твърдения за вида и обема на претърпените вреди и едновременно с това да променя размера на търсеното обезщетение, като тези процесуални действия не съставляват същинско изменение на иска по смисъла на чл.214 от ГПК.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.