Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Наемателят има право на...

Наемните правоотношение винаги могат да породят редица спорове и винаги съществува риск една от страните да се окаже с накърнени интереси – било защото наемодателят не е получил плащане на договорената цена или липсва плащане на консумативните разходи или пък на имота са нанесени щети, било защото наемодателят не е изпълнил задълженията си към наемателя за предаване вещта в състояние, годно за ползването, за което е наета или пък не е осигурил свободното и необезпокоявано ползване и други подобни.

В редица случаи възникват спорове относно това коя страна следва да заплати извършени подобрения и ремонти в имота.

Така например възможно е страните да са се споразумели, че се отдава под наем имот, който ще се ползва за определено предназначение – например за заведение, за баничарница, за кабинет или за какво ли още не. Страните уговарят, че всички подобрения в имота са за сметка на Наемателя или въобще липсва уговорка по този въпрос. Наемателят извършва значителни ремонтни дейности в имота, в които влага немалко средства, труд и материали, но впоследствие договорът бива прекратен и наемателят се оказва принуден да напусне като наемодателят му заявява, че нищо не му дължи, понеже в договора било уговорено, че всички разходи във връзка с подобренията в имота са за сметка на Немателя.

Така наемателят се оказва, че е вложил средства, материали и труд, но нали имотът е чужд – той трябва да си тръгне и да изостави всичко, което е направил.

В много случаи имотите, които се отдават под наем изобщо не са са годни за ползване по предназначението, за което се наемат и ако наемателят иска да ползва имота, за това, за което му е необходим, се оказва принуден да извърши редица подобрения в същия, а ако след това трябва да напусне имота, без да получи нищо за извършените подобрения, наемателят всеки път рискува много.

Какво трябва наемателя да знае?

Независимо какво е написано в договора, независимо, че текущите ремонти, изразяващи се например в пребоядисване, смяна на кранове на брави, изобщо дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено ползване, са за сметка на наемателя, то за подобренията, които наемателят е извършил в имота, които подобрения правят имота, годен за ползване за предназначението за което е нает, се дължи обезщетение от собственика на имота.

Такова обезщетение се дължи, понеже в противен случай наемодателят ще се обогати без основание за сметка на наемателя.

Основно задължение на наемодателят е предостави свободното ползване на имота на наемателя съобразно, предназначението, за което имотът е нает.

Кои разходи подлежат на обезщетение, зависи от това дали наемодателят е дал съгласието си за извършване на подобренията. Ако е дал съгласието си – то подлежат на възстановяване необходимите и полезни разноски заедно с лихвите от деня на изразходването им.

Споровете обаче се пораждат обикновено когато липсва съгласие за извършване на подобренията. В този случай собственикът отговаря по правилата за неоснователно обогатяване. В тези случаи наемателят следва да получи по-малката сума измежду сумата, с която сам се е обеднил /извършените разходи за и към момента на извършване на строително-ремонтните дейности/ и тази, с която собственикът се е обогатил /увеличената стойност на имота в резултат на съответната строителна дейност/.

Вземането на наемателя за извършените подобрения в имота се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, който срок започва да тече от момента на предаване на имота след прекратяване на наемния договор.

Предвид изложеното, като знаят правата и задълженията си по договор за наем на недвижим имот, страните могат своевременно да уредят отношенията си и по възможност да избегнат съдебни и извънсъдебни спорове помежду си.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.