Какво, ако настъпят вреди от пътнотранспортно произшествие?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Какво, ако настъпят вреди...

При настъпване на пътно транспортно произшествие пострадалото лице има право да търси обезщетение за причинените му вреди от застрахователя по гражданска отговорност на лицето, причинило вредите. Когато настъпването на увреждането е в резултат на поведението на застрахованото лице, тогава няма спор, че пострадалият може да предяви претенциите си за обезщетение срещу застрахователя по гражданска отговорност.

Има случаи, в които обаче се установява, че настъпването на произшествието не е в резултат на виновно поведение на водача на моторното превозно средство, а е в резултат на неизправност на самото моторно превозно средство.

Тогава се поставя въпросът…

Дали и в този последен случай застрахователят по застраховка „гражданска отговорност” следва да заплати обезщетение на пострадалото лице или не дължи такова обезщетение, а пострадалият, съответно, може да търси обезщетение от собственика на вещта на основание принципа в правото, че собственикът на вещта отговаря за вредите, причинени от собствената му вещ.

Въпросът е с важно практическо приложение, тъй като за пострадалия не е без значение дали ще насочи претенцията си за обезвреда срещу застраховател, който има средства да заплати обезщетението или срещу физическо лице, което може и да няма имущество, от което пострадалият да удовлетвори вземането си при установяване, че такова му се дължи.

Приема се, в подобни случаи, че застрахователят дължи обезщетение.

Дължи обезщетение не само когато произшествието е настъпило в резултат на виновното поведение на застрахованото по „гражданска отговорност” лице, но и когато увреждането е причинено в резултат на дефекти на моторното превозно средство.

Защо това е така?

Това е така, тъй като рискът при застраховката “гражданска отговорност” включва не само опасността от възникване на санкционното задължение за поправяне на вредите, причинени от виновно и противоправно деяние на застрахованото лице, но и в случаите, когато застрахованото лице е възложило управлението на дргугиго или когато са причинени вреди от вещи. 

Аргументи за този извод се съдържат в разпоредбите на чл. 257, ал. 1 и чл. 267, ал. 1 КЗ, включващи като обект на застраховане и застрахователно покритие причинени вреди, свързани с притежанието и използване на МПС, за които застрахованите отговорят съгласно българското законодателство. Обект на застраховането е гражданската отговорност на застрахования за причинените от него на трети лица вреди, свързани с използване на застрахованото МПС и които са резултат не само на вина на водача на МПС, но и тези, които са причинени от самата вещ, от нейното състояние и характер.

Обезщетение от застрахователя може да се търси и в случаите, в които пътниците претърпяват злополуки в градския транспорт, включително увреждания, причинени от рязко спиране, потегляне и други подобни дори като обезщетение застрахователят дължи не само когато вина за настъпването на вредите имат водачите на моторни превозни средства, но и в случаите, в които вредите са настъпили в резултат на неизправност на самото превозно средство.

Предвид изложеното, пострадало лице при пътно транспортно произшествие има право да насочи претенцията си за обезвреда срещу застрахователя, независимо дали увреждането се дължи на виновно поведение на водача на моторното превозно средство или на неизправност на самата вещ.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.