Какво се случва и какво не се случва при разсрочено плащане на “Гражданска Отговорност”

Повод за днешната статия е запитвания от страна на граждани относно въпроси, свързани със застраховка „гражданска отговорност” и по-конкретно случаите, в които е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на части.

Чести са случаите, в които застрахователните вноски не се внасят на падежа, настъпва застрахователното събитие – ПТП, от което възникват вреди на трети увредени лица, а застрахователите отказват плащане на застрахователно обезщетение под претекст, че застрахователният договор „гражданска отговорност” е прекратен и не могат да платят обезщетение на потърпевшите.

Застрахователите се позовават на обстоятелството, че застрахователната вноска, дължима от застрахования не е била платена на падежа и до изтичането на 15-дневен срок от падежа, поради което считат, че застрахователният договор е прекратен.

За да настъпи прекратяването на застрахователният договор обаче, освен да не е платена в 15-дневен срок от датата на падежа дължимата застрахователна вноска, е необходимо още застрахователят да е отправил писмено предизвестие до застрахованото лице, че при неплащане в срок от 15 дни от падежа, ще счита договорът за прекратен.

В  много случаи обаче, още при сключването на застрахователния договор в застрахователната полица е отбелязано, че в случай че застрахователната вноска не бъде изплатена в срок от 15 дни от настъпването на нейния падеж, застрахователният договор се счита за прекратен. По този начин застрахователите избягват трудностите да уведомяват застрахованите за това, че не са платили в срок задължението си и че ще прекратят договора, поради неизпълнение на това тяхно задължение.

Трябва да знаете, че…

Неплащането на застрахователната вноска в 15-дневен срок от настъпването на падежа, не е достатъчно основание, за да настъпи прекратяването на застрахователния договор, независимо какво пише в последния.

Неплащането не е достатъчно обстоятелство, за да настъпи прекратяването на застрахователният договор дори и в случаите, в които застрахователят изрично е посочил в застрахователната полица, че ще счита договорът за прекратен ако застрахователната вноска не бъде платена в договорения срок.

За да настъпи прекратяването на договора, е необходимо, освен  липса на плащане на дължима вноска в срок от 15 дни от настъпването на нейния падеж, също така – да бъде изпратено писмено  уведомление за прекратения застрахователен договор до Информационния център към Гаранционен фонд в срок до втория работен ден на седмицата, следваща датата на прекратяването. Това се налага поради социалната функция на застраховката „гражданска отговорност”. Данните в Информационния център имат официално оповестително действие и до доказване на противното, издадените въз основа на тях документи удостоверяват с обвързваща доказателствена сила съществуването и прекратяването на договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.

Изпълнението на задължението  за изпращане на уведомление до Информационният център към Гаранционен фонд за прекратяване на застрахователния договор гарантира известяването на третите лица, които имат намерение да предявят иск за обезщетение срещу застрахователя, че действието на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” е прекратено към определен във времето момент, след който застрахователят не отговаря за причинените от застрахования  причинител на вредите.

Предвид горните положения, следва да се има предвид, че…

За да се освободи застрахователят от заплащане на обезщетение на третите увредени лица, трябва да са настъпили кумулативно следните предпоставки:

  1. Неплащане на изискуема част от разсрочената застрахователна премия;
  2. Връчено чрез застрахователна полица предупреждение до застрахования, че договорът ще се счита за прекратен с изтичане на 15 дни от падежа на неплатената част от премията;
  3. Изпратено уведомление до Информационния център към Гаранционен фонд, предхождащо настъпването на застрахователното събитие, че застрахователният договор с причинителят на вредата е прекратен към точно определен момент

Във всички останали случай застрахователите дължат обезщетение за причинените на трети лица вреди от застрахованите водачи на МПС и следва да заплатят обезщетение.

Добре е да се знае…

В случай че застрахованият няма възможност да заплати пълният размер на дължимата вноска по застрахователния договор, за да не бъде прекратен застрахователния договор, застрахованият има възможност да извърши частично плащане на дължимата вноска.

В случай че бъде платена част от съответната застрахователна вноска, засрахователят няма да може да счита договорът за прекратен на базата на записаното в застрахователната полица.

По закон е предвидено връчването на уведомлението за  прекратяване на договора да се счита извършено с подписването на застрахователната полица само в случаите, когато е налице пълно неизпълнение на задължението на застрахованото лице, но не и в случаите при неплащане само на част от разсрочената вноска на застрахователната премия. Частичното изпълнение на паричното задължение на застрахования за плащане на текуща премия е обективно възможно, тъй като не се касае за неделимо задължение.

При частично погасяване на разсрочена вноска застрахователят разполага с правната възможност да упражни правото си за прекратяване на договора преди настъпване на застрахователното събитие и при настъпил падеж на съответната вноска от премията, но след като застрахованото лице реално получи писмено предупреждение и съответно не по-рано от 15 дни от получаването му.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.