Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Как може да се...

Кадастралната карта и кадастралния регистър за съответния район представляват нанесени съществуващи и нови данни за недвижимите имоти в съответния район. За да бъдат издадени такива следва да има информация за пространственото положение и размерите на недвижимите имоти, както и информация за карти, планове, регистри и друга документация. Това представлява основна информация за недвижимия имот, която може да бъде почерпена от актове, удостоверяващи правата на собственика, съответно носителя на друго вещно право върху имота, регистрите на общинската и областната администрация и др.

Имате няколко възможни начини да защитите правата си по този ред, когато същите са нарушени при издаването на кадастрална карта и кадастрален регистър.

На първо място кадастралната карта и кадастралните регистри на съответния район се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Службата извършва тази дейност при условия и по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройство с издадена от него, съгласно чл.50 ЗКИР Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

В случаите, при които констатирате грешки, непълноти и неточности при издаването им вариантите са следните:

1. Верността на отразените в кадастралната карта и регистри констатации относно недвижимите имоти – обект на кадастъра, свързаните с тях вещни права и техните носители трябва да бъде проверена и потвърдена от заинтересованите лица. За тази цел службата съобщава на заинтересованите лица приетите кадастрална карта и регистър.     Съгласно чл.46, ал.2 от ЗКИР в 30 дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти пред службата по геодезия, картография и кадастър.

За кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за район, който представлява отделен имот или група до най-много 50 съседни поземлени имота, се съобщава на заинтересованите лица по реда на ГПК. Могат да се направят писмени възражения пред службата в 14 дневен срок от получаване на съобщението. В качеството на собственици по смисъла на чл.46, ал.2 от ЗКИР възражения могат да правят физически и юридически лица, които имат вещни права върху съответния имот.

Постъпилите възражения се разглеждат от комисия в състав: председател – началник на службата по геодезия, картография и кадастър, и членове: представител на същата служба, представители на общинска и областна администрация и представители на заинтересовани ведомства. Комисията се произнася с мотивирани съобщения по възражения в 30 дневен срок след изтичането на 30 дневния срок от обявяването на приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижими имоти в „Държавен вестник”, в който собствениците могат да правят писмени възражения. В зависимост от решенията на комисията, последната е длъжна да извърши в срок от 60 дни необходимите изменения или да откаже.

След нанасяне на измененията, окончателно приетите кадастрална карта или регистър се одобряват от изпълнителния директор на АГКК или от началника на службата по геодезия, картография и кадастър.

На второ място се разглеждат случаите при одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри и редът за защита е следният:

2. Друг въпрос възниква, когато в одобрените кадастрални карти и регистри възникнат непълноти и грешки. Съгласно чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР одобреният кадастър и регистър могат да бъдат изменяни в посочените случаи.Непълнотите или грешките на основните данни се поправят по молба на заинтересованите лица, която се подава до службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Също така в & 6, ал.8 ПЗР на ЗКИР е предвидено отстраняване по реда на същия закон на явна фактическа грешка в данните, свързани с прилагането на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, когато такава грешка бъде установена при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съществува възможност да се измени одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, когато са одобрени при нарушение на закона. Тази хипотеза включва случаите, при които следва кадастралната карта и регистър да се издадат при спазване на съответната процедура и ред, при наличие на съответните предпоставки, при действия от посочените в закона длъжностни лица. Второто възможно основание е нарушаване на материално-правните изисквания. Длъжностните лица следва да се съобразяват при изготвяне на кадастралните карти и регистри със субективните права на съответните правни субекти – носители на вещни права.

Измененията в кадастралните карти и регистри се одобряват със заповед от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на ГПК и може да се обжалва по реда на АПК пред административния съд по местонахождението на имота.

Възникват случаи, при които при спор за материално право върху недвижим имот правните субекти могат да отнесат спора пред компетентния съд по общия исков ред. В такива случаи съдът е длъжен да разгледа и уредените в ЗКИР и ЗУТ възможности за защита. По този начин се създава правна възможност лицата да получат защита и в един исков процес.

Изготвил: адв. Ралица Танина. Zа контакти: 0899268517   rdtanini@abv.bg

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.