Обезщетение при забавено правосъдие

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Обезщетение при забавено правосъдие

С изменение на Закона за съдебната власт от 2012 год. е предвидена  административна процедура чрез която, без да сезират съдебни органи, гражданите и юридическите лица могат да получат обезщетение за това, че  делата им, в резултат на актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, не са били разгледани и решени в разумен срок.

Право на обезщетение  имат лицата, които са страни по окончателно приключени граждански, административни и наказателни производства или които са били обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Размерът  на обезщетението, което може да се получи по този ред е  до 10 000 лева. В случай, че страната не е доволна от определеното и обезщетение или такова и е отказано, остава открита възможността за страната да търси правата си пред Европейския съд по правата на човек.

Заинтересованите лица могат да подадат заявление за заплащане на обезщетение в шестмесечен срок от окончателното приключване на съдебното производство, във връзка с което се търси обезщетение, а срокът за произнасяне по искането е шестмесечен, считано от датата на подаване на заявлението.

Процедурата по заплащане на обезщетение за забавено правосъдие започва с подаване на заявление от правомащите лица, което заявление се подава  чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до Министъра на правосъдието.

Заявлението трябва да се подаде в 6-месечен срок от приключване на съответното производство с окончателен акт.

За разглеждането на заявленията не се събрат такси.

Заявлението следва да отговаря на следните изисквания: да е написано на български език, да съдържа  имената по документ за самоличност, единен граждански номер и адрес /съответно на юридическите лица – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление/, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; посочване на конкретния акт, действието или бездействието, с което е извършено нарушението от съответния орган; до кого се подава заявлението; конкретизация на искането; подпис на заявителя, както и декларация от заявителя, че не е правил искане за обезщетение за същото нарушение и обезщетение не му е изплатено по друг ред.

След като бъде внесено заявлението, то  се проверява от Инспектората към Висшия съдебен съвет, към който се създава специализирано звено, занимаващо се с тази дейност. Ако при проверката, бъде установено, че заявлението не съдържа някои от задължителните реквизити, на заявителя се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности, които следва да бъдат отстранени в седмодневен срок от получаване на съобщението. Ако заявителят не отстрани нередовностите в срок, заявлението, заедно с приложенията се връща на заявителя.

В случай, че заявлението е редовно подадено или нередовностите бъдат отстранени в указния срок, Инспекторатът се произнася с констативен протокол, с който взима отношение по твърдяното нарушение. Протоколът се подписва от членовете на проверяващия състав и съдържа данни относно времето и мястото на съставянето му; заявителя; проверяващия състав; делото, по което се съставя; общия период на производството; за периода на забавяне, за което отговорност носи компетентният орган; за периода на забавяне, което се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител.

В констативния протокол се отразява и становището на проверяващия състав по въпроса спазен ли е  шестмесечия срок за подаване на заявлението, считано от датата на окончателното приключване на производството, във връзка с което се търси обезщетение. Констативният протокол трябва да бъде издаден в 4 месечен срок, считано от датата на подаване на заявлението, съответно от отстраняване нередовностите на заявлението, ако такива са били констатирани.

Окончателното решение дължи ли се обезщетение за забавено правосъдие и какъв е неговият размер, се взима от Министъра на правосъдието. Когато намери, че правото на заявителя на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е нарушено, министърът на правосъдието определя размер на обезщетението. Министърът на правосъдието предлага сключване на споразумение със заявителя  за заплащане на дължимото обезщетени. Обезщетенията се изплащат от бюджета на Министерството на правосъдието.

Министърът на правосъдието отхвърля заявлението като неоснователно, когато: продължителността на производството не надхвърля разумния срок или когато забавянето се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител. Министърът на правосъдието следва да се произнесе  по заявлението в шестмесечен срок, считано от датата на подаване на заявлението

Обезщетенията се изплащат въз основа на сключеното споразумение с министъра на правосъдието. Лицата, получили обезщетение по реда на тази глава, не могат да търсят обезщетение на същото основание по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.