Обезщетения при забава на строителство

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Обезщетения при забава на...

При договор за строителство, Строителят се задължава срещу насрещно задължение на Възложителя, да извърши определен строеж в договорен срок. Невинаги обаче Строителят успява да извърши строежа в предварително договорения срок.

В някой случаи страните договарят неустойка за забавено изпълнение, в който случай Възложителят има право да получи обезщетение за забавеното изпълнение под формата на договорената неустойка, без да доказва действително претърпените от него вреди.

В много случаи обаче страните предварително не са договорили неустойка за забавено изпълнение, но това не означава, че Възложителят няма право да търси обезщетение за забавеното изпълнение от Изпълнителя, ако последният не е изпълнил  в срок поетото задължение за изграждане на строежа. Възложителят може да търси обещетение за забавеното изпълнение като за целта трябва да докаже понесените от него вреди, изразяващи се в претърпени загуби и пропуснати ползи.

Претърпените загуби са тези вреди, които Възложителят действително е претърпял вследствие неизпълнението на Строителя. Пропуснатите ползи са тези вреди, които Възложителят не е могъл да реализира като не е могъл да увеличи своето имущество, поради неизпълнение на задължението на Строителя.

Поставя се въпроса дали пропуснатите ползи следва да се доказват във всеки отделен случай или с установяване на факта, че строежът не е завършен в срок, се предполага, че Възложителят е пропуснал да реализира печалба, тъй като  е бил лишен от правото да ползва, да се разпорежда и да владее имота.

По този въпрос са съществували различни схващания на съдилищата, преодолени с постановено тълкувателно решение на ВКС, задължително за прилагане от съдилищата, съгласно което е прието, че във всеки отделен случай пропуснатите ползи следва да бъдат доказвани по основание и  размер.

Прието е, че тъй като пропуснатата полза представлява реална вреда, тя не се предполага, а подлежи на доказване във всеки отделен случай. Във всеки конкретен случай следва да бъде доказано, че ако Изпълнителят беше изпълнил задължението си за изграждане на обекта в срок, имуществото на Възложителя щеше да се увеличи. Това обстоятелство подлежи на доказване, тъй като от една страна, само по себе си неизпълнението на поето задължение за изграждане на обект в уговорения срок лишава Възложителя за времето на забавата от възможността да придобие собствеността върху изградения обект и да започне да го владенее, ползва и  да се разпорежда със същия, но от друга страна не във всички случаи упражняването на тези права /ползване, владеене и разпореждане/ би довело до увеличаване на имуществото на Възложителя. Приема се така например, че увеличаване на имуществото на длъжника не би настъпило, ако  Възложителят е щял лично да ползва обекта.

Невъзможност за увеличаване на имуществото на Възложителя и съответно пропусната полза ще е налице например, когато, в резултат от забавата, Възложителят е пропуснал възможността да реализира доходи от имота – например чрез отдаването му под наем или е пропуснал възможността да продаде имота при изгодни условия.

Възложителят следва да докаже, че със сигурност би получил увеличаване на имуществото си, ако Строителят беше изпълнил задължението си за изграждане на обекта в срок. За тази цел Възложителят следва да установи например, че са съществували договорни отношения между него и трети лица, които договори не са били изпълнени само поради обстоятелството, че строежът не е бил изпълнен в срок или пък да докаже, че при конкретните пазарни условия в периода на забавата е съществувала реална възможност за отдаване на имота под наем, за получаване на доходи чрез използването му за осъществяване на търговска дейност или за изгодно разпореждане с него.

Възложителят може да търси обезщетение не за всички пропуснати ползи, а само за тези, които са в резултат на неизпълнение и които страните са могли и са били длъжни да предвидят.

На доказване подлежи и размерът на пропуснатата полза.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.