Разваляне на договор

Разваляне на договор

Разваляне на договор се допуска при съществено неизпълнение на задължение по договор на една от страните. Развалянето може да се извърши от страната, която точно е изпълнила задължението си. Когато се касае за договор, с който се прехвърлят вещни права или когато има частично изпълнение, развалянето се извършва по съдебен ред. В останалите случаи развалянето става извънсъдебно чрез едностранно уведомление от изправната до неизправната страна.

Продължете към цялата статия…Разваляне на договор

Обявяване предварителния договор за окончателен или неговото разваляне?

Сключването на окончателен договор е право на всяка страна, изпълнила или готова да изпълни своите насрещни задължения /плащане на цената/, което се реализира по съдебен ред в едно особено исково производство. Това право е уредено с нормата на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите. Решението, с което се уважава един такъв иск замества нотариалния акт, с който страните доброволно биха могли уредят отношенията си, прехвърляйки имота. Страни по иска са лицата, които/или от името на които/ са сключили предварителния договор.

 Исковото производство за обявяване предварителния договор за окончателен е особено, тъй като в него съдът като че ли „замества” нотариуса и проверката, която последният извършва при сключване на нотариален акт. Така например съдията проверява дали обещателята /бъдещият продавач/ е собственик на имота, както и спазени ли са изискванията на закона, за да бъде извършено прехвърлянето.

 Следваща особеност в това производство е че с решението, с което искът е уважен съдът е длъжен да осъди ищеца да заплати разноските за прехвърлянето на имота, както и дължимите данъци и такси за имота.

Продължете към цялата статия…Обявяване предварителния договор за окончателен или неговото разваляне?