Животозастраховане. Най-важните принципи, които трябва да се знаят.

При животозастраховането се застраховат живота, здравето, телесната цялост на застрахования или на трето лице. Подлежат на обезщетяване само неимущевствените вреди и не се обезпечават сумите по лечението и възстановяването на увреденото лице. Покрива се рискът от настъпването на застрахователното събитие, но има и спестовен характер.

При сключването на застраховката следва да се съобщят данните от съществено значение  за риска, а именно възраст, здравословно състояние на лицето. Наличието на болести не е пречка за сключване на застрахователен договор, но те трябва да се съобщят на застрахователя, за да прецени той риска, който поема и  съответно при какви условия на договора.

При застраховка живот, застрахователната преми може да се дължи наведнъж или на отделни вноски, ако обаче не бъдат платени  премиите, застрахователят няма право да търси същите по принудителен ред, за разлика от имущественото застраховане.

При неплащане на премиите, застрахователят може да измени договора при положение, че са плащани премиите за две години най-малко. Ако премиите не са плащани  най-малко за две години, застрахователят може да прекрати едностранно договора.

Продължете към цялата статия…Животозастраховане. Най-важните принципи, които трябва да се знаят.

Задължителна застраховка гражданска отговорност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Застраховката граждансака отговорност  на автомобилистите е задължителна. Сключва се за срок от една година.

При прехвърлянето на собствеността на автомобила, застраховката не се прекратява. Новият собственик на автомобила има право да прекрати едностранно договора със застрахователя като му отправи писмено предизвестие в седмодневен срок от придобиването на автомобила. След изтичането на този срок договорът може да се прекрати само по взаимно съгласие  на страните.

Застраховано лице е собственикът, ползвателят и всяко лице, което управлява МПС, дори без знанието и съгласието на собственика, като изключение от последното правило са случаите когато ползването на автомобила е придобито чрез престъпление. От значение е обаче дали водачът е има свидтелство за управление на МПС и дали  автомобилът е в техническа изправност.

При този вид застраховка, застрахователят обезщетява имуществените и неимуществените вреди, причинени от смърт или телесна повреда, вреди, причинени на имуществото на увреденото лице, пропуснати ползи, законни лихви за забава, съдебни разноски, които застрахованият трябва да заплати на пострадалия, при положение обаче, че застрахованият е изпълнил своето задължение да уведоми и привлече застрахователя в  процеса.

Продължете към цялата статия…Задължителна застраховка гражданска отговорност

Застрахователно събитие: Какви задължения имаме?

От настъпването на застрахователното събитие произтичат задължения както за застрахования, така и за застрахователя.

I.Задълженията на застрахования са следните:

  1. Да съобщи на застрахователя за настъпилото застрахователно събитие.
  2. Да съдейства за намаляването на вредите
  3. Да съхранява доказателствата относно застрахователното събитие, да осигурява достъп на застрахователя   за извършването на оглед  с цел установяване на събитието и размера на вредата.
  4. Да положи грижата на добрия стопанин

II. Задължението на застрахователя е да плати застрахователната сума

Първото задължение на застрахования е да съобщи на застрахователя за настъпилото застрахователно събитие. С  оглед доказване на уведомяването  е  препоръчително уведомлението да е писмено. Застрахованият следва да уведоми кога, къде, какво е станало, изобщо факти от съществено значение за основанието и размер на застрахователното обезщетение. Възможно е уведомлението да бъде извършено както от застрахования, така и от трето лице.

Продължете към цялата статия…Застрахователно събитие: Какви задължения имаме?

Плащане към застрахователя

За да влезе в сила застрахователният договор, е необходимо  да бъде заплатена застрователаната премия или първата вноска от застрахователната премия, в случай, че  между страните е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на разсрочено плащане. Това правило е валидно, освен ако страните не са договорили изрично друго в договора,а именно, че договорът  влиза в сила без да е заплатена застрахователната полица.

Когато застрахователната премия е платима еднократно, то преди тя да бъде изплатена  застрахователният договор не влиза в сила и не поражда задължения за застрахователя да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. Ако обаче е договорено разсрочено плащане на застрахователните премии, неплащането на премиите след първата не оказва влияние върху действителността на договора. В този случай договорът продължава да обвързва страните, но застрахованият изпада в забава от датата, на която е следвало да заплати съответната вноска по застрахователната полица.

Както беше посочено по-горе, възможно е да бъде уговорено, договорът за застраховане да влезе в сила, без да е заплатена застрахователна премия. Такъв ще е случаят при т. нар. временно застрахователно събитие, където застрахователят първо носи риска, а след това се заплаща застрахователното обезщетение. В този случай застрахователят плаща и тогава когато настъпи застрахователното събитие през периода, през който застрахованият не е длъжен да плати застрахователната премия. Временното застрахователно покритие се явява необходимо тогава когато веднага трябва по закон да се покрие риска. Временният договор предхожда сключването на окончателен договор за застраховка. По правило се уговаря  възнаграждението към застрахователя  за временното застрахователно покритие да се заплати при сключването на окончателния застрахователен договор. При сключването на окончателния застрахователен договор се заплащат  една премия, касаеща и  времето на застрахователното покритие и по двата договора. Ако застрахователното събитие настъпи през времетраенето на временния застрахователен договор, застрахователят е длъжен да плати застрахователното обезщетение, освен ако  застрахователното събитие е настъпило след изтичането на срока на временното покритие и застрахованият не е подписал окончателен договор, поради причини за които отговаря и не е платил първата премия.

Последици от неплащане на застрахователни премии.

Продължете към цялата статия…Плащане към застрахователя