Животозастраховане. Най-важните принципи, които трябва да се знаят.

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Животозастраховане. Най-важните принципи, които...

При животозастраховането се застраховат живота, здравето, телесната цялост на застрахования или на трето лице. Подлежат на обезщетяване само неимущевствените вреди и не се обезпечават сумите по лечението и възстановяването на увреденото лице. Покрива се рискът от настъпването на застрахователното събитие, но има и спестовен характер.

При сключването на застраховката следва да се съобщят данните от съществено значение  за риска, а именно възраст, здравословно състояние на лицето. Наличието на болести не е пречка за сключване на застрахователен договор, но те трябва да се съобщят на застрахователя, за да прецени той риска, който поема и  съответно при какви условия на договора.

При застраховка живот, застрахователната преми може да се дължи наведнъж или на отделни вноски, ако обаче не бъдат платени  премиите, застрахователят няма право да търси същите по принудителен ред, за разлика от имущественото застраховане.

При неплащане на премиите, застрахователят може да измени договора при положение, че са плащани премиите за две години най-малко. Ако премиите не са плащани  най-малко за две години, застрахователят може да прекрати едностранно договора.

Ако застрахователното събитие настъпи след като е налице неизпълнение на задължението на застрахования да заплати застрахователните премии, последиците са различни в зависимост дали премиите са били платени за две години. Ако са били платени за две години, застрахователят трябва да плати застрахователна сума, изчислена съобразно изплатеното до момента, ако обаче не са изплатени премиите за две години, при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят няма да плати.

За разлика от имущественото застраховане, при животозастраховането, при настъпване на застрахователното събитие, е допустимо да бъдат получени застрахователни суми по две или повече застраховки живот.

От размера на застрахователната ума не се приспада полученото във връзка с увреждането обезщетение по обществено или пенсионно осигуряване. Застрахователят, освен това, не може да предяви обратни искове срещу причинителя на вредата. Част от застрахователната сума се изплаща в случай на неработоспособност.

Застрахователят при този вид застраховки е длъжен да плати не само при настъпване на застрахователното събитие, но и при настъпване на други условия, предвидени в застрахователния договор.

Застрахователят може да откаже да плати при следните условия, освен ако не е предвидено друго в договора, а именно:

–         преди да е изтекла една година от сключването на договора, застрахованият съзнателно причини смъртта си;

–         когато уврежданията са настъпили при извършване на престъпление от общ характер на застрахования;

–         смъртта е настъпила вследствие на смъртно наказание, война, терористичен акт;

При животозастраховането застрахованият или третото лице, в чиято полза е направена застраховката имат право да искат от застрахователя плащане на сума при настъпването на определени условия, предвидени в договора /доживяване на опрделена възраст, женитба  и др.

Предмет на животозастраховането може да бъде собствения живот. Ако по време на животозастраховането бъде увредено здравето или телесната цялост на застрахования, той има право да получи процент от застрахователната сума, съответстващ на процента  на загубената трудоспособност.

Може да бъде застрахован и живота на трето лице, необходимо е обаче третото лице писмено да се е съгласило за това, поради което третото лице не може да бъде малолетно или поставено под пълно запрещение. Третото лице, освен това винаги може да прекрати договора, с писмено изявление, отправено до застрахователя

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.