Застрахователно събитие: Какви задължения имаме?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застрахователно събитие: Какви задължения...

От настъпването на застрахователното събитие произтичат задължения както за застрахования, така и за застрахователя.

Задълженията на застрахования са следните:

  1. Да съобщи на застрахователя за настъпилото застрахователно събитие.
  2. Да съдейства за намаляването на вредите
  3. Да съхранява доказателствата относно застрахователното събитие, да осигурява достъп на застрахователя за извършването на оглед с цел установяване на събитието и размера на вредата.
  4. Да положи грижата на добрия стопанин

1. Задължението на застрахователя е да плати застрахователната сума:

Първото задължение на застрахования е да съобщи на застрахователя за настъпилото застрахователно събитие. С оглед доказване на уведомяването е препоръчително уведомлението да е писмено. Застрахованият следва да уведоми кога, къде, какво е станало, изобщо факти от съществено значение за основанието и размер на застрахователното обезщетение. Възможно е уведомлението да бъде извършено както от застрахования, така и от трето лице.

Задължението за уведомяване възниква от момента, в който застрахованият е узнал за настъпилото застрахователно събитие. Ако в застрахователния договор не е уговорен срок, за уведомявае, прилага се предвидения по закон срок, който е 7-дневен. В договора може да бъде уговорен друг срок за уведомяване, но този срок трябва да е подходящ. Приема се, че подходящ срок не може да бъде по-кратък от 3 дни от узнаването, а при кражба или грабеж – от 24 часа от узнаването, а ако все пак бъдат уговорени по-кратки от тези срокове, те се считат за недействителни и тогава се прилага законовия 7-дневен срок.

При имущественото застраховане, в случай че застрахованият не изпълни в срок задължението си да съобщи за настъпилото застрахователо събитие с цел да попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило същото или поради обстоятелството, че застрахователят не е бил своевременно уведомен се е оказало невъзможно установяване на обстоятелствата около настъпилото застрахователно събитие, застрахователят има право да откаже плащане на застрахователното обезщетение.

2. Задължението на застрахователя да съдейства за намаляването на щетите:

При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки за ограничаването или предотвратяването на вредите. За целесъобразни се считат мерките, взети в изпълнение на указания на застрахователя или предвидените в застрахователния договор.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да допусне застрахователя да извърши оглед на щетите и да представи поисканите му от застрахователя документи, свързани с установяването на вредите и събитието, както и да предприеме мерки с оглед ограничаването размера на вредите.

Разноските, които засрахованият прави във връзка с ограничаването на вредите са за сметка на застрахователя. Без значение е дали предприетите действия са довели до реално ограничаване на вредите. Ако обаче разходите, извършени с цел вредите да бъдат ограничени, надхвърлят застрахователната сума, те се покриват от застрахователя, само ако са били извършени е изпълнение на негови указания.

3. Задължението на застрахователя е да съхранява доказателствата свързани със застрахователното събите:

Застрахованият е длъжен да съхранява доказателствата относно застрахователното събитие, да осигурява достъп на застрахователя за извършването на оглед с цел установяване на събитието и размера на вредата.

Последиците от неизпълнението на това задължение на застрахования могат да бъдат регламентирани в договора. Ако в договора не пише нищо по този въпрос, то застрахователят може да откаже да плати застрахователното обезщетение, докато застрахованият не представи исканите документи или не осигури достъп.

Застрахователят не отговаря за вредите, които застрахованият е могъл да избегне, като положи грижата на добрия стопанин.

4. Задължението на застрахователя е да положи грижа на добрия стопанин:

При настъпване на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да плати. Винаги се договаря горна граница на застрахователното задължение. Задължението възниква, когато настъпилата вреда е следствие на застрахователното събитие. Обезщетението трябва да е равно на размера на вредата към дена на настъпването на събитието. Не се дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако не е изрично договорено.

Задължението на застраховатял е парично. При имущественото застраховане е допустимо, със съгласието на застраховани, я поправянето на вредите да се извърши в натура.

Когато застрахованата вещ е напълно унищожена или открадната, застрахователят заплаща уговорената в договора застрахователна сума. Когато застрахованата вещ е частично повредена или унищожена, застрахователят заплаща стойността на действително причинената вреда към момента на настъпванена застрахователното събитие.

Особености при различните типове застраховки

При застраховака „гражданска отговорност”: Застрахователят плаща обезщетение, равно на обезщетението, което застрахованият дължи на третото увредено лице. Обезщетението обхваща всички имуществени и неимуществени вреди, причинени виновно от застрахования. В него влизат и пропуснатите ползи, ако са пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане, лихви за забава, които застрахованият дължи на увреденото лице, които се начисляват от дена на уведомяване на застрахователя от засрахования.

Застрахователят се задължава да заплати и разноските по процеса, които застрахованият е направил във връзка със защитата си срещу увреденото лице, но само ако застрахователят е бил привлечен в процеса от застрахования. Общият размер на обезщетението не може да надхвърля обаче застрахователната сума и затова ако това се случи застрахователят плаща най-много максималната застрахователна сума.

При животозастраховането: Застрахователят плаща уговорената в договора застрахователна сума. Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил във връзка с ограничаването на вредите, когато е действал с необходимата грижа, дори ако усилията му са останали без положителен резултат.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.