Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Снимка: Kougar

На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание глоба в размер до 50 лева.

Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на нарушение и може да се обжалва пред съда в 14 дневен срок от получаването му от лицето, на което с наказателното постановление се налага административното наказание.

Наказателното постановление трябва да съдържа определени реквизити. Липсата на някой от тях, опорочава наказателното постановление и е предпоставка за неговата отмяна. Реквизитите са:

  1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
  2. датата на издаването и номерата на постановлението;
  3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
  4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
  5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
  6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
  7. вида и размера на наказанието;
  8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
  9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
  10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. Подпис на лицето, издало наказателното постановление.

Продължете към цялата статия…Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Когато работодателят иска да прекрати трудов договор

Когато работодателят има намерение да прекрати трудово договор със свой работник или служител, той се старае това да стане по такъв начин, че в последствие прекратяването на трудовото правоотношение да не бъде обжалвано …

Продължете към цялата статия…Когато работодателят иска да прекрати трудов договор