Споразумения

Споразуменията. Най-бързият и ефективен начин за уреждане на спорове.

Когато възникне спор между две или повече страни, има различни пътища за уреждането му. Един от тях е постигане на споразумение за доброволно уреждане на спора. Това споразумение има силата на закон между страните и те са длъжни да се съобразят с последиците, които същото урежда. Споразумение за доброволно уреждане на спора може да се постигне на всеки етап от съществуването на спора между страните. Това може да се случи още в самото начало на възникването на разногласия между страните, но може да се случи и когато спорът се е задълбочил и е заведено дело за разрешаването му по съдебен ред.

Споразумение може да се постигне и дори когато е налице постановено съдебно решение.

Преимущество на уреждане на възникналите спорове чрез споразумение е, че по този начин страните избягват дълги, сложни и скъпи процедури по разрешаването на спора от съда.  От друга страна, дори да има съдебно решение в полза на една от страните, открит остава въпросът ще успее ли правоимащата страна да реализира своето право по принудителен ред.

При споразумението, страните разрешават проблема сега, спестяват раходи във връзка с воденето на съдебни процедури, а освен това последиците от разрешаването на спора са приемливи  и за двете страни. Чрез споразумението всяка от страните може да направи отстъпки дори от свои действително съществуващи права, с цел намиране на изход от спора и удовлетвоярване на спорещите страни. Истина е, че в случай, че даден спор бъде отнесен за разрешаване от съда, няма яснота кога този спор ще бъде решен окончателно, нито пък гаранции за крайния изход на проблема.

Не следва да се пренебрегва и фактът, че благодарение на разрешаване на споровете по доброволен ред, страните запават добри отношения помежду си, което е основа за по-нататъчно продължаване на тяхните взаимноотношения, което е изключително важно, особено при спорове от семеен характер, спорове между търговци или трудовоправни спорове.

Смятам, че при възникването на спор, всяка от страните трябва да направи опит да потърси изход от спора чрез доброволното му уреждане.

Понякога страните не са в добри отношения или поради други причини  никоя от тях не желае да инициира първа опити за постигане на споразумение. Считам обаче, че такова поведение не трябва да се следва, тъй като не би довело до полжителни резултати за никоя от страните по спора. Когато поради една или друга причина някоя от страните се колебае или чувства неудобство  да потърси съгласието на другата страна за уреждането на конфликта, е уместно да ползва съдействието на трета незасегната от спора страна, като това може да бъде и адвокат, който да споразумее страните.

Зрелият подход към проблема предполага осъзнаване  на причините, породили противоречия между страните и търсене на общ път за постигане на изход от конфликта, по начин приемлив за всички спорещи, като при това решение се постигне в настоящото, а не  в даден бъдещ момент, при запазване на нормални човешки отношени и възможност за бъдещо сътрудничество между страните. При разрешаването на възникнали спорове чрез споразумение се спестява време, средства, емоции, запазват се отношенията между страните, поради което считам, че при всеки възникнал конфликт следва да се направят опити за разрешаването му доброволно.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.