Какъв е редът за връщане на пари, ако са удържани по принудителен ред след изтичане на двегодишен период на бездействие по изпълнителното дело

Срещу Вас или Ваш близък е образувано изпълнително дело. Изминал е период на бездействие от две години, в продължение, на които не са предприемани изпълнителни действия и вече почти сте забравили за дълга, когато съдебен изпълнител налага запор и удържа пари от възнаграждение за труд или от банкова сметка.  Има ли средство за защита в подобна ситуация?

В случай, че съдебният изпълнител не е предприел валидни изпълнителни действия в продължение на повече от две години по дадено изпълнително дело, с изключение на делата за издръжка, изпълнителното дело се прекратява по силата на закона. За да настъпи това прекратяване не е необходимо нарочен акт на съдебния изпълнител, защото и без такъв акт прекратяването се е осъществило.

Ако след изтичането на тези две години, бъдат удържани каквито и да било средства от длъжника, то те се явяват удържани по вече прекратено изпълнително дело и следователно се явяват удържани неправомерно.

В този случай длъжникът не е длъжен да бездейства, а може да предприеме  действия за възстановяване на удържаните му средства. Тъй като сумите са удържани по вече прекратено изпълнително производство, то те се явяват удържани на отпаднало правно основание и може да се иска връщането им обратно.

Как може да стане това?

Връщането на сумата може да се иска по съдебен ред. В случай, че съдебният изпълнител вече е превел удържаната сума в полза на взискателя по изпълнителното дело, то тази сума подлежи на връщане именно от страна на взискателя.

Обикновено съдебният изпълнител превежда част от удържаната сума на взискателя и част от нея задържа като такси и разноски по изпълнителното дело. Независимо, че част от сумата е задържана за погасяването на таксите и разноските по изпълнителното дело и само част от същата е преведена на взискателя, пълният размер на удържаната сума от длъжника подлежи на възстановяване от страна на взискателя.

Сумата, която взискателят е получил по вече прекратено изпълнително подлежи на възстановяване, тъй като взискателя я е получил на вече отпаднало правно основание. Искът е с правно основание чл. 55 ЗЗД.

Що се отнася до сумата, която съдебният изпълнител е задържал за такси и разноски по изпълнението, тя също подлежи на възстановяване от страна на Взискателя, защото с тази сума последният неоснователно се е обогатил. Взискателят се е обогатил неоснователно, тъй като е спестил средства за такси и разноски по изпълнителното дело, които е следвало да плати, при положение, че дългът е събран по вече прекратено изпълнително дело. За да е налице основание за връщане на сумата въз основа на неоснователно обогатяване, е необходимо длъжникът да е обеднял със същата сума, а той е обеднял с тази сума, тъй като от него същата е удържани по принудителен ред. Необходимо е още обедняването на длъжника и обогатяването на взискателя да произтичат от един и същи юридически факт и този юридически факт в случая се явява фактът на удържане по принудителен ред на суми от длъжника по вече прекратено изпълнително дело. Искът за връщане на удържани суми от длъжника за такси и разноски по изпълнителното дело е с правно основание чл. 59 ЗЗД.

Възможна е и ситуация, при която сумата е удържана по принудителен ред, след като са минали две  години от прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, но все още не е преведена в полза на Взискателя от съдебния изпълнител. В този случай искът за възстановяване на сумата може да се насочи директно към съдебния изпълнител, който носи имуществена отговорност за вреди за неправомерните си действия, изразяващи се в извършване на изпълнителни действия след настъпване на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона.

За да има основание длъжникът да иска обратно възстановяване на удържаните от него суми по принудителен ред, след прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, не е необходимо да чака вземането му да се погаси по давност. Той може да иска връщането на сумите само поради това, че те са удържани по вече прекратено изпълнително дело.

Възможно е след като един път длъжникът е завел дело за връщане на удържани по принудителен ред суми,  да бъдат направени впоследствие нови удръжки. Това на практика е възможно, защото изпълнителният лист продължава да съществува и съдебният изпълнител продължава с изпълнителните действие, въпреки че е настъпило прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона. Ако подобно нещо се случи за  новоудържаните суми също може да се води дело за възстановяването им.

Предявяването на иск за възстановяване на удържаните по принудителен ред средства след настъпване на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона поради бездействие на взискателя, продължило повече от две години, е най-адекватната форма за защита, в случаите, при които е  налице бездействие от две години, но все още вземането не е погасено по давност. /Вземането се погасява по давност с изтичане на три или пет години от датата на последното валидно предприето изпълнително действие по изпълнителното дело/.

Съществува и друга форма на защита, но тя не е достатъчно ефикасна. За какво става въпрос?

В случай, че е налице бездействие по изпълнителното дело, продължило повече от две години и въпреки това след изтичането на този период, бъдат предприети изпълнителни действие, длъжникът може да иска от съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело. Ако съдебният изпълнител откаже да направи това, отказът подлежи на обжалване по съдебен ред. Ако в крайна сметка се стигне до преустановяване на изпълнителните действия, било чрез постановление на съдебния изпълнител, било по силата на съдебно решение, взискателят може да образува ново изпълнително дело, с което прекъсва и давността относно самото вземане и отново пристъпва към събиране на вземането си, в който случай длъжникът е безсилен да направи каквото и да било.

Ето защо, ако се окажете в ситуация, при която след двегодишен период на бездействие по дадено изпълнително дело, образувано срещу Вас, съдебният изпълнител  предприема изпълнителни действия, в резултат, на които Ви удържа пари по принудителен ред, може да искате възстановяване на удържаните суми.

За да се прецени дали Вашият случай попада в разглежданата по-горе хипотеза, е задължително първо да се извърши справка по изпълнителното дело, за да се установи дали наистина има период на бездействие от две години, с изтичането на който период е настъпило прекратяване на изпълнителното производство по силата на закона. Ако се установи, че това е така и след изтичането на две години са били удържани по принудителен ред пари, то те подлежат на възстановяване, което може да стане по съдебен ред. Дължат се и лихви върху удържаните суми, считано от датата на завеждане на исковата молба.

Ако смятате, че Вашият случай попада в разглежданата хипотеза, можете да изпратите запитването си  чрез посочената по-долу форма за контакт и да приложите документите, с които разполагате, ако разполагате с такива. 

От кантората ще Ви отговорим на запитването и ако преценим, че случаят попада в тази категория, ще Ви изпратим пълномощно,  във връзка с извършването на справка по изпълнителното дело.

За да Ви бъдат възстановени сумите, е необходимо да се води дело.

Ако за Вас е по-удобно, можете да запишете ден и час за среща на място в кантората на посочените телефони: 0888 84 79 55 и на 02/851 12 20.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Описание на вашия казус

  Прикачени файлове (напр. сканирани документи)

  Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
  Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
  Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.