Каква отговорност носят настойника и попечителя при поставени под запрещение лица

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Каква отговорност носят настойника...

Съгласно чл. 5 от Закона за лицата и семейството непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под запрещение и стават напълно недееспособни.

Пълнолетните, с такива заболявания, чието състояние не е толкова тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение. Лицата, които са поставени под пълно запрещение се приравняват на малолетни, а лицата, които са поставени под ограничено запрещение се приравняват на непълнолетни.

Надзорът над пълно запретените лица се осъществява от настойник, а на ограничено запретените лица от попечител.

Могат ли да носят отговорност за своите действия поставените под запрещение?

За да се отговори на този въпрос, първо следва да се направи уточнение относно предвидената в българското законодателство отговорност. А тя може да бъде три вида:  наказателна – за извършени престъпления, административна – за извършени административни нарушения и гражданска, която цели възмездяване на вредите от извършените престъпления, нарушения или друго непозволено увреждане.  

Поставените под запрещение не могат да носят наказателна и административна отговорност. Съгласно чл. 31 от Наказателния кодекс не е наказателноотговорно лице, което действа в състояние на невменяемост – в това състояние са лицата, които поради умствена недоразвитост или дълготрайно или краткотрайно разстройство на съзнанието, не са могли да разбират свойството и значението на извършеното или да ръководят постъпките си.

И тъй като наказателната /а и административната / отговорност е лична, настойниците и попечителите също не носят отговорност за действията на лицата, поставени под запрещение.

По отношение на гражданската отговорност,   Законът за задълженията и договорите в чл.  47 предвижда, че неспособния да разбира и ръководи постъпките си не отговаря за вредите, които е причинил в това състояние.

Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗЗД обаче за вредите, които е причинил неспособния отговаря лицето, което е длъжно да упражнява надзор над него. В случая с лицата, поставени под запрещение това са настойниците и попечителите. Те са длъжни да упражняват надзор над лицата, поставени под запрещение, поради което и отговарят за действията, които са причинени от тези лица.

Възможно ли е настойниците и попечителите да бъдат освободени от отговорност за причинените от недееспособните лица вреди?

Законът дава положителен отговор на този въпрос, като хипотезата, при която настойника или попечителя може да се освободи от отговорност е една единствена и тя е ако не е бил в състояние да предотврати настъпването на вредите.

Настойникът, съответно попечителят следва да докаже, че е положил всички необходими действия, упражнил е в достатъчна степен надзор над недееспособното лице, но въпреки това вредите са настъпили.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.