Застрахован ли е договора ми за кредит?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застрахован ли е договора...

Съгласно действащия Кодекс на застраховането /в сила от 01.01.2016г./ два са начините за сключване на застраховка, обезпечаваща изпълнението по договор за кредит.

Първата възможност, която е предвидена е договора за застраховка да се сключи между застрахователя и кредитора, който в този случай има качеството застраховащ. В този случай предмет на договора е имуществено или неимуществено благо на кредитополучателя – най-често това е живота и здравето му, а договора се сключва с цел обезпечение на вземането на кредитора по договора за кредит, в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Този договор може да се сключи и да е валиден само при изричното, писмено съгласие на кредитополучателя. В този случай на кредитополучателя се предоставя сертификат, който съдържа информация за застрахователя, предмета на застраховката, застрахователната сума, срока на застраховката и лицата, които имат право да получат застрахователно обезщетение.

Втората възможност, която предвижда Кодекса на застраховането е да бъде сключен договор между застраховател и застраховащ, който е кредитополучател. В този случай отново предмет на договора е живота и здравето на кредитополучателя, целта на договора също е обезпечение на вземаннето на кредитора по договора за кредит, в случай на настъпване на застрахователно събитие.

В този случай кредитополучателя обаче е страна по договора за кредит, съответно може да избира и да договоря със застрахователя условията по договора за кредит.

И в двата случая, при настъпване на застрахователно събитие, застрахователя следва да плати остатъка от вноските по договора за кредит, като право да получи вноските има кредитора /банката или финансовата институция/. 

Могат ли да имат претенции към застрахователя наследниците на кредитополучателя?

В случай, че въпреки настъпването на застрахователното събитие кредитополучателят или неговите наследници продължават да плащат вноските по договора за кредит, същите могат да предявят претенция пред застрахователя за изплащането на платените от тях суми, след настъпването на застрахователното събитие.

И при двете застрахователни правоотношения застрахователят може да постави въпроси към кредитополучателят, които въпроси застрахователят счита за съществени за риска от настъпването на застрахователно събитие.

Кредитополучателят е длъжен да отговори на въпросите точно и ясно и да обяви всички обстоятелства, които са му известни във връзка със зададените въпроси. Кредитополучателят е длъжен да обяви пред застрахователя настъпването на обстоятелства, за които е бил поставен писмено въпрос.

В случай, че кредитополучателят е обявил неточно или е премълчал съществено обстоятелство /такова, за което има поставен въпрос от страна на застрахователя/, то договора за застраховка може да бъде прекратен.

Ако обаче преди прекратяването на застрахователния договор е настъпило застрахователното събитие, застрахователят не може да откаже плащане, ако неточно обявеното или прикрито  обстоятелство не е оказало въздействие за настъпване на събитието. В такива случаи обикновено застрахователите намаляват размера на обезщетението, т.е. изплащат само определена част от договора за кредит.  Намаляването размера на обезщетението е законосъобразно обосновано само ако неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие върху размера на вредите.

Какво ако застрахователят откаже да плати?

Ако застрахователят намали или откаже, незаконосъобразно, да изплати остатъка от кредита, въпреки настъпилото застрахователно събитие, кредитополучателите или техните наследници имат две възможности.

Едната е да заплатят остатъка по договора за кредит, а след заплащането й да предявят иск пред застрахователя за възстановяване на платените суми.

Другата възможност е да се предяви иск срещу застрахователя за реално изпълнение на договора за кредит. Коя възможност да бъде избрана е въпрос на целесъобразнот по всеки конкретен случай.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.