Обща фактура. Още един начин, чрез който Топлофикация се опитва да измести давността.

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Обща фактура. Още един...

С Общите условия на „Топлофикация София” от месец март 2014г. се въведе категорията на т.нар. „обща фактура”. В тази фактура се включва стойността на потребената топлинна енергия за един отоплителен сезон.

Общата фактура се издава след изготвянето на изравнителните сметки от страна на топлининя счетоводител. Съгласно ОУ на „Тополфикация София” ЕАД по отношение на помесечните фактури се издават кредитни известия /анулират се/ и тяхната стойност, заедно със стойността на изравнителната сметка /която може да бъде сума за доплащане или за възстановяване/ се включва в тази „обща фактура”.

Така на теория общата фактура би следвало да отразява реалното количество потребена топлинна енергия за един отоплителен сезон за конкретен топлоснабден имот.

Какво се случа на практика с общата фактура?

Всъщност издаваната от „Топлофикация София” обща фактура се използва и за друго нещо.

Общата фактура отразява стойност на потребена топлинна енергия за дванадесет последователни месеца, включени в един отоплителен сезон. Тази фактура се издава след приключването на отоплителния сезон, обикновено юли или август на годината следваща тази, през която е започнал отоплителния сезон.

Така например стойността на потребената топлинна енергия за отоплителен сезон 05.2014-04.2015г. се фактурира през месец юли 2015г.

При завеждане на искова молба от Топлофикация се посочва датата на общата фактура и именно въз основа на тази обща фактура Топлофикация търси плащане на разходвана топлинна енергия.

От кой момент тече всъщност давността при обща фактура?

В тези случаи се поставя въпроса:

Kак се погасяват задълженията по обща фактура и от кой момент започва да тече погасителната давност?

Ако приемем, че давността по отношение на разходваната топлинна енергия тече от издаването на общата фактура това означава, че в горния пример задълженията за месец май 2014г. ще се погасят най-рано месец септември 2018г., когато изтича давностния срок за издаваните през месец юли 2015г. фактури.

Ако възприемем началото на давността от издадената обща фактура това означава да поставим на субективната преценка на топлофикационното дружество само да определи кога да започне, съответно кога да изтече давностния срок.

Каква е практиката на съда?

Ето защо в съдебната практика опитите на „Топлофикация” да изнесе напред във времето началото на погасителната давност не се възприемат и се приема, че давностния срок тече от датата на падежа /задължението за плащане/ на всяко едно помесечно задължение, включено в общата фактура.

За да се произнесе съдът относно изтеклата погасителна давност във всички случай е необходимо да се направи възражение за давност.

При всеки възникнал спор между топлофикационно дружество и негов потребител е необходимо да се определи точно периода на претенцията на дружеството. Така може да се прецени налице ли е погасителна давност и може ли потребителят успешно да се позове на изтекъл давностен срок.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.