Има ли право застрахователят да не плати, ако друг е карал колата? (гражданска отговорност)

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Има ли право застрахователят...

На 07.03.2019г. Върховните съдии постановиха ново Тълкувателно решение, с което дават отговори на спорни в практиката въпроси относно нищожността на договора за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Върховният касационен съд дава насоки за правото на застрахователите да обявят за нищожна застраховка „Гражданска отговорност”. В решението се разглеждат пороците на договора, които могат да доведат до обявяване на такава нищожност.

Разглежда се изрично ситуацията, в която собственикът на МПС не е обявил лицата, които ползват или управляват МПС-то, предмет на застрахователния договор. До настоящия момент в практика имаше разногласие дали необявяването или неточното обявяване на тези лица води до нищожност на договора. ВКС дава отрицателен отговор на така поставения въпрос, като в мотивите за така възприетия отговор прави анализ на нормативната уредба, регламентираща последиците от деклариране на неверни данни.

От една страна са изтъкнати мотиви за липса на забрана от действащия Кодекс на застраховането за деклариране на неверни данни относто самоличността на лицата, които ползват /управляват/ застрахованото МПС.

От друга страна се изтъкват мотиви свързани със специалния режим, който сравнително новият Кодекс на застраховането дава относно застрахователните договори и дерогацията на общите договорни правила от нормите на кодекса на застраховането.  

Не по-малко важен аргумент е и факта, че законодателят не изброява изчерателно лицата, които се ползват от застрахователна закрила, управлявайки МПС, което не е тяхна собственост, както и липсата на изискване тези лица да притежават изрично писмено пълномощно.

Изводът на върховните съдии е…

Изводът, който правят върховните съдии е, че самоличността на лицата, които уравляват МПС и които се ползват от застрахователна закрила не е съществена за сключване на застрахователния договор, освен ако не са уговорени специални условия, касаещи конкретно тяхната личност.

Ето защо, дори да бъдат обявени неточни данни за лицата, уравляващи МПС /вън от собственика/, това не би довело до прекратяване на застрахователното правоотношение и интересите на застрахования, както и евентуално на пострадали лица, който се ползват от застрахователното обезщетение, се явяват защитени.

Възможно ли е договора за застраховка „Гражданска отговорност” да бъде унижожен поради неточно или премълчано обстоятелство?

С постановеното тълкувателно решение се даде отговор и на въпроса дали е възможно договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” да бъде унижожен поради неточно и/или премълчано обстоятелство, оказващо въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване размера на вредите.

Отговорът и на този въпрос е отрицателен, което в унисон с гаранционните и обезпечителни функции, които законодателят е заложил, регламентирайки този вид застрахователни договори. 

В този случай застрахователя може да иска разликата между договорената премия и премията, която съответства на риска при отчитане на необявеното обстоятелство, като се взема предвид тарифата на застрахователя, която е била в сила към датата на сключване на застрахователния договор.

Адвокат Джаджарова.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.