Валидна ли е цесия, при която е посочено повече от едно основание за възникването на дълга

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Валидна ли е цесия,...

Срещу г-н Г. се води изпълнително дело за събиране на дълг по кредит към търговска банка. В хода на изпълнителното дело са предприети немалко валидни изпълнителни действия, с които периодично се прекъсва давността относно вземането на банката, но всъщност банката не успява да събере значителна част от вземането си.

Преди три дни г-н Г. е получава уведомление за цесия от банката. В уведомлението дословно пише, че банката прехвърля вземането, което има срещу Г-н Г., произтичащо от договора за кредит, евентуално въз основа на неоснователно обогатяване на фирма за събиране на вземания и че оттук нататък дългът трябва да бъде платен на фирмата за събиране на вземания.

Какво е значението на уведомлението за цесия, когато в същото са посочени две основания за възникването на дълга?

В случая няма валидно извършена цесия. Това е така, тъй като вземането, което се прехвърля от предишния на нови кредитор не е индивидуализирано в достатъчна степен. В уведомлението до длъжника е посочено, че вземането произтича от банков договор или евентуално от неоснователно обогатяване. Посочени са, при условията на евентуалност, две основания, от които произтичал дълга. Само че по този начин не се конкретизира вземането срещу длъжника в достатъчна степен. Не е ясно все пак на кое от двете основания се претендира вземането: дали въз основа на договора за кредит, дали поради неоснователно обогатяване на длъжника.

Вземането не може да се счита за индивидуализирано, когато в договора за цесия са посочени при условията на евентуалност две основания за възникването на вземането: договор за банков кредит или евентуално неоснователно обогатяване. Двете основания са различни както по основание, така и по характер. Вземането по договор за банков кредит възниква поради факта, че кредиторът е предал пари на кредитополучателя, а последният е поел задължението да ги върне в определен срок, но не е направил това. Искът за неоснователно обогатяване се предявява когато интересите на кредитора не могат да бъдат защитени чрез друг иск, а същевременно се е стигнало до неоснователно разместване на блага.

Защо в договора за цесия са посочени две основания за възникването на дълга?

Страните по цесионната сделка: банката и фирмата за събиране на вземания са постъпили по този начин, с намерението да защитят интересите си в максимална степен. Те са смятали, че в случай, че по съдебен ред бъде установено, че договорът за кредит е нищожен поради някакъв порок, поради което не може да се търси възстановяване на дължимите суми на договорно основание,  да може новият кредитор да получи поне сумата, която е получена от кредитополучателя по отпуснатия му кредит въз основа на неоснователно обогатяване. В опита си обаче да защитят в максимална степен интересите си, страните по договора за цесия са допуснали съществена грешка, поради което се е стигнало до прехвърляне на неиндивидуализирано вземане. Така сключеният договор за цесия е недействителен. Вземането не е конкретизирано в достатъчна степен, поради което не е постигнат целеният ефект на цесията.

Какво може да направи длъжникът, за да защити интересите си?

Той може да предяви иск срещу новия кредитор – фирмата за събиране на вземания, за да установи, че не дължи по отношение на него, вземането, предмет на цесионната сделка. Длъжникът не дължи на новия кредитор прехвърленото с цесията вземане, защото цесията е невалидна и не е произвела правно действие. Пътят за защита на длъжника е по съдебен ред. Той може да поиска от съда да установи, че не дължи по отношение на новия кредитор претендираната сума за заплащане, тъй като предвид липсата на индивидуализация на самото вземане, с договора за цесия, сключен между банката и фирмата за събиране на вземания, вземането не е прехвърлено на фирмата за събиране на вземания.

Длъжникът не може да прави възражение за недействителност на договора за цесия пред съдебния изпълнител, защото последният не е компетентен да разрешава правни спорове между страните.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.