Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Каква е разликата между това да търсиш обезщетение за това, че не можеш да ползваш собствения си имот и за това, че не можеш да го отдаваш под наем?

Днес при мен дойде г-н Х за съвет във връзка с Решение, с което съдът отхвърляше предявения от него иск за присъждане на обезщетение за пропуснати ползи от непозволено увреждане.

Ответникът – собственик на имот, съседен на притежавания от г-н Х. имот, бил построил незаконно на границата на двата имота висока бетонна стена. В резултат на тези действия на ответника, г-н Х. не могъл да обособи в своя собствен имот определен брой паркоместа, за които имал одобрен проект и да реализира от тях доходи от наем, тъй като липсвало отстояние между оградата и паркоместата.

Какво беше направил г-н Х.?

Г-н Х. беше предявил иск срещу собственика на съседния имот за пропуснатите ползи, поради това, че в резултат на неправомерните действия на ответника не могъл да обособи паркоместата в своя имот и да ги отдава под наем и съответно не могъл да получава наемната им цена. С предявения иск г-н Х. търсеше от ответника заплащане на пропуснатите доходи от наем, но искът беше отхвърлен.

Защо съдът беше отхвърлил иска?

Какви са възможностите на г-н Х. да защити своите интереси?

Причината, поради която искът е отхвърлен се състои в това, че за да бъдат присъдени пропуснати ползи като обезщетение от неправомерното поведение на ответника, изразяващи се в невъзможността ищецът да реализира доходи от своя имот, е необходимо по делото да се установи по безспорен начин, че реализирането на тези доходи би настъпило по сигурен начин.
/Този факт трудно се доказва./

Така, например, може да се счита, че със сигурност ищецът би реализирал ползи от имота, ако разполагаше с предварителен договор за наем за тези имоти, с достоверна дата, който договор да е развален поради невъзможността паркоместата да бъдат обособени в мястото на ищеца.
/По делото на г-н Х. липсвали такива доказателства./

Когато не може да се установи по безспорен начин, че със сигурност ищецът щеше реализира ползи, ако не беше неправомерното поведение на ответника, искът за обезщетение за пропуснати ползи следва да бъде отхвърлен. Тъй като по делото не е установено със сигурност, че ползите биха били реализирани, съдът е отхвърлил предявения иск.

Какви са правата на ищеца?

Действията на ответника са неправомерни при положение, че той е изградил ограда, без надлежни строителни книжа, на границата на двата имота. В резултат на тези действия ищецът не е могъл да обособи в своя имот необходимия брой паркоместа, за които е имал одобрен проект. И като не е могъл да обособи тези паркоместа, съответно не е могъл да ги ползва.

При това положение ищецът може да търси от виновната страна обезщетение за ползването на паркоместата, от което се оказва лишен.

Искането за заплащане на обезщетение за ползване се дължи поради това, че в резултат на неправомерните действия на ответника, ищецът не е могъл да ползва своя имот, по начина, по който е имал намерение да направи това.

Искането за заплащане на пропуснати пози е за заплащане на обезщетение, поради това че ищецът не е могъл да реализира доходи от своя имот, които със сигурност щеше да реализира, ако не беше неправомерното поведение на ответника. Тази сигурност обаче трябва да бъде установена по делото по безспорен начин.

Макар и да става въпрос все за заплащане на пари във връзка с един имот и да има връзка с неправомерното поведение на ответника, исковете са различни и различни факти и обстоятелства следва да се доказват по делото.

Какво може г-н Х. да направи в ситуацията?

Независимо, че искът на г-н Х. за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи е отхвърлен, той може да предяви иск за заплащане на обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Обезщетението за ползването на имота се равнява на средно месечната пазарна наемна цена за паркоместата. Това обезщетение се дължи поради факта, че ищецът сам или чрез трето лице не е могъл да ползва собствения си имот, според интересите си, в резултат на неправомерните действия на ответника, а не поради факта, че не е могъл да отдава имота под наем и да реализира доходи от него

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.