Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Каква информация има право да събира работодателя от работника или служителя при постъпване на работа?

Днес при мен дойде г-н С., със следните въпроси:

Той работи по трудово правоотношение и заема ръководна позиция, свързана с управление на проекти в сферата на мобилните технологии. Вън от работата си се занимава с дейност, насочена към личностно развитие и коучинг. Иска да направи фирма, за да може да организира тази своя дейност, която се надява да расте и да се развива. Притеснението му се състои в това, че още на времето, когато постъпвал на работа подписал декларация, че не е съдружник и управител в друга фирма. Опасява се, че ако създаде фирма със свое участие, работодателят му ако установи това, което лесно би могъл да направи при справка в Търговски регистър, може да го уволни поради проявена нелоялност към него. Г-н С. дори обмисляше варианта да открие фирма на името на майка си, която е пенсионерка, но и този вариант имаше своите неудобства за него.

Основателни ли са опасенията на г-н С.?

Или няма пречка при създалата се ситуация да бъде съдружник и управител в търговско дружество…

При постъпване на работа, работодателят има право да изиска от работника или служителя определена информация, доколкото тя е свързана с дейността, която ще извършва в предприятието. Работодателят може да изиска от работника или служителя да декларира някои обстоятелства, само когато това е съотносимо и свързано най-общо с дейността на работодателя. Само в този случай невярното деклариране, съответно липсата на корекции, при промяна на обстоятелствата, от страна на работника или служителя, може да се квалифицира като дисциплинарно нарушение, но при условие, че в конкретния случай, с оглед особеностите му, съставлява проява на нелоялност към работодателя. В този случай може да се стигне до дисциплинарно уволнение.

Задължението за лоялно отношение към работодателя изисква от работника или служителя да зачита неговите интереси, да не създава условия на нелоялна конкуренция, да пази поверената му информация и да се грижи за утвърждаване на доброто му име пред трети лица. Формите, чрез които работникът или служителят може да накърни доверието на работодателя могат да са различни, сред които например злоупотреба с доверието на работодателя, разпространяване на неверни данни за дейността на работодателя, за негови сделки, икономическо състояние и други.

Не може обаче да се приеме, че е налице злоупотреба доверието на работодателя, ако работникът или служителят извършва дейност, различна от предмета на дейност на работодателя. Това е така, без значение какви декларации е подписал работника или служителя, включително да не заема ръководни позиции в други фирми или да не развива търговска дейност.

Ако дейността не е конкурентна на тази на работодателя, не може да се говори за нарушение на правата на работодателя. Това е така, защото дейността на работника или служителя в другата фирма няма как да се отрази върху дейността на работодателя.

За г-н С. не съществува законова пречка да учреди търговско дружество и да стане негов управител, независимо, че е подписал декларация при сключването на трудовия си договор, че няма да развива търговска дейност и да бъде управител на търговско дружество, стига дейността на дружеството да не е конкурентна с тази а неговия работодател. Ако той учреди търговско дружество и стане негов управител, и дейността на това дружество не е конкурентна на тази на работодателя му, г-н С. не злоупотребява с доверието на своя работодател. Страничната дейност на работника или служителя, различна от предмета на дейност на работодателя, не накърнява дейността на работодателя, нито сама по себе си се отразява върху добросъвестното изпълнение на трудовите функции на работника или служителя.

Ако дейността не е конкурента служителят или работникът въобще няма задължение да информира работодателя си, че е започнал търговска дейност.

В разглеждания случай…

Г-н С. спокойно може да бъде съдружник и управител в търговско дружество и няма защо да се притеснява, че за него могат да последват неблагоприятни последици, ако работодателят му разкрие тази информация. Повод за притеснение г-н С. би имал, само ако се захване с конкурентна дейност. Тогава действително би било нелоялно да съвместява дейността в търговското си дружество с тази по трудовото правоотношение и ако направи това, работодателят му би могъл, и то с основание, да го уволни дисциплинарно. Случаят обаче не е такъв.

Вън от горното, при провеждане на интервюта за работа нерядко работодателите поставят редица въпроси, целящи събирането на повече информация за съответния работник или служител. Някои от тях са допустими, други – е. Така например, работодателят не може да поставя въпроси, свързани с възрастта, семейното положение, сексуалната ориентация,, увреждания, имуществено състояние и политически убеждения.

Същевременно, работодателят има право да събира информация за работника или служителя преди постъпването му на работа и да изисква документи в тази връзка, и в случаите, когато такова изискване не е предвидено в нормативен акт, ако характера на информацията е от такова естество, че позволява на работодателя да направи преценка дали личните и професионални качества на кандидата биха съответствали на интересите на дейността му.

Необходимо е обаче работодателят да действа добросъвестно и да се съобразява с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита от дискриминация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.