Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Съставлява ли изпълнително действие изпращането на запорни съобщение до банки, в които длъжникът няма банкова сметки

Преди няколко дни при мен дойде г-жа Ж., която  срещу която имаше образувано изпълнително дело от началото на 2015 година за събиране на задължения за начислена студена вода. Тя се интересуваше дали дългът й вече е погасен по давност и дали  може да отпадне на това основание.

За да дам отговор на г-жа Ж. на така поставения въпрос, от кантората извършихме справка по изпълнителното дело.  Изпълнителния лист беше издаден въз основа на заповед за изпълнение, а не по силата на съдебно решение. Давността, с която се погасяват вземанията, в случая, е тригодишна. Достатъчно е да са изминали две години,  през които взискателят е бездейства, за да настъпи прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона и три години от последното валидно изпълнително действие, за да може да отпадне дългът по давност.

До момента от г-жа Ж. не бяха събирани никакви суми по принудителен ред.

След  извършване на справка по изпълнителното дело обаче се оказа, че взискателят е поискал налагането на запор върху банкови сметки на длъжника. В резултат на това искане съдебният изпълнител беше изпратил шестнадесет запорни съобщения до шестнадесет различни търговки банки. По всички тях се беше върнал отговор, че длъжникът няма открити банкови сметки на свое име в тези банки. Други изпълнителни действия по делото не бяха предприемани.

При това положение, възниква въпросът дали може да се счита, че е налице валидно наложен запор или не. Въпросът е изключително важен, защото при положителен отговор, дългът на г-жа Ж. няма да се окаже погасен по давност. Ако пък се приеме, че при положение, че длъжникът не притежава банкови сметки на свое име във въпросните банки и съответно няма валидно наложен запор, то дългът на г-жа Ж. може да отпадне. От отговора на така поставения въпрос зависи дали г-жа Ж. има интерес да заведе дело срещу кредитора за отпадането на дълга, или подобно действие само би я натоварило с допълнителни такси и деловодни разноски.

Отговор на така поставения въпрос е даден в ТР №3/2015 год. на ОСГТК на ВКС. С цитираното решение  е прието, че изпращането на запорно съобщение до банка представлява действие по налагане на запор, дори и в случаите, в които е върнато уведомление до съдебния изпълнител, че длъжникът не разполага със сметка в банката.

При така дадения отговор на поставения въпрос, не може да се приеме, че има основание дългът на г-жа Ж. да отпадне по давност към настоящия момент, поради което тя няма интерес да заведе дело срещу кредитора за отпадане на дълга. Макар  г-жа Ж. да не притежава банкови сметки в банките, до които са изпратени запорни съобщение, изпращането на запорно съобщение съставлява изпълнително действие и прекъсва давностния срок, а и срока  за прекратяване на изпълнителното производство. От значение е, че са предприети действия от страна на съдебния изпълнител, а не дали те са довели до целените правни последици –  а именно, удържането на средства, собственост на длъжника.  Без значение е, че длъжникът няма банкови сметки в банките, до които са изпратени запорни съобщения. Изпращането на запорни съобщения до тези банки съставлява изпълнително действие.

В случая запорни съобщения бяха изпратени до шестнадесет банки, което е свързано с немалко разходи. Тези разходи обаче не могат да бъдат възложени в тежест на длъжника, при положение, че не притежава банкови сметки в тези банки. Разходите, извършени във връзка с налагането на запорите ще останат в тежест на взискателя.

В случай, че съдебният изпълнител претендира от длъжника да заплати разходите за запорните съобщения, изпратени до банките, то тези действия на съдебния изпълнител са неправомерни и подлежат на обжалване. Обжалването може да се извърши в седмодневен срок от получаване на съобщение, изходящо от съдебния изпълнител, с което от длъжника се претендира да заплати разходите за изпращането на запорните съобщение. Това искане на съдебния изпълнител може да бъде обективирано в каквато и да е писмена форма, било покана за плащане, удостоверение, разпределение др. Достатъчно е по ясен и недвусмислен начин да се претендира от длъжника да заплати разходи по изпълнението, свързани с налагането на запори в банки, в които длъжникът не притежава банкова сметки.

Изпращането на запорно съобщение  от съдебен изпълнител за налагането на запор  до банки, в които длъжникът няма банкова сметки съставлява изпълнително действие и прекъсва  погасителната давност. Разходите за налагането на запори обаче остават в тежест на Взискателя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.