Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Каква е разликата, когато съпруг или бивш съпруг е лишен от ползването на семейното жилище или от ползването на друг общ имот

Имаме имот на името на съпруга ми и на мое име. Имаме равни части, но не мога да ползвам жилището. На квартира съм. Не мога да вляза в имота, ключовете са в роднини на съпруга ми, а той е в чужбина. Разделени сме. Исках да подам искова молба за развод, но делото ще се проточи, тъй като него винаги го няма. И това са много разходи за мен, които не мога да си позволя.

Горното съставлява съдържанието на имейл, който получих вчера.

Ето какви са правните възможности, за госпожата, която е задала въпроса си.

Страните са в граждански брак, но са фактически разделени. При това положение няма пречка съпругът, който е лишен от правото да ползва общия имот да претендира от другия съпруг обезщетение за ползването на имота, от което ползване се оказва лишен. Това негово право лежи на плоскостта на неоснователното обогатяване.

Каква е процедурата във връзка с възможността да се претендира обезщетение за ползване, зависи от това дали имотът е семейно жилище или не

Семейното жилище, от своя страна, е онова жилище, в което страните последно са живели заедно.

Каква е процедурата, когато имотът е семейно жилище

И така, ако имотът съставлява семейно жилище, съпругът, който се оказва лишен от правото да ползва същото, може да предяви иск срещу другия съпруг за заплащане на обезщетение за ползването, от което се оказва лишен. Исковата молба може и следва да се предяви за период предхождащ завеждането на делото. Преди предявяване на иска лишеният от ползването на семейното жилище съпруг не трябва да изпраща покана до другия съпруг да му заплаща обезщетение или да го допусне в имота. Размерът на обезщетението се определя въз основа на средната пазарна наемна цена за исковия период за имот с подобни характеристики, находящ се в същото населено място, в същия или подобен квартал. Ако общите деца на страните ползват това семейно жилище, за площта, която те ползват обезщетение не следва да се дължи.

Каква е процедурата, ако имотът не е семейно жилище

Ако имотът не е семейно жилище, то тогава нещата стоят по малко по-различен начин. За да има право да получи обезщетение, съпругът, който се оказва лишен от правото да ползва семейното жилище, първо трябва да отправи писмена покана до другия съпруг. С тази покана той трябва да претендира да му бъде изплатено обезщетение за ползването на имота. Едва от момента, в който другият съпруг получи поканата за заплащане на обезщетение, той дължи заплащането на такова обезщетение и то само за период, следващ получаването на поканата за заплащане на обезщетение.  В поканата не е задължително да се посочва размера на обезщетението, което се претендира, нито пък да съдържа алтернативно искане за предоставяне на ползването на имота.

Как се отправя паната за заплащане на обезщетение

Поканата за заплащане на обезщетение следва да е писмена и може да бъде изпратена чрез писмо, с обратна  разписка, чрез нотариална покана, по имейл или по всякакъв друг начин, стига,  при спор, да може да бъде доказано, че тя е достигнала до адресата.

В разглеждания случай питащата заявява, че съпругът й е в чужбина и се опасява, че няма да бъде намерен.

Тези опасения обаче не са пречка госпожата да реализира правата си. Поканата за заплащане на обезщетение в случая е най-добре да се изпрати чрез нотариална покана, не поради някаква друга причина, а с оглед доказване на обстоятелството, че същата е връчена на насрещната страна.

Как се връчва нотариалната покана, при положение, че нейният адресат  е в чужбина?

Българските граждани имат регистриран постоянен адрес на територията на Република България. На този адрес нотариусът следва да извърши връчването. На адреса, може да бъде връчена поканата и на друго лице измежду домашните на адресата, а не единствено лично на адресата. Ако това друго лице получи поканата и се задължи да я предаде на лицето, за когото е предназначена, то връчването на поканата е надлежно.

В случай, че не се намери лице, което се съгласи да получи документите на адреса на получателя със задължението да ги предаде на последния, то се залепва съобщение адресатът да се яви в кантората на нотариуса в четиринадесет дневен срок, за да получи  нотариалната покана. В случай, че до изтичането на срока за получаване на нотариалната покана не се яви адресатът или негов пълномощник, който да получи нотариалната покана, то тя се счита надлежно връчена и произвежда правно действие.

В разглеждания случай страните са съпрузи, чийто брак все още не е прекратен. Дори обаче страните да са разведени,  ситуацията не се променя. Ако имотът на бившите съпрузи е съставлявал тяхно семейно жилище и единият от тях се оказва лишен от ползването му, то той може да претендира обезщетение и без предварително да изпраща покана за заплащане на обезщетение до другия бивш съпруг. В случая намира приложение разпоредбата на чл. 57 от Семейния кодекс.

В случай, че  имотът е обща собственост, но не е съставлявал семейно жилище на страните по време на техния брак, обезщетение за ползване се дължи едва от получаване на поканата за заплащане на обезщетение. Прилага се нормата на чл. 31.ал. 2 от Закона за собствеността.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.