Погасяване на отговорността на поръчителя

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Погасяване на отговорността на...

Може ли да отпадане отговорността на поръчителят, ако  изпълнителното дело е прекратено по отношение на главния длъжник поради бездействие от страна на кредитора

Г-н Й. е поръчител по договор за банков кредит.  Съдебен изпълнител е наложил  запор върху част от получаваното от него трудово възнаграждение. Г-н Й. се интересува за  възможностите за отпадане на неговата отговорност.

След извършване на справка по изпълнителното дело, се установява, че съдебният изпълнител е наложил запор върху трудовото възнаграждение на поръчителя след като е налице бездействие по отношение на главния длъжник, продължило повече от две години. При бездействие, продължило повече от две години от страна на съдебния изпълнител спрямо длъжника, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал.1, т. 8. Прекратяването на изпълнителното дело настъпва по силата на закона, без да е необходим нарочен акт на съдебния изпълнител.

Същевременно  в разпоредбата на чл. 146, ал. 3 ЗЗД е предвидено, че ако поради действията на  кредитора, поръчителят не може да встъпи в неговите права, поръчителството се погасява.

Оттук се поражда въпросът дали при положение, че изпълнителното производство е прекратено по силата на закона, може да се приеме, че отговорността на поръчителя е погасена.

Налице ли е бездействие на кредитора, което да доведе до отпадане на отговорността на поръчителя?

Ако се приеме, че бездействието на кредитора възпрепятства поръчителя да встъпи в неговите права, то тогава би се стигнало до извода, че бездействието на поръчителя води до прекратяване на поръчителството. Ако се приеме обратното, излиза, че е без значение дали кредиторът е бездействал или не по отношения на главния длъжник за ангажирането отговорността на поръчителя.

За да се приеме, че отговорността   на поръчителя се погасява на основание чл. 146, ал. 3 ЗЗД, е необходимо действията на кредитора да са от такова естество, че поръчителят да не може да встъпи в неговите права. Касае се за такива действия или бездействия, които окончателно водят до погасяване на вземането на кредитора към длъжника, като например опрощаване, прихващане,  погасяване по давност на задължението / В последния случай следва да се съобрази разпоредбата на чл. 148 ЗЗД, съгласно която отказът от давност или прекъсването на давността по отношение на главния длъжник няма действие по отношение на поръчителя и обратното/.

Само ако безвъзвратно е отпаднала възможността поръчителят да встъпи в правата на кредитора, неговата отговорност се погасява.

При прекратяване на изпълнителното производство по отношение на главния длъжник на основание чл. 433, ал. 1, т. 8  възможността поръчителят да встъпи в правата на кредитора не се е погасила окончателно. Това е така, защото независимо, че е настъпило прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, то кредиторът може да образува ново изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист и да пристъпи към принудително събиране на сумите.

Освен това, ако поръчителят плати, той има възможност да предяви своето вземане спрямо главния длъжник не само в рамките на висящото изпълнително производство, но и да образува ново изпълнително производство срещу главния длъжник.

Ето защо, ако  бъде наложен запор върху трудовото възнаграждение на поръчителя след настъпване на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона по отношение на главния длъжник, поръчителството не се прекратява.  В този случай, не може да се приеме, че е налице виновно бездействие от страна на кредитора по отношение на главния длъжник, довело до прекратяване на самото поръчителство, поради невъзможност поръчителят да встъпи в правата на кредитора.

 

Какво би се случило, ако  запорът върху трудовото възнаграждение на поръчителя е наложен, след като вземането срещу главния длъжник е погасено по давност?

Би ли могъл в този случай  поръчителят да се освободи от отговорност или не?

Ако вземането е погасено по давност по отношение на главния длъжник, но не и по отношение на поръчителя, то поръчителят не може да се освободи от отговорност, тъй като двамата се явяват солидарно задължени. И съгласно разпоредбата на чл. 148 ЗЗД прекъсването на давността по отношение на главния длъжник няма отношение относно  прекъсването на давността по отношение на поръчителя и обратното.

Ако давността по отношение на главния длъжник е изтекла, но по отношение на поръчител не е изтекла, поръчителят дължи плащане на задължението. Той не може да възрази спрямо кредитора, че отговорността му като поръчител  е погасена, понеже главното задължение е отпаднало по давност поради бездействие от страна на кредитора. Това е така, тъй като прекъсването на давността по отношение на поръчителя е без значение по отношение на задължението на главния длъжник и обратното.

Освен това, ако поръчителят плати, от момента на плащането, в негова полза възниква регресен иск срещу главния длъжник за възстановяване на платеното. Давността е петгодишна и започва да тече от датата на плащането.   Макар и плащането  от поръчителя на кредитора да е извършено след погасяване  по давност на вземането на главния длъжник спрямо кредитора, поръчителят не губи възможността да претендира вземането за всичко, което е платил спрямо главния длъжник, тъй като той може да предяви това свое вземане спрямо главния длъжник в петгодишен срок от извършеното плащане.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.