Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Могат ли парите, дадени като парична гаранция да генерират доходи?

Г-н Т. е мой клиент, който теглил банков кредит преди около осем години. Понеже не успял да погасява задълженията си към банката, банката образувала срещу него изпълнително дело за събиране на дълга по принудителен ред. Г-н Т. не разполагал с достатъчно секвестируемо имущество и скоро след образуване на изпълнителното дело, съдебният изпълнител преустановил изпълнителните действия. Оттогава изминали повече от пет години и към настоящия момент вземането на банката по договора за банков кредит към г-н Т. e погасено по давност.

За да установим този факт и за да не може банката да пристъпи отново към принудително събиране на дълга, от името на г-н Т. от кантората, предявихме иск за установяване на факта, че вземането на банката е погасено по давност.

Заедно със завеждане на делото, поискахме от съда да постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело, за да не може междувременно, докато трае съдебното производство, съдебният изпълнител да събере дълга по принудителен ред.

Размерът на задължението по договора за банков кредит беше в хиляди левове и затова съдът постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело само при условие, че бъде внесена парична гаранция в размер на над 9570 лева. Сумата изобщо не беше за пренебрегване и г-н Т. се притесняваше да блокира тези пари за периода, през който предстоеше делото да бъде разгледано и постановено окончателно решение.

В случай че делото бъде загубено, то тези пари ще отидат за покриване на вредите на кредитора от спиране на  принудителното изпълнение, при установяването им. При спечелване на делото, парите ще  бъдат възстановени на длъжника.

Г-н Т. се притесняваше, че дори при спечелване на делото, той ще блокира тези пари за целия период от време, през което трае съденото производство и няма да може да разполага със средствата си, които няма да могат съответно да работят за него и да му носят доходи. От една страна г-н Т. се нуждаеше от спиране на изпълнителното производство, от друга страна не желаеше да блокира парите си и се чудеше какво решение да намери при така създалата се ситуация.

Г-н Т. не бива да се тревожи, че ако даде парите за исканата от съда гаранция, те ще бъдат напълно блокирани и няма да работят по никакъв начин за него. Това е така, тъй като в случаите, в които съдът допуска обезпечение, при условие за внасяне на парична гаранция, се дължи обезщетение за всички вреди, които подлежат на доказване, ако те са по-високи от обезщетението за забава по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, което обезщетение се дължи при всички положения.

Какво означава това за г-н Т.?

Това означава, че ако той вземе решение да внесе паричната гаранция, която съдът иска, за да издаде обезпечителна заповед, по силата, на която да бъде спряно изпълнението по изпълнителното дело, то г-н Т. при спечелване на делото и установяване, че дългът за събирането, на който е образувано изпълнителното дело вече не се дължи поради погасяването му по давност, ще може да претендира от банката – кредитор най-малкото заплащане на законна лихва върху внесената от него парична гаранция за допуснатото обезпечение.

Колкото и време да продължи съдебното производство, при благоприятен изход от него за г-н Т.,  той ще има право на обезщетение в размер на законната лихва върху внесената от него гаранция, която в случая съдът е определил на сумата от 9570 лева.

Нещо повече, г-н Т. ще има право на обезщетение, дължимо от ответната банка за действително причинените вреди за това, че е внесъл определената от съда парична гаранция, с оглед спиране на изпълнението по изпълнителното дело, ако тези вреди надхвърлят обезщетението за забава, равняващо се на законната лихва, стига да успее да докаже тези вреди.

Като знаеше горното правно положение, г-н Т взе обосновано решение да намери парите, които съдът искаше от него да заплати, за да постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело. Г-н Т. знаеше, че при спечелване на делото, ако не друго, можеше да получи най-малкото обезщетение в размер на законната лихва за забава върху сумата, която беше дал за да се спре изпълнението по изпълнителното дело, естествено заедно с връщането на самата гаранция.

По този начин г-н Т. се предпази от опасността докато трае производството по установяване на факта че претендираната от банката сума за заплащане не се дължи, поради погасяването й по давност, съдебният изпълнител да събере същата сума по принудителен ред.

Вярно е, че сумата, която съдът искаше, за да издаде обезпечителна заповед за спиране на изпълнението по изпълнителното дело не беше малка, но пък и сумата, която щеше да отпадне по давност, не беше малка. Заплащайки гаранцията, г-н Т. знаеше, че при благоприятен за него изход от спора, ще си върне сумата, съставляваща гаранция която е платил по депозитна сметка на съда, с оглед спиране на изпълнението по изпълнителното дело и издаването на обезпечителна заповед в тази връзка, а от банката – кредитор ще има право да получи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата, съставляваща гаранция, считано от датата на внасянето на гаранцията до датата на връщането й.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.