Какви са правата на издателя на запис на заповед, издаден за обезпечение на задължения по договор за финансов лизинг?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Какви са правата на...

В много от случаите при договор за лизинг лизингодателят изисква за обезпечение на вземанията по договора за лизинг да бъде издаден запис на заповед от лизингополучателя или от съдлъжника по договора. В случай на неплащане на задълженията по договора за лизинг, лизингодателят може да събере вземанията си като прибегне до записа на заповед. Въз основа на записа на заповед лизингодателят лесно може да се снабди с изпълнителен лист и да образува изпълнително срещу издателя на записа.

Какво трябва да знаете, в случай, че сте подписали запис на заповед за обезпечаване на задължения по договор за лизинг и лизингодателят упражни правата си по този запис на заповед?

Моментът, в който издателят на запис на заповед узнава, че лизингодателят е упражнил правата си записа на заповед, обикновено се свързва с получаването на покана за доброволно изпълнение, изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, връчени чрез съдебен изпълнител.

В 14-дневен срок от получаването на горните документи, издателят на записа на заповед има право да оспори дълга като подаде възражение до съда, издал изпълнителния лист и заповедта за незабавно изпълнение. Тъй като заповедта за изпълнение и изпълнителният лист са издадени въз основа на запис на заповед, с подаването на възражението, по закон, се спира изпълнението по изпълнителното дело.

След подаването на възражението, съдът информира лизингодателя за постъпилото възражение и му предоставя едномесечен срок, за да предяви искова молба за установяване на вземането си. Ако лизингодателят се възползва от правото си да предяви иск, съдът връчва исковата молба на издателя на записа на заповед, като му предоставя едномесечен срок, за да направи всичките си възражения срещу иска на лизингодателя.

В това исково производство всяка от страните може да въведе твърдения или възражения относно договора за обезпечението, на който е издаден записа на заповед. Както лизингодателят, така и лизингополучателят могат да обяснят, че записът на заповед е издаден за обезпечение на задължения по договор за лизинг.

От съществено значение, във връзка с основателността на предявения иск въз основа на запис на заповед, издаден за обезпечение на задължения по договор за лизинг, е кога е предявен искът и кога настъпва падежът на всяка от вноските по договора за лизинг.

Може да се окаже, че искът е предявен преждевременно или след изтичане на давността относно вземанията по отделните лизингови вноски.

За какво става въпрос?

При неплащане на задълженията по договор за лизинг, лизингодателят може да използва издадения запис на заповед за обезпечение на всичките му вземания по договора за лизинг и да претендира всичко, което счита, че му се дължи – неизплатени лизинговни вноски, неустойки и други плащания по договора. И обикновено постъпва именно по този начин – претендира плащане на всички вземания по договора и на всички неизплатени лизингови вноски.

Ако обаче падежът на лизинговите вноски все още не е настъпил към датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист въз основа на записа на заповед, неговата претенция е преждевременно предявена и следва да бъде отхвърлена.

Често срещана е и обратната хипотеза – тази, при която лизингодателят е бездействал прекалено дълго време, в резултат, на което вземанията му могат да отпаднат като погасени по давност.

Лизинговите вноски по договор за финансов лизинг са периодични плащания и се погасяват с изтичането на тригодишна давност, която започва да тече за всяка лизингова вноска от датата на падежа ѝ.

Вземанията по договор за лизинг обикновено се обезпечават със запис на заповед, който има определен падеж. Често, независимо, че плащанията на лизинговите вноски по договор за лизинг са преустановени, лизингополучателят изчаква да изтече целия срок на действие на договора, след което предявява вземанията си като се позовава на записа на заповед, който обезпечава всички лизингови вноски по договора и претендира заплащането на всички неизплатени лизингови вноски, чийто падеж вече е настъпил. Не рядко обае, към момента, към който лизингодателят претендира вземанията си по съдебен ред въз основа на записа на заповед, тригодишната давност за някои, а понякога и за всички лизингови вноски вече е изтекла.

При позоваване от страна на длъжника на изтекла погасителна давност относно тези лизингови вноски, за които тригодишния срок, считано от датата на падежа им до датата на подаването на заявление за снабдяване с изпълнителен лист въз основа на записа на заповед е изтекла, искът на лизингодателя за тези лизингови вноски следва да бъде отхвърлен.

В случаите, в които лизингодателят се позовава на запис на заповед, за да събере вземанията си по договор за финансов лизинг, при въведени твърдения или възражения във връзка с това, че записът на заповед е издаден за обезпечение на вземанията по договора за лизинг, съдът следва да разгледа възраженията на издателя на записа на заповед във връзка с главното правоотношение за обезпечението, на което е издаден записа на заповед.

Ако лизингодателят е упражнил правата си по записа на заповед, като е подал заявление за издаване на изпълнителен лист въз основа на записа на заповед, преди да е настъпил падежа на лизинговите вноски, чието плащане се претендира, лизингодателят е упражнил правата си по записа на заповед преждевременно. При възражение от страна на издателя на записа на заповед в този смисъл, претенцията на лизингодателя следва да бъде отхвърлена.

В случай, че лизнгодателят е бездействал и са изминали повече от три години от падежа на дадена лизингова вноска, едва след което лизингодателят е подал заявление за издаване на изпълнителен лист въз основа на записа на заповед, то вземането му за тези лизингови вноски се явява погасено по давност. При възражение на издателя на записа на заповед в този смисъл, искът на лизингодателя следва да бъде отхвърлен.

Във всички случаи, при които е издаден запис н заповед за обезпечение на задължения по дадено конкретно правоотношение, като например договор за лизинг, при съдебен спор, съдът следва да разгледа възраженията и твърденията на страните относно правоотношението, за обезпечението, на което е издаден записа на заповед.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.