Какви са изискванията за договорите, сключени между ЕООД и едноличния собственик на капитала, действащ като физическо лице

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Какви са изискванията за...

Индивидуалистите обикновено са тези, които решават и откриват еднолично дружество с ограничена отговорност. Те като физически лица се явяват еднолични собственици на капитала. ЕООД може да бъде учредено и от други дружество, но тук ще разгледам случая, при който физическо лице е открило еднолично дружество с ограничена отговорност. ЕООД обикновено откриват лица, които искат да развиват самостоятелно някакъв бизнес и желаят те да ръководят дейността на предприятието, без да се налага да съгласуват своите решения с други съдружници.

По една или друга причина се налага ЕООД и едноличния му собственик на капитала да сключат различни видове договори във връзка с дейността на дружеството.

Един често срещан пример за това е когато дружеството се нуждае от парични средства и неговият собственик реши да му предостави средства на заем.

Какво трябва да знаете в подобни случаи, ако се окажете в такава ситуация.

Макар и едноличния собственик на капитала самостоятелно да взема решения от подобен характер, без да се налага да съгласува волята си, с когото и да било, то за да избегне проблеми за в бъдеще, трябва да спазва някои основани правила. 

Те са две и много прости:

  • На първо място, задължително е договорите между ЕООД, сключени чрез едноличния му собственик на капитала и същото физическо лице да бъдат сключени в писмена форма. Тази форма е необходима с оглед действителността на сключения договор. Задължението за писмена форма е обективирано в разпоредбата на чл. 147, ал. 3 от ТЗ. 
  • Второ, но не по-малко съществено условие е договорите да бъдат осчетоводени в счетоводството на дружеството. Ако бъде пропуснато осчетоводяването им, после могат да възникнат спорове относно действителността на сключения договор.

Когато човек отваря ЕООД се надява бизнесът му да потръгне. Възможно е дейността да се разрасне значително, и бизнесът да бъде продаден и ако не са спазвани горните изисквания, а именно договорите между физическото лице, което е едновременно и едноличен собственик на капитала на ЕООД – то да бъдат сключени в писмена форма и да бъдат осчетоводени, това физическо лице да претърпи съществени парични загуби

Скрити опасности…

В подобна ситуация изпаднал собственик на капитала на ЕООД, предоставил заем на своето ЕООД. От съображения за конфиденциалност, ще нарека този човек Младен, въпреки че това не е истинското му име. Ето какво се случило на Младен.

Той бил едноличен собственик на капитала и дейността му се развивала добре. Изникнала възможност фирмата му да участва на публична продан и да придобие недвижим имот. В дружеството нямало достатъчно средства за придобиването на имот, но за Младен било по-изгодно заради данъците, да придобие имота чрез ЕООД, а не лично като физическо лице. Ето защо Младен решил да предостави на ЕООД свои лични средства на заем, за да може ЕООД-то да заплати цената на имота. За целта превел по банков път на ЕООД- то необходимата парична сума. Понеже бил умел търговец, не пропуснал да напише в основанието за извършения банков превод, че предоставя паричната сума на заем на ЕООД-то.

Пропуснал обаче да осчетоводи заемната сума.

След известен период от време станало така, че продал ЕООД-то на друга фирма. Впоследствие Младен поискал от купувача на ЕООД-то да му възстанови отпусната на заем сума. Купувачът се противопоставил. Твърдял, че никакъв договор за заем не бил реално сключен между Младен и ЕООД-то. Това, че в основанието за извършения банков превод пишело, че парите се дават в заем на едноличното дружество с ограничена отговорност нямало значение.

Тъй като доброволно страните не успели да се разберат, Младен предявил иск срещу вече продаденото дружество за връщане на заемната сума.

Дълги години се съдили страните, делото преминало през всички възможни инстанции. Накрая обаче искът на Младен бил отхвърлен. Въпреки, че в банковия превод като основание за превеждането на парите от Младен на дружеството било посочен договор за заем, съдът приел за недоказани твърденията на Младен, че такъв договор за заем бил сключен. Първо изисквало се писмена форма, за да се приеме за действителен договор за заем сключен между едноличния собственик на капитала на ЕООД /Младен/ и Младен като физическо лице. Такъв договор между другото по делото бил представен, обаче насрещната страна по спора възразила, че договорът за заем бил съставен за целите на съдебния процес, тоест значително по-късно, а не към момента, към който Младен твърдял да е сключил договора за заем.

По-същественото било, че подобен договор за заем не бил осчетоводен в счетоводството на дружеството, поради което съдът решил, че не може да се приеме за достоверно твърдението на Младен, че действително е бил сключен договор за заем между ЕООД и Младен и съответно отхвърлил иска му.

Най-вероятно Младен наистина е бил предоставил парите на заем на дружеството, при положение, че в банковия превод е записано, че парите се дават на заем. Но какво от това, при положение, че Младен не може да си върне заемната сума, понеже е пренебрегнал правилата, относими в случаите, при които се сключва договор между ЕООД, действащо чрез неговия едноличен собственик на капитала и управител и същото лице, действащо като физическо лице.

За да не изпаднат в подобна ситуация, онези, които имат ЕООД трябва да внимават дали уреждат отношенията между ЕООД-то и себе си чрез сключени писмени договори и дали тези договори са своевременно осчетоводени в книгите на дружеството. Само при спазването на тези две изисквания могат да са спокойни, че както и да се развие дейността на дружеството в бъдеще, ще могат да докажат отношенията между дружеството и себе си, като физическо лице и да се застраховат срещу евентуални парични загуби.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.