Какви договори могат да се сключват по отношение на земеделска земя?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви договори могат да...

Притежавате земеделска земя и се питате какви доходи можете да извлечете от нея и какви видове договори могат да се сключват  по отношение на тази земя.

Земеделската земя обикновено се дава под аренда, като целта е арендаторът да реализира доходи от земята, а арендополучателят да я стопанисва и да добива продукцията от нея. Предвид специфичния предмет на договор за аренда- а именно земеделска земя, договорът за аренда се сключва за срок не по-малко от пет години, за да може арендополучателят да  извлече стопанска полза от нея, с оглед предназначението на земята – да добива селскостопанска продукция от нея. Същевременно договорът за аренда се сключва в специална форма- с нотариална заверка на подписите на  страните, която форма е форма за действителността на договора. Договорът за аренда подлежи ма вписване в имотния регистър към Агенцията по вписвания, а също и в  Общинската служба по земеделие и гори.

Целта на вписването в Имотния регистър към  Агенцията по вписвания на договор за аренда е да се даде гласност на съществуващия договор за аренда, така че трети лица, включително евентуални  купувачи на земята да са информирани за наличните договори за аренда и да знаят, че ако придобият земеделската земя, ще трябва да търпят правата на арендополучателя по отношение на тази земя до изтичане срока на договора за аренда. С договора за аренда, освен земеделска земя може да се отдава за ползване и недвижимо и движимо имущество, което служи за обработването на земята.

Земеделската земя обаче, освен под аренда, може да бъде отдавана и под наем, а също и да бъде предмет на договор за  заем за послужване / наподобява договора за наем само, че се отдава  безвъзмездно за ползване на насрещната страна по договора, като обикновено този тип договор се сключва между близки лица и/или роднини/. Законова забрана за такъв начин на управление на земеделската земя –  отдаването й под наем или за послужване – няма. Единственото ограничение и то съгласно Конституцията е, че земеделската земя не може да се ползва за друго освен за задоволяване на селскостопански нужди.

Кога е за предпочитане да се сключи договор за наем, вместо договор за аренда?

В случай, че едната или другата страна – този, който ще отдава за ползване земята или този, който ще ползва земята желае да сключи договор за по-кратък срок,  а не най-малко за пет години, каквото е изискването при договора за аренда, има интерес да сключи договор за наем, вместо договор за аренда.  Ако собственикът на земята има намерение да продава земята в близко бъдеще, за него е по-добре да сключи договор за наем. В случай, че този, който ще  стопанисва земята иска да я изпробва, за него също е по-добре да сключи договор за наем за по-кратък срок, за да види каква продукция би могъл да реализира от същата.

Напълно възможно е една земя да бъде отдадена за обработване и без сключването на какъвто и да е било договор в писмена форма, а по устна договорка между страните. В този случай може а се приеме, че е сключен договор за наем по отношение на земята, не и договор за аренда. Това е така, тъй като за договора за аренда е предвидена специална форма –  писмена с нотариална заверка на подписите. За договора под наем не се изисква някаква специална форма. Договорът за наем може и да не е в писмена форма, нито пък има изискване договорът за наем да е нотариално заверен или пък вписан в Агенцията по вписвания.

По какъв начин би могъл да се развали договорът за аренда?

Договорът за аренда може да се развали с едностранно писмено изявление до насрещната страна. Арендаторът обикновено има интерес да развали договора ако арендополучателят не плаща в срок дължимата цена, съгласно договора за аренда. В този случай арендаторът може да изпрати едностранно писмено изявление до арендополучателя и без да предоставя допълнителен срок за изпълнение, с което уведомление го информира, че счита договора за аренда за развален поради неизпълнение на основано задължение на последния- а именно да плаща договорената рента.

Тъй като договорът за аренда подлежи на вписване в Агенцията по вписвания , на вписване подлежи и развалянето на договора. Когато развалянето е станало с едностранно изявление от едната до другата страна, страната, която е упражнила правото си да развали договора, трябва да представи пред съдията по вписвания към Агенцията по вписвания уведомлението, което е изпратил за развалянето на договора, както и доказателства, че това уведомление е достигнало до насрещната страна. Уведомлението за развалянето на договора може да бъде оформено чрез нотариална покана или с писмо с обратна разписка. С представянето на тези документи в Агенцията за вписвания следва да бъде отразено прекратяването на договора за аренда.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.