Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Какви договори могат да се сключват по отношение на земеделска земя

Притежавате земеделска земя и се питате какви доходи можете да извлечете от нея и какви видове договори могат да се сключват  по отношение на тази земя.

Земеделската земя обикновено се дава под аренда, като целта е арендаторът да реализира доходи от земята, а арендополучателят да я стопанисва и да добива продукцията от нея. Предвид специфичния предмет на договор за аренда- а именно земеделска земя, договорът за аренда се сключва за срок не по-малко от пет години, за да може арендополучателят да  извлече стопанска полза от нея, с оглед предназначението на земята – да добива селскостопанска продукция от нея. Същевременно договорът за аренда се сключва в специална форма- с нотариална заверка на подписите на  страните, която форма е форма за действителността на договора. Договорът за аренда подлежи ма вписване в имотния регистър към Агенцията по вписвания, а също и в  Общинската служба по земеделие и гори.

Целта на вписването в Имотния регистър към  Агенцията по вписвания на договор за аренда е да се даде гласност на съществуващия договор за аренда, така че трети лица, включително евентуални  купувачи на земята да са информирани за наличните договори за аренда и да знаят, че ако придобият земеделската земя, ще трябва да търпят правата на арендополучателя по отношение на тази земя до изтичане срока на договора за аренда. С договора за аренда, освен земеделска земя може да се отдава за ползване и недвижимо и движимо имущество, което служи за обработването на земята.

 

Земеделската земя обаче, освен под аренда, може да бъде отдавана и под наем, а също и да бъде предмет на договор за  заем за послужване / наподобява договора за наем само, че се отдава  безвъзмездно за ползване на насрещната страна по договора, като обикновено този тип договор се сключва между близки лица и/или роднини/ . Законова забрана за такъв начин на управление на земеделската земя –  отдаването й под наем или за послужване – няма. Единственото ограничение и то съгласно Конституцията е, че земеделската земя не може да се ползва за друго освен за задоволяване на селскостопански нужди.

 

Кога е за предпочитане да се сключи договор за наем, вместо договор за аренда?

В случай, че едната или другата страна – този, който ще отдава за ползване земята или този, който ще ползва земята желае да сключи договор за по-кратък срок,  а не най-малко за пет години, каквото е изискването при договора за аренда, има интерес да сключи договор за наем, вместо договор за аренда.  Ако собственикът на земята има намерение да продава земята в близко бъдеще, за него е по-добре да сключи договор за наем. В случай, че този, който ще  стопанисва земята иска да я изпробва, за него също е по-добре да сключи договор за наем за по-кратък срок, за да види каква продукция би могъл да реализира от същата.

Напълно възможно е една земя да бъде отдадена за обработване и без сключването на какъвто и да е било договор в писмена форма, а по устна договорка между страните. В този случай може а се приеме, че е сключен договор за наем по отношение на земята, не и договор за аренда. Това е така, тъй като за договора за аренда е предвидена специална форма –  писмена с нотариална заверка на подписите. За договора под наем не се изисква някаква специална форма. Договорът за наем може и да не е в писмена форма, нито пък има изискване договорът за наем да е нотариално заверен или пък вписан в Агенцията по вписвания.

 

Съществен е и въпросът по какъв начин би могъл да се развали договорът за аренда.

Договорът за аренда може да се развали с едностранно писмено изявление до насрещната страна. Арендаторът обикновено има интерес да развали договора ако арендополучателят не плаща в срок дължимата цена, съгласно договора за аренда. В този случай арендаторът може да изпрати едностранно писмено изявление до арендополучателя и без да предоставя допълнителен срок за изпълнение, с което уведомление го информира, че счита договора за аренда за развален поради неизпълнение на основано задължение на последния- а именно да плаща договорената рента.

Тъй като договорът за аренда подлежи на вписване в Агенцията по вписвания , на вписване подлежи и развалянето на договора. Когато развалянето е станало с едностранно изявление от едната до другата страна, страната, която е упражнила правото си да развали договора, трябва да представи пред съдията по вписвания към Агенцията по вписвания уведомлението, което е изпратил за развалянето на договора, както и доказателства, че това уведомление е достигнало до насрещната страна. Уведомлението за развалянето на договора може да бъде оформено чрез нотариална покана или с писмо с обратна разписка. С представянето на тези документи в Агенцията за вписвания следва да бъде отразено прекратяването на договора за аренда.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии