Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

1. Пренаписани задължения към Топлофикация

Днес в кантората дойде клиент със следния проблем: Не беше плащал задълженията си към Топлофикация от 2002 година насам. Беше получил писмо от Топлофикация, с което го канеха да плати задължения в размер над 17 000 лева.

Направихме справка по абонатния му номер на сайта на Топлофикация, за да установим какви задължения могат да отпаднат като погасени по давност по размер. Към момент /декември месец 2017 година/ могат да отпаднат всички задължения, начислени за периода от 2002 до октомври месец включително 2014 година.

Първото неплатено задължение на клиента, съобразно информацията, поместена на сайта на Топлофикация датираше от 2009 година /въпреки че клиентът не беше плащал от 2002г./ и беше в размер на 3456 лева –главница – за месец септември 2009 година.

Какво означава това и какви рискове крие подобна ситуация?

Това означава не нещо друго, а факт, че всички неплатени задължения за периода 2002 – 2009 година за обединени в обща сметка, пренаписана за 2009 година. Това, че на сайта на Топлофикация не фигурират като неплатени задълженията, начислени за периода 2002 – 2009 не означава, че Топлофикация се е отказала от тях. Напротив. Всички задължения за този период за отразени като неплатени задължения за по-нов период.

В случая задълженията за 2009 год. са погасени по давност и същите могат да отпаднат, ако се направи възражение за давност пред съд и не е фатално, че вместо за периода 2002 – 2009г., тези задължения за отразени като дължими само за месец 09. 2009. Обаче, при положение, че Топлофикация има подобна практика, нищо не пречи погасени по давност задължения, утре да бъдат преосчетоводени като задължения за период, по отношение, на който давността не е изтекла. Например задълженията за периода 2010 – 2013 г. в размер на около 4000 лева, които са погасени по давност и които могат да отпаднат на това основание, да бъдат отписани от счетоводството на Топлофикация за този период и същите тези 4000 лева да бъдат начислени като ново задължения за месец 11. 2014 г. например, по отношение, на който период погасителната давност не е изтекла. Да, в този случай задълженията биха могли да се оспорят по размер, но изходът от спора съвсем не е сигурен.

Посочената практика на Топлофикация е още една причина потребителите, които имат погасени по давност задължения да предявят иск пред съд, за да се позоват на изтекла погасителна давност и тези задължения да отпаднат окончателно.

Точно това и реши клиентът от днес – да заведем дело за отпадане на старите неплатени задължения към Топлофикация като погасени по давност.

2. Какво следва, ако не се подаде възражение срещу вземания по заповед за изпълнение?

Друг клиент от днес имаше следния проблем: Беше получил съобщение да се яви в съда, за да получи книжа по делото. Той се сещаше, че става въпрос за неплатени задължения по потребителски кредит и изобщо нямаше намерение да ходи в съда, но все пак беше дошъл да се консултира, за да не направи някоя грешка. Смяташе да не ходи да получава книжата от съда, защото не смяташе да плаща, а и нямаше имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение и знаеше, че от него няма как по принудителен начин да бъде събрана претендираната сума.

Решението на клиента да не получи книжата по делото обаче не е правилно, независимо че от него по принудителен ред не можело да бъде събрана каквато и да било сума. Защо? Защото все пак не е без значение дали дължиш една сума или сума в значително по-голям размер.

За какво става въпрос?

Канеха клиента в съда, за да получи заповед за изпълнение за неплатени от него задължения към кредитор. В случай, че до изтичане на срока за получаване на книжата той не се яви, за да ги получи, започва да тече нов двуседмичен срок, в който длъжникът, ако желае, може да подаде възражение. В случай, че възражение не постъпи в съда, съгласно новите изменения в ГПК от 2017 година, се счита, че длъжникът е оспорил вземането като е възразил срещу същото.

По предишната уредба, се приемаше, че длъжникът не е подал възражение и следваше издаване на изпълнителен лист. Сега обаче не е така. Щом се приема, че длъжникът е възразил, съдът указва на кредитора, че има възможност да предяви иск за установяване на вземането си и следва исково производство, в което кредиторът прави допълнителни разходи. Ако и в хода на това производство длъжникът бездейства и не получи книжата по делото, както предишния път, съдът му назначава служебен адвокат за сметка на кредитора. Ако като краен резултат се установи, че длъжникът дължи претендираната сума за заплащане, той ще се окаже задължен, освен за същата и за разходите, направени от кредитора във връзка с исковото производство. Ще трябва да плати допълнителна държавна такса, стойността на експертизите, ако има такива, разходите за служебния адвокат.

Много е вероятно, ако задължението, например е било първоначално около, например, 1000 лева, да се увеличи на 3000 и повече лева.

Ето защо, ако се окажете в подобна ситуация, дори да нямате никакво намерение да оспорвате дълга и/или да го плащате, е във ваш интерес да си получите книжата по делото. Точно това посъветвах и клиента от днес.

3. Силата на социалните служби когато се касае за защита интересите на децата

Мой клиент не се разбира с жена си относно основни въпроси, свързани с общото им дете. Майката е решила, че детето, което миналата година трябваше да тръгне в първи клас на училище, нямало да ходи на училище. И наистина не го изпрати на училище.

С бащата заведохме дело съдът да разреши този спорен между тях въпрос – да ходи ли детето на училище или не. До момента съдът нищо не е направил – дори не е насрочил делото за разглеждане в отрито заседание, без значение колко важен е въпросът.

Впоследствие, мъжът поиска да се разведе с жена си и заведохме и дело за развод, в което производство се третира и въпросът за родителските права по отношение на детето.

Колко молби не пратихме до съда да вземе да разгледа случая, понеже времето тече, детето расте, а не ходи на училище. Нали си представяте, че колкото повече се забавя подобно производство, толкова в по-неблагоприятна позиция е детето. Ако стане така, че детето е на 10 или 11 години в първи клас, как ли ще се чувства то, измежду съучениците си. Обаче това не трогва особено съда.

Както и да е, в този случай социалните служби са сигнализирани с настоящия проблем. Преценили са, че е налице опасност за детето за неговото психическо и физическо развитие и са поискали извеждането му от средата, в която живее и настаняването му при близки – в случая при бабата на детето по бащина линия.

Социалните служби могат по заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ да изведат детето от средата, в която живее и да го настанят в по-подходяща за него среда, когато съществува опасност за неговото здраве, живот, физическо и психическо развитие. Тази заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ подлежи на оспорване по реда на АПК. А в едномесечен срок от извеждането на детето в средата, в която живее и настаняването му в друга такава, социалните служби подават искане до съда, съдът да определи за какъв период и при кого ще живее детето.

Съдът настанява детето при близки и роднини, а ако такава възможност не съществува – в приемно семейство и ако и такава възможност не съществува – в институция. Докато траят всички тези производства обаче детето е изведено от средата, която социалните служби са счели, че не е подходяща за него.

В случая докато съдът бездейства, въпреки че е сезиран да разреши толкова съществени въпроси във връзка с развитието на едно дете, поне социалните служби си свършиха работата, за което заслужават благодарност. Сега вече се надяваме, докато траят всички съдебни процедури, детето да започне да посещава училище и скоро да настигне съучениците си. Дано на това дете не се наложи да преживява повече психологически травми на такава ниска възраст, поради странностите на майката в случая.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.