Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Първият клиент за днес беше г-н Д., който има стари задължения към една банка, прехвърлени впоследствие към фирма за събиране на вземания

Срещу него е образувано изпълнително дело от 2012 год. и ЧСИ е наложил възбрана върху негов недвижим имот. Г-н Д. живее в чужбина и не работи по трудов договор в Република България. Търси възможност задълженията му по кредита да отпаднат.

За г-н Д. съществува такава правна възможност. От кантората, по негова предварителна заявка сме извършили справка по изпълнителното дело и сме установили, че са налице основания дългът да отпадне като погасен по давност.

Това е така поради следните факти: Изпълнителното дело срещу г-н Д. е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в края на 2011 год. в полза на банка-кредитор. Изпълнителното дело е образувано в първите дни на януари 2012 год. След това, банката в продължение на две години не е предприела изпълнителни действия, поради което е настъпило прекратяване на изпълнителното производство по силата на закона.

С обрата дата, от момента на прекратяване на изпълнителното дело, считано от последното валидно изпълнително действие /молбата на кредитора за образуване на изпълнителното дело през 2012год./ е започнала да тече давността, с която се погасява вземането. Давността за вземанията на банките по кредити е петгодишна и за задълженията на г-н Д. същата е изтекла през 2017 год.

Всякакви изпълнителни действия, извършени срещу г-н Д. след прекратяване на изпълнителното дело през 2014 год. са без правно значение. Фактът, че вземането на банката е прехвърлено на фирма за събиране на вземания също е без правно значение. Г-н Д. подписа пълномощно, по силата, на което ме упълномощи да заведа дело за отпадане задълженията по кредита като погасени по давност.

Исковата молба вече е изготвена и заедно с приложените към нея документи, утре ще бъде внесена в СРС.

2. В 12.30 часа за консултация дойде г-жа П., около четиридесет годишна дама, която желаеше да получи информация относно евентуален развод…

Познава съпруга си от около осемнадесет години, шестнадесет, от които е омъжена за него. От брака си имат две ненавършили деца- момчета, едното, на петнадесет, а другото на единадесет години.

Сподели, че още от началото на брака със съпруга ѝ, взаимоотношенията помежду им не били много добри, въпреки че отстрани, особено за не толкова близки хора, изглеждали като перфектното семейство, това не било така. Проблемите им зачестили в последните години. Постепенно започнали да се отчуждават един от друг. Той започнал редовно да злоупотребява с алкохол, имал трудности в работата и това го правел много изнервен. Станал агресивен и често се карали. Веднъж дори се стигнало до физически тормоз. Имало случаи да не си говорят с дни. Приятелките ѝ я съветвали да го зареже, тъй като тя непрекъснато им се оплаквала от съвместния им живот.

Г-жа П. се интересува от имуществените въпроси при евентуален развод.

Тя и съпругът ѝ имат едно семейно жилище, придобито с покупко-продажба по време на брака им. За покупката на имота е теглен потребителски кредит.

Тя пита какво би станало при развод с жилището и кой ще може да го ползва.

Съпрузите могат да се разведат по взаимно съгласие или по исков ред. За да се разведат по взаимно съгласие, страните трябва да постигнат съгласие относно следните правни последици от прекратяването на брака: кой от родителите ще упражнява родителските права по отношение на общите им ненавършили пълнолетие деца; кога другият родител ще осъществява лични контакти с децата и каква издръжка ще плаща за тях; какво ще е фамилното име на страните след прекратяването на брака; дължат ли си те взаимно издръжка и кой ще ползва семейното жилище.

Ако съгласие по някой от горните въпроси не може да бъде постигнато, страните не могат да се разведат по взаимно съгласие. Тогава остава открита възможността за този, който желае развод, да предяви иск за развод. В този случай съдът ще реши посочените по-горе въпроси, а също и този относно ползването на семейното жилище.

При спор между страните относно ползването на семейното жилище, ползването на семейното жилище следва да се предостави на този от съпрузите, който има по-голяма жилищна нужда. Тъй като в случая никоя от страните не притежава друго жилище в същото населено място, ползването на семейното жилище следва да бъде предоставено на този, на когото бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите им деца. родителските права по отношение на децата. Другият съпруг има право на наем, дължим от съпруга, на когото бъде предоставено ползването на семейното жилище, като наем не се дължи за частта, която ползват децата.

Г-жа П. реши да помисли какви действия да предприеме оттук нататък в своя живот.

3. Клиентът в 15.00 часа имаше проблем с Топлофикация

Дойде с искова молба, предявена от Топлофикация за сума от 2020 лева.

След като прегледах исковата молба и документите към нея, установих, че Топлофикация претендира задължения за топлинна енергия, част, от които са погасени по давност и че към исковата молба е приложен документ за собственост, от който се установява, че ответниците са собственици на имота.

Посъветвах клиента да направим възражение за давност в срока за отговор на исковата молба, който може да се подаде до изтичане на един месец от получаване на исковата молба, а останалата част от дълга да не оспорва, тъй като за тази част искът е доказан. Искът е доказан, тъй като по тези дела в тежест на Топлофикация е да установи, че ответникът е задължено лице за заплащане на претендираните суми, а задължено лице е собственикът или ползвателят с вещно право на ползване по отношение на имота, а тези факти се установяват с документ за собственост, какъвто е представен по делото.

За да спести максимално средства и за да не се натоварва с излишни деловодни разноски, предложих на клиента да признаем иска в частта, в която същият не може да отпадне по давност и по възможност да плати този дълг, за да не бъде образувано срещу него изпълнително производство. Той се съгласи на този вариант като най-оптимален и тъй като разполагаше с налични средства, изчислихме размера на дълга, заедно с начислените към днешна дата лихви и той отиде до банката за да плати. После донесе платежното нареждане, за да подготвим документите за съда.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.