Надписаните сметки за ток – какво е актуалното разрешение на проблема

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Надписаните сметки за ток...

Проблемът: Потребителят Х получава много висока сметка за ток. Оказва се, че  сметката е в резултата на извършена едностранно корекция по сметки от страна на електроразпределителното дружество. Корекцията е извършена във основа на извършена констатация, че електромерът е в неизправност или поради нарушение на схемата на свързване на електрическата система.  Какви са правата на потребителя и как ефективно той би могъл да защити интересите си.

Единственият път, по който може да се оспорва сумата и който би могъл  да доведе до реално отпадане на същата е оспорването й по съдебен ред.

 

Един от въпросите, по отношение на който се  концентрираше оспорването  дължимостта на претендираната сума за заплащане се състоеше в това дали електроразпределителното дружество, за да обоснове претенцията си заплащане на сумата, следваше да докаже виновно поведение от страна потребителя за неизправността на електромера, съответно за нарушение на схемата на свързване на електрическата система.  Съдебните решения бяха разнородни: едни съдии приемаха, че е наложително електроразпределителното дружество да докаже, че потребителят е извършил или е допуснал, с негово знание, да се извърши манипулация върху електромера или върху схемата на свързване на електрическата система. Други съдии приемаха, че електроразпределителното дружество има право да извършва корекции по сметки за изминал период от време и без да установява виновно поведение на потребителя.

 

В най-новата си съдебна практика ВКС даде решение на този въпрос, като прие, че отговорността на потребителя за заплащане на корекции по сметки е обективна и че потребителят дължи начислената сума на електроразпределителното дружество за изминал период от време и без да е установено, че потребителят е осъществил или е допуснал да се осъществи манипулация по отношение на електромера или на схемата на свързване на електрическата система. Това означава, че при всяко констатирано нарушение на схемата на свързване на ел. система, съответно  при всяка констатирана неизправност на електромера, потребителят  носи отговорност за заплащане на едностранно начислената сума за заплащане от страна на  електроразпределителното дружество, без оглед на това дали е виновен за допуснатите нередности или не.

Горното разяснения съставляват задължителна съдебна практика и съдилищата са длъжни да разрешават спорове от такова естество, съгласно указаното в тази практиката.

 

При това положение се поставя въпросът дали  потребителят има някаква възможност ефективно да оспорва дължимостта на претендираната сума за заплащане, начислена едностранно от електроразпределителното дружество.

 

Отговорът на този въпрос е положителен.  Макар и да се оказва, че е без значение  кой е виновен за неизправността на схемата на свързване на електрическата система или на електромера, потребителят има интерес да оспорва корекционните сметки на електроразпределителните дружества.

 

Вероятно много от вас се питат на какво основание.

Основание има и то твърде съществено.  Електроразпределителното дружество има право едностранно да коригира сметки за изминал период от време, ако е изпълнило задължението си по чл. 98а, ал. 2 т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 5 ЗЕ, а именно когато електроразпределителното дружество е предвидило в Общите си условия ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция  по сметки.  / В този смисъл Решение № 111/17.07.2015г. по т.д. № 1560/2014год. по описа на ВКС, I Т.О. Решение № 173/16.12.2015г. по т.д. № 3262/2014, по описа на ВКС, II Т.О, Решение № 203/15.01.2016 по т.д. №2605/2014 на ВКС, I Т.О –  всички те, постановени по реда на чл. 290 ГПК.  Потребителите на ел. енергия следва да бъдат уведомявани в хода на проверката, а не след приключването на същата, като в ЗЕ  е регламентирано електроразпределителното дружество  да предвиди ред, чрез който да даде възможност на потребителя да узнае своевременно за извършване на проверката и да участва в нея, съответно да има възможност да изложи своите възражения, а не само да бъде известен за изхода  от нея чрез уведомление за издадена корекционна фактура.

 

Предвид изложеното, дори към момента да се оказва, че е без значение дали потребителят има вина или не за  нарушение на схемата на свързване на електрическата система или за изправността на електромера, то задълженията на потребителя към електроразпределителното дружество, установени въз основа на  за издадена корекционна сметка могат да отпаднат, ако бъдат оспорени по съдебен ред, тъй като до момента електроразпределителните дружества не предвиждат в общите си условия ред за уведомяване на клиента, че ще извършат проверка и не е  предвидена възможност потребителите да участват при извършването й, съответно да направят своите възражения и така да защитят интересите си.

 

В случай, че в качеството си на потребител на ел. енергия, получите корекционна сметка за изминал период от време от електроразпределително дружество, имате интерес да оспорвате дължимостта на сумата и тя би могла да отпадне, тъй като в общите условия на електроразпределителните дружества не е предвиден ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция по сметки. Практиката в разглежданата материя е динамична, но към момента има възможност за пълноценна защита на ощетените потребители.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.