При решение, с което искът за делба се отхвърля, може ли да се предяви отново иск за делба

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. При решение, с което...

Ако иск за делба е отхвърлен поради обстоятелството, че съдът е счел, че страните в производството не се явяват съсобственици по отношение на делбения имот на соченото от тях придобивно основание, възможно ли е да се предяви  отново иск за делба по отношение на същия имот между същите страни или техните правоприемници,  като се посочи, че съсобствеността  е възникнала  въз основа на друго правно основание?

А предявява иск за делба срещу Б като твърди, че двамата се явяват съсобственици по отношение на даден недвижим имот като сочи основания, въз основа, на които произтича съсобствеността по отношение на имота. Съдът решава, че по делото не е доказано А и Б да се явяват съсобственици на соченото от   А основание по отношение на делбения иск и отхвърля същия като неоснователен. Впоследствие А предявява нов иск за делба срещу Б по отношение на същия имот като сочи друго правно основание, въз основа, на което  твърди, че е възникнала съсобствеността по отношение на делбения имот, различно от основанието, посочено в предишното дело. Съдът прекратява второто производство като недопустимо с мотива, че между същите страни по отношение на същия имот има вече влязло в сила съдебно решение, с което искът за делба е отхвърлен като неоснователен. Правилен и законосъобразен ли е съдебният акт, с който  второто дело за делба е прекратено ?

 

Отговорът на така поставеният въпрос е НЕ.  Това е така, защото, за да има основание да се прекрати второто по ред производство като недопустимо с мотива, че между същите страни и по отношение на същия имот има вече влязло в сила съдебно решение, с което спорът е решен окончателно, е необходимо да съществува пълен идентитет както между страните и имота, така и на основанието, въз основа, на което се твърди, че  е възникнала съсобствеността.

Ако основанието за възникване на съсобствеността е различно спрямо това, по отношение, на което има вече влязло в сила решение, не може да се приеме, че предметът на второто по ред заведено дело е идентичен с предмета на делото, по което има вече влязло в сила решение.

Ето защо, няма пречка, ако съдът е преценил, че съсобственост не съществува между дадени страни по отношение на даден недвижим имот на дадено правно основание, впоследствие да се предяви нов иск за делба между същите страни, съответно техните правоприемници, ако междувременно е настъпило правоприемство , за същия имот, но на различно от посоченото по първото дело, правно основание. Съдът дължи произнасяне по същество на спора по второто по ред заведено дело, тъй като спорът между страните на новопосоченото правно основание не се ползва със сила на присъдено нещо.

Ако вместо да се произнесе по същество на спора, съдът прекрати второто по ред дело като недопустимо, той би постановил незаконосъобразен съдебен акт, който подлежи на отмяна чрез обжалването му пред въззивна инстанция.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.