Защита на интересите на конкуриращи се взискатели

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Защита на интересите на...

Александър е кредитор на Христо за сумата от 10 000 лева. Александър се е снабдил с изпълнителен лист срещу Христо за тази сума и е образувал изпълнително дело, по което  на 10.05. 2007 год.  е наложена възбрана по отношение на недвижим имот, собственост на Христо.

Впоследствие Даниел, който също  се явява кредитор на Христо образува изпълнително дело срещу последния за събиране на сумата от 20 000 лева, вписва възбрана върху същия имот   на 15.06.2009год. и насочва изпълнението по отношение на имота като го изнася на публична продан.

Имотът е изнесен на публична продан, но понеже не се явяват купувачи, по искане на Даниел, имотът му е възложен от съдебния изпълнител вместо плащане.

Александър нито е уведомяван за публичната продан,  нито е получил каквото и да било плащане, с което да се погасява вземането му спрямо Христо.

Нарушени ли са правата на Александър и ако е така, как може той да се защити?

Безспорно правата и законните интереси на Александър се оказват нарушение. Той е кредитор, наложил възбрана по отношение на недвижим имот, който е бил изнесен на публична продан и впоследствие възложен на Даниел.

Тъй като възбраната на Александър е вписана преди възбраната, вписана от Даниел, то съдебният изпълнител е следвало да уведоми Александър за публичната продан и  да го присъедини като взискател по изпълнителното дело, по което имотът се изнася на публична продан.

Съдебният изпълнител следи служебно за наличието на възбрани, вписани преди възбраната, в изпълнение на която   даден недвижим имот се изнася на публична продан. При справка в Агенцията по вписвания може да се установи какви възбрани има  наложени по отношение на даден недвижим  имот и когато съдебният изпълнител установи, че преди налагането на възбраната по която изнася имота на публична продан, има  вписани и други такива, следва да присъедини кредиторите с по-ранно вписаните възбрани.

За последващите възбрани, наложени след като вече съдебният изпълнител е насочил изпълнението срещу съответния имот, съдебният изпълнител не следи служебно. Кредиторите с по-късно вписани възбрани следят за интересите си и могат да искат присъединяването им  в изпълнителното производство, по което имотът се изнася на публична продан.

Когато съдебният изпълнител е насочил изпълнението срещу недвижимия имот, собственост на Христо, изнасяйки го на публична продан, без да уведоми за това Александър, чиято възбрана предхожда вписването на възбраната в полза на Даниел, съдебният изпълнител е увредил интересите на Александър. Оказва, че на Даниел е възложен недвижимия имот и неговото вземане е погасено, а Александър нищо не е получил, неговото вземане продължава да не е удовлетворено, а вече няма и имущество срещу, което да насочи изпълнението.

Грешката тук е допусната от съдебния изпълнител, който не е трябвало да възлага имота на Даниел, без да съобрази интересите на Александър. Трябвало е да уведоми Александър за насочване на изпълнението спрямо  възбранения недвижим имот. Ако Даниел е искал да  му бъде възложен имота вместо плащане, при положение, че публичната продан не е станала, поради липса на купувачи, е следвало да плати на Александър сума, която Александър би получил, ако публичната продан беше се осъществила при обявената продажна цена.

Тъй като нарушението е допуснато от съдебния изпълнител, Александър би могъл да ангажира отговорността на последни да му заплати сумата, която би получил, ако беше надлежно уведомен за публчината продан и ако беше извършено разпределение  на сумата, получена от съответния изпълнителен способ –  в случая възлагане на недвижим имот вместо плащане. Ако Александър беше уведомен за насочване на изпълнението срещу недвижимия имот и Даниел беше поискал имотът да му бъде възложен, то Даниел трябваше да плати сума, съответстваща на сумата, която би получил Александър, ако имотът беше продаден на цената, на която е обявена публичната продан.

Понеже съдебният изпълнител не е присъединил Александър в изпълнителното производство, го е лишил от възможността да получи дължимото му се, поради което носи отговорност за заплащане на сумата, която Александър би получил, ако беше присъединен в изпълнителното производство.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.