Нищожна ли е сделка за покупко-продажба, по която цената не е платена?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Нищожна ли е сделка...

На 17.02.2016 год. Иван Григоров получава искова молба, с която се иска да бъде призната за нищожна сделка за покупко-продажба, по силата, на която Иван Григоров е закупил през 2010 год. недвижим имот от наследодателя на ищците- г-жа Пенка Радева.

В исковата молба се твърди, че сделката била нищожна, тъй като покупната цена не била в действителност платена, поради което сделката била без правно действие.

Нищожна ли е сделката?

Иван Григоров наистина не беше плащал цената по сделката. 

Имотът беше прехвърлен чрез покупко-продажба, а не чрез дарение, при което не се иска плащане на цената, тъй като Пенка искаше именно Иван да стане собственик на имота по нейни си лични съображения и то по такъв начин, че да не могат нейните наследници, с които не беше в особено добри отношения, един ден да претендират разваляне на дарението за възстановяването на запазената им част от наследството. Опасяваше се, децата ѝ и съпругът и, които имат право на запазена част от наследството да не оспорват впоследствие дарението.

Няколко месеца след смъртта на Пенка, наследниците ѝ предприеха съдебни действия с цел да си възстановят собствеността върху имота. Заведоха искова молба за признаване сделката за нищожна поради неплащане на покупната цена.

Когато получи исковата молба Иван Григоров се притесни не малко. Знаеше действителното положение и нямаше как да докаже, че е платил цената, при положение, че не беше. Плащането на цената, когато е по сделка, с която се прехвърля недвижим имот на стойност над 10 000 лева се извършва по банков път.

В случая цената на имота, многократно надвишаваше границата от 10 000 лева, а плащане по банков път не беше извършено, съответно Григоров нямаше как да докаже, че е платил цената.

Може ли Григоров да се защити? Как би могло да стане това?

Отговорът на така поставения въпрос е положителен. Да, Григоров има как да защити правото си на собственост по отношение на имота и да запази собствеността по отношение на същия в своя патримониум. Това е така, тъй като в случая с исковата молба се иска да бъде признато за установено, че сделката за покупко-продажба е нищожна поради неплащане цената по същата. Само че, фактът, че цената по сделката не е платена не прави сделката нищожна.

Дори да не бъде платена цената, сделката е напълно действителна и продължава да съществува и да обвързва валидно страните, докато не бъде развалена.

Когато покупната цена по сделката не е заплатена, просто купувачът се намира в неизпълнение на задължението за плащане на цената. В този случай продавачът, респективно неговите наследници, тъй като се касае за имуществено наследимо право, могат да предявят претенции а заплащане на цената по договора или да искат разваляне на сделката поради неизпълнение на задължението на купувача да плати цената. Това са правата на продавачите и те нямат основание да искат сделката да бъде обявена за нищожна.

Поради изложените съображения искът за наследниците на продавачката следва да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като неплащането на цената при покупко-продажба не прави сделката недействителна.

Наследниците на продавача биха могли да искат плащане на цената по договора или развалянето на сделката по съдебен ред поради неплащането на покупната цена. Този иск обаче те могат да предявят до изтичането на пет години от датата на сделката. След изтичането на този срок, ако предявят един от двата иска – за плащане на цената или за развалянето на договора, то исковете им лесно биха могли да бъдат отхвърлени само поради изтекла погасителна давност, в случай че ответникът направи възражение в този смисъл.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.