ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА РАЗВАЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА...

        

Небезизвестен факт е, че правата ни на потребители са уредени в Закона за защита на потребителите, който пък закон е приет у нас в изпълнението на задължението на държавата ни да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

        Закона за защита на потребителите предоставя по-блогоприятни възможности за упражняване правата ни на потребители. Кой обаче може да се възползва от тези по-блогоприятни възможности? Отговорът на този въпрос е даден в §13, т.1 от ЗЗП, съгласно който „потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

        Като потребители всички ние ежедневно купуваме стоки от всякакъв характер, който стоки са предназначени за лично ползване – компютри, лаптопи, таблети, телефони, стоки за обзавеждане на дома и изобщо всички стоки, ползвани извън професионалната и търговска дейност, които стоки са наречени от ЗЗП потребителски такива.

         Закона за защита на потребителите изрично изключва от обхвата си случай, когато купените предмети се ползват за търговска или професионална дейност. /В тези случай споровете се решават по общия ред./

         Какви права имаме обаче когато закупената от нас стока не отговоря на това, за което сме се договорили с продавача? Закупената техника е проявила дефект, който я прави негодна за ползване, дълго чаканата мебел съществено се различава от тази, която сме поръчали и за която сме чакали да бъде изработена. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. За целта потребителят трябва да предяви рекламация пред продавача или пред негов представител. Рекламацията може да бъде подадена устно или писмено, като при предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламацията е необходимо да се приложат и документите, на които се основава тя- касови бележки, фактури, приемо-предавателни протоколи и всякакви други документи, установяващи основанието на рекламацията.

        Какво би могъл да иска потребителят в своята рекламация? Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят решава кое свое право ще упражни. Ако се стигне до спор дали избрания от потребителя начин за обезщетение е непропорционален, то търговецът /продавачът/ е този, който трябва да докаже това.

         След предявяване на рекламацията, търговецът разполага с едномесечен срок за приведе потребителската стока в съответствие със сключения договор. В случай, че не бъде спазен този срок и без значение колко време трае забавеното изпълнение от страна на продавача, то потребителят може да развали договора и да иска да му бъде възстановена заплатената сума. В случай, че стоката може да се ползва и въпреки своите дефекти, то потребителят може да не разваля договора, а да иска намаление на цената на стоката, така че цената да отговаря на качеството на доставената стока.

        Важно е да се спомене, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Освен това потребителят може да претендира и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди, ако такива са налице. Тези вреди могат да бъдат не само имуществени, но и неимуществени такива, като тук се включват преживените негативни емоции и стрес, причиненото неудобство от доставката на несъответна на договора стока. При липса на доброволно уреждане на спора, обезщетение за претърпените неимуществени вреди може да се търси само по съдебен ред.

        Има ли срок, в който потребителят може да упражни посочените по-горе права? Както всяко право и това на рекламация е ограничено със срок. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, като този срок не тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.  В случай, че липсата на съответствие с потребителския договор бъде установена в срок от шест месеца след доставката на стоките, тя се счита за съществувала в момента на доставката.

        Ако развалим договора възможно ли е насрещната страна да иска обезщетение за времето, през което сме ползвали стоката?

Отговорът на този въпрос ни дава съдебната практика, според която  при положение, че продавачът е действал виновно, то не би могъл от това свое виновно поведение да черпи изгодни последици за себе си, изразяващи се в заплащане на обезщетение от купувача за ползването на показалата недостатъци вещ, която вещ е рекламирана, но не е приведена в съответствие с договора от продавача. Принципът, че никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение е един от основополагащите в правото, още повече когато се касае за защита на правата на потребителите, регламентирани в ЗЗП.

                                                                    Изготвил: адв. Ирена  Джаджарова

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.